Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 23. 8. 2016

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 23. 8. 2016

Zde je stručný výpis, úplný zápis v příloze.

Výpis ze zápisu č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky ze dne 23. 8. 2016 ve Služátkách čp. 8

1. Rozpočtové opatření č. 3, č. 4 a č. 5 . Starosta informoval ZO, že dle svého oprávnění potvrzeném usnesením ZO ze dne 30. 12. 2015 (zápis č. 8, bod. č. 3, odst. 3) schválil rozpočtové opatření č. 3, které se týká zvýšení výdajů – služby v lese 2 532 Kč a zvýšení členského příspěvku MASCE 16 Kč, rozpočtové opatření č. 4 – navýšení výdajů o 18 400 (služby v lese a na zeleň 2400 Kč, nákup materiálu 16 000 Kč), snížení rozpočtovaných příjmů o 27 tis. Kč za neuskutečněnou akci Pohádkový les, zvýšení příjmů o 70 148 Kč za prodej dřeva. Dále starosta žádal o zvýšení rozpočtovaných výdajů ve výši 200 tis. Kč na výkupy pozemků, zejména souvisejících s rybníkem o 150 tis.Kč na částku 350 tis. Kč na rok 2016. Zastupi­telstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 – viz příloha. Zastupitelstvo schvaluje zvýšení rozpočtových výdajů na výkupy pozemků ve výši 150 tis. Kč.

2. Prodej a nákup obecních pozemků Starosta informoval členy ZO, že Advokátní kancelář JUDr. Málka na základě geometrických plánů vyhotovila návrh smluv na odkup pozemků od vlastníků pod hrází rybníka a přístupové cesty k rybníku. Jedná se o nákup pozemků, které jsou nově dle GP označeny č. parc.st. 115 o výměře 834 m2 , č. parc. 212/19 o výměře 1431 m2 , č. parc. 212/22 o výměře 536 m2 od manželů Baštových, dále o nákup pozemků č. parc. st. 116 o výměře 606 m2 , č. parc. 196/5 o výměře 963 m2, č. parc. 212/18 o výměře 2 293 m2 pana Františka Chlada. Celkem se jedná o nákup 6663 m2 pozemků s navrhovanou cenou 50 Kč/ m2, celkem 333150 Kč. P. Chlad se vyjádřil, že z důvodu střetu zájmu v souvislosti se svoji osobou se zdrží hlasování. Dále se členové ZO seznámili s celým návrhem smlouvy – bez připomínek. Starosta dává do úvahy způsob správy rybníka a vyhledání osoby, která by byla k tomuto ochotná – p. Mejstřík navrhuje brigádně. Zastupitelstvo schvaluje:

  1. nákup č. parc. st. 116 o výměře 606 m2 , č. parc. 196/5 o výměře 963 m2, č. parc. 212/18 o výměře 2 293 m2 pana Františka Chlada, Služátky č. 36 za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/ m2 .
  2. nákup č. parc. st. 115 o výměře 834 m2 , č. parc. 212/19 o výměře 1431 m2 , č. parc. 212/22 o výměře 536 m2 od pana Josefa Bašty a paní Jarmily Baštové , Služátky čp. 6 za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/ m2 .
  3. návrh kupní smlouvy – viz příloha a pověřuje starostu podpisem.

3. Návrh na změnu územního plánu. Starosta informoval členy ZO, že na základě jednání ZO dne 23. 3. 2016 zahájil jednání na změnu ÚP (obec vlastní pozemky (cca 18 tis. m2) na obci, které jdou mimo stavební uzávěru, a proto jsou vhodné k zastavění rodinnými domky). Starosta předložil členům ZO studii s vyznačením změny č. Z 17 (změny plochy zemědělské na obytnou zonu za pozemky označené NZ k zemědělskému využití). Studie počítání s 11 parcelami o výměře od 970 do 1470 m2 a je navržena ve 4 variantách. P. Rut navrhuje vést přístupovou cestu z parcely č.252/12, protože příjezdové cesta po par. č. 252/13 by byla v zimě příliš strmá pro údržbu, p. Chlad zmiňuje možný problém s tlakem vody, starosta upozorňuje, že bude třeba upravit majetkové vztahy s p. Rosičkou. P. Fritschová připomíná, potřebu narovnání majetkových vztahů i v dalších částech obce, zejména uvedení faktického užívání pozemků s právním stavem, např. pod komunikacemi, a proto navrhuje jejich vytyčení geometrickým plánem, nefaktického stavu užívání jako podkladu pro jednání o směně nebo koupi. Zastupitelstvo schvaluje návrh na změnu územního plánu takto:

  1. návrh změny ÚP označeno jako Z 17 (pozemky 252/2 – 14 340 m2, 252/15 – 3530 m2 k zastavění rodinnými domky (stavební pozemky),
  2. s příjezdovou cestou z druhé strany, tj z parcely č. 252/13.

Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby při zaměřování budoucích stavebních parcel zároveň objednal vytyčení pozemků i v dalších částech obce, které jsou obcí využívány, a přitom nejsou ve vlastnictví obce, jako podklad pro zahájení jednání k uvedení do souladu faktického užívání pozemků s právním stavem.

4. Studie vybudování obecní kanalizace, připomínky – veřejná schůze 9. 9. 2016, v 19,00 hodin. Starosta informoval, že je vyvěšen zjednodušený návrh studie ve vývěskách obecního úřadu. Občané mají možnost po seznámení se s navrženým stavem ještě podat připomínky ke změnám, např. vhodnější napojení od jejich nemovitosti. Veřejná schůze k tomuto se bude konat 9. září v 19,00 hodin v budově obecního úřadu.

5. Obecní veselice 26. 8. 2016 – příprava, občerstvení, rozvoz občanů… Na obecní veselici je třeba připravit podium, stan, pomoc p. Rutové s obsluhou, na občerstvení bude uzená kýta, pivo a limo – pro občany obce zdarma, k tanci a poslechu zahraje Lesanka. 25. 8. 2016 v 18, 00 hodin brigáda – sraz u obecního úřadu.

6. Návrh obecního znaku. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy mandátní s heraldikem a vexilologem p. Milanem Týmou na zhotovení návrhu znaku a vlajky obce, ve výši nabídkové ceny 12 tis. Kč. Dále souhlasí s umístěním návrhů na internetu, aby se mohli i občané vyjádřit, který návrh by se jim nejlépe zamlouval.

7. Různé – diskuse:

  • obecní vodovod – rozbor vody – dle protokolu pitná voda je v odpovídající kvalitě, p. Havel požaduje posekání trávy u vodojemu,
  • starosta informoval, že nám již přišla exteriérní mapa regionu, mohla by být umístěna na návsi,
  • péče o zeleň – je uzavřena nová smlouva s p. Zhořovou,
  • je třeba natřít houpačku, u popelnic a čekárnu – p. Prášek začne houpačkou,
  • 26. 8. 2016 se bude konat valná hromada Honebního společenstva Pohleď – za obec se zúčastní starosta.

zapsala: Fritschová Ve Služátkách dne 31. 8. 2016

Vytvořeno dne: 07.09.2016

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024