Obec Služátky

Nové fotografie

Povinně zveřejňované informace

Úvodní strana » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1.

Oficiální název
Obec Služátky

2.

Důvod a způsob založení
Obec je zřízena na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako základní územní samosprávné společenství občanů.

3.

Organizační struktura
Orgány obce jsou zastupitelstvo, starosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva jsou výbory finanční a kontrolní.

Starosta obce: PhDr. Hynek Bouchal
tel. 569 456 331
e-mail: obec.sluzatky@tiscali.cz

V případě potřeby se lze domluvit na návštěvě úřadu se starostou na tel. 728 228 575

Místostarosta obce: František Chlad

4.

Kontaktní spojení
Adresa:
Obecní úřad Služátky, Služátky 8, 582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: 569 456 331
e-mail: obec.sluzatky@tiscali.cz

Úřední hodiny
Středa 18.00 – 20.00

V případě potřeby se lze domluvit na návštěvě úřadu se starostou na tel. 728 228 575.

ID datové schránky: rehat9u

5.

Případné platby můžete poukázat
číslo účtu: 35626521/0100
Komerční banka, a.s.

Další účet, který obec používá:
číslo účtu: 94–6411521/0710
ČNB

6. IČ: 00179779
7. DIČ: CZ00179779
8. Rozpočet obce
9.

Žádosti o informace
Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.

10.

Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen „žádost“) a obdržet rozhodnutí lze v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.

11.

Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím OÚ, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

12.

Formuláře
Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat podle povahy věci v úřadovně OÚ.

Formulář Žádosti o povolení pokácení dřevin mimo les lze získat v kanceláři OÚ na adrese: Obecní úřad Služátky, Služátky 8, 582 91 Služátky

Další informace a formuláře ke stažení na http://www.form.cz/.

13.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Životní situace – viz Portál veřejné správy ČR

14.

Nejdůležitější předpisy

Zákony

  • 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
  • 320/2001 Sb., o finanční kontrole
  • 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
  • 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
  • 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • více viz Portál veřejné správy ČR

Vyhlášky

15.

Sazebník úhrad za poskytnutí informací
není

16.

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Zveřejněná informace na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb

17.

Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Obec není zřizovatelem žádné organizace.

Vytvořeno dne: 09.07.2011
Obec Služátky © 2007-2024