Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce Služátky 22. 12. 2021

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce Služátky 22. 12. 2021

Zde je stručný výpis, úplný zápis najdete v příloze.

1. Schválení rozpočtu na rok 2022, rozpočtového výhledu 2023–2025: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na r. 2022 – rozpočtované příjmy 2778,5 tis. Kč a rozpočtové výdaje 2668,785 tis. Kč. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2023 až 2025. Zastupi­telstvo potvrzuje své usnesení č. 2, bod 2, odst. 3. ze dne 18. 12. 2018 – oprávnění starosty činit rozpočtová opatření na straně příjmů bez omezení a na straně výdajů až do výše 100 tis. Kč v jednotlivých položkách.

2. Dotace POV 2022: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na získání dotace z POV KÚ Kraje Vysočina pro rok 2022 na pořízení mechanizace – traktůrku na údržbu veřejné zeleně, včetně pořízení plechového hangáru pro jeho umístění a zabezpečení před poškozením nebo případným odcizením v hodnotě cca 300 tis. Kč.

3. Péče o obecní zeleň: Starosta připomněl, že sekání velkých ploch bylo prováděno externě za 500 Kč/ hod. Dle informace z TBS Světlá n. S, pro sekání a údržbu zeleně mají stanoven sazebník 360 Kč/hod práce, 700 Kč za půjčení techniky. Dále bylo prováděno sekání trávy sekačkou i křovinořezem p. Mejstříkem a Havlem J. „na dohodu“. Tito pánové přislíbili, že i v r. 2022 se budou na údržbě veřejné zeleně podílet a pořízení traktůrku jim tyto práce značně usnadní. Obec by hradila veškeré provozní náklady (benzín, opravy apod.) a práce bude placena zvlášť na základě uzavřených dohod o provedení práce.

4. Péče o obecní vodu: Zastupitelstvo schvaluje dokument „kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2022“. Zastupitelstvo souhlasí s realizací stavebních prací na izolaci vodárny firmou Chládek Tintěra, se kterou máme dobré zkušenosti.

5. Kanalizace, aktuální informace: Starosta informoval členy ZO, že máme všechna stavební a územní povolení k realizaci výstavby kanalizace, včetně rozpočtovaných nákladů, které jsou však neúměrně vysoké pro splnění podmínek získání dotace. Je třeba vést jednání ke snížení rozpočtovaných nákladů, popř. najít způsob jakým by šlo tuto investici realizovat. Starosta bude iniciovat jednání s projekční kanceláří, zpracovatelem rozpočtu i projektovým manažerem k vytvoření reálného záměru realizace výstavby kanalizace se splněním podmínek pro získání dotace a možnostmi dalšího financování. Na příštím zasedání ZO budou podány bližší informace.

6. Inventarizace majetku: Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi ve složení: p. Zdeňka Fritschová – předseda; p. Mejstřík Josef a p. Havel Miroslav – členové, komise se sejde 19. 1. 2022.

7. Rozpočtové opatření č. 10, č. 11 a č. 12/2021: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 a č. 11/202. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 12

8. ČEZ – věcné břemeno: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí Služátky (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmoky, Teplická 874/8, IČO:24729035, společností Osvětlení a energetické systémy a.s., se sídlem Praha 4, Novohradská1010/14, IČO: 25088092, společností Geodezie Ledeč nad Sázavou s.r.o., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Koželská 225, IČO:27493989 – (oprávněná) za účelem zřízení věcného břemeno – služebnosti na dotčené nemovitosti parcele č. 596 k.ú Služátky. Jedná se o zřízení služebnosti k NN k parcele č. 432, Služátky, Josefodol předloženém znění.

9. Zimní údržba – nádoby na posyp: Zastupitelstvo schvaluje nákup 2 ks nádob na posyp (větší) pro zimní údržbu místních komunikací.

10. Zpřesnění průběhu hranice pozemků 394/3: Zastupitelstvo schvaluje návrh na zpřesnění průběhu hranic pozemků p. č. 394/3, 410/2 a 551/3 v k.ú. Služátky dle grafické části budoucího geometrického plánu č 266–115/2021 a pověřuje starostu podpisem formuláře pro zpřesnění hranic.

11. Pracovní dohody se členy ZO: Zastupitelstvo schvaluje na r. 2022 uzavření dohod o provedení práce se členy ZO: p. Havlem Miroslavem na správu obecního vodu; p. Mejstříkem Josefem na drobné řemeslné práce v obci, údržbě veřejné zeleně, zahradní mechanizace a správě veřejného vodovodu; p. Havlem Josefem na činnosti spojené s údržbou veřejné zeleně a organizací prodeje vytěženého dřeva z obecních lesů.

12. Záměr prodeje části p. č. 315/3 a části p. č. 536/8: Zastupitelstvo souhlasí s uvedením skutečného stavu na právní vztah k části pozemků 536/8 a 315/3. Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje předmětných pozemků nově vyznačených dle GP.

13. Různé, diskuse: oprava propustku odvodnění příjezdu k obydlím občanů naší obce a města Světlá n. S.– je opraveno firmou Unimont s.r.o za cenu 240,6 tis. Kč s DPH, z toho 100 tis. činil dar města Světlá. n. S.; rybník je po vykoupení pozemků ve vlastnictví obce a budeme se připravovat na získání povolení a dotace na odbahnění.

Vytvořeno dne: 07.01.2022

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2022