Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce 15. 2. 2013

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce 15. 2. 2013

Zde zveřejňujeme stručný výpis, úplný zápis najdete v příloze.

1. Projednání provozování Služátecké bašty Starosta informoval členy ZO, že provozování Služátecké bašty Klubem labužnických pohodářů skončilo. Výběr nového provozovatele na základě žádostí obč. sdružení Klubu Dobrovolných hasičů a obč. sdružení Klubu náš venkov byl projednán na minulém zastupitelstvu se závěrem, že nebyl vybrán ani jeden uchazeč a zastupitelstvo výběrové řízení zrušilo (nikoliv záměr pronájmu). Dále starosta podal informaci, že po poradě s právníky preferuje smlouvu o výpůjčce prostor s tím, že by nová smlouva obsahovala participaci provozovatele na úhradě elektrické energie, plynu a spotřeby vody. Movitý majetek (stoly, židle, skleničky, vybavení kuchyně atd.) by měl být převeden na obec. Navrhuje smlouvu uzavřít s p. Zorkou Rutovou, která ke spokojenosti všech byla pověřena Klubem labužnických pohodářů zajištěním provozu. Místostarostka upřednostňuje nájemní smlouvu s novým provozovatelem, protože smlouva o výpůjčce nepřinesla uklidnění osobních vztahů provozovatele a části návštěvníků, nájemní smlouva může přesněji stanovit podmínky pro provozování (úplatné užívání prostor, náklady na energie a vodu, používání zařízení, zajištění obecních akcí dle požadavku apod.). Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o provozování Služátecké bašty s p. Zorkou Rutovou. Zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu určitou jednoho roku.

2. Rekonstrukce zařízení vodárny Starosta seznámil členy ZO s nabídkou firmy KOWA spol. s r. o, Pod Šeptouchovem 510 Ledeč nad Sázavou na rozšíření technologie odželeznění a odmanganování vody surová voda se bude upravovat průtočným způsobem paralelně na stávajícím zařízení a dalším přídavném filtru GS 1665 XPO. Tím se celkově filtrační zátěž rozdělí mezi oba filtry a úpravna vody bude mít výkon 2×2,6 m3/hod.. Dále bude provedena výměna náplně a vyčištění stávajícího filtru. Cena za nový filtr je 41 800 Kč, další náklady se započítáním slevy ve výši 30 tis. (kompletace filtru, připojení, zprovoznění, nová filtrační náplň a odsátí staré náplně, trubky PVC atd.). Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení technologie na odželeznění a odmanganovaní vody, včetně dalšího přídavného filtru dle nabídky od firmy Kowa s. r. o. Ledeč n. S.. za cenu 71 233 Kč.

3. Program obnovy venkova – žádost o dotaci v r. 2013 Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podat žádost na KÚ kraje Vysočina o dotaci z Programu obnovy venkova v roce 2013: na akci úprava veřejného prostranství kolem hasičské zbrojnice, vybudovaní el. přípojky do hasičské zbrojnice, vybudování nového přístřešku na kontejnery tříděného odpadu a osazení pergoly u hasičské zbrojnice; dále dle možností prořezání lípy nad kapličkou, pokácení dvou vrb za kapličkou, na akci zpevnění plochy nad kapličkou a na staré cestě před p. Novákem.

4. Žádost o dokončení převodu lesního pozemku p. č. 91/4 do majetku obce Návrh usnesení:Zastu­pitelstvo souhlasí s podáním žádosti Lesům ČR s.p. o dokončení převodu lesního pozemku p. č. 91/4 o výměře 2547 m2 do majetku obce Služátky.

5. Různé:

  • veřejné osvětlení v Josefodole (u Kubešů, kolem Vašáků k Fritschům) – bude jednáno s projektantem připojení ze sloupů Čezu dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí,
  • samovýroba dřeva SDH Služátky na topení do Služátecké bašty ,
  • Pohádkový les bude 8. 6. 2013, organizačně se bude podílet spolu s obcí i SDH,
  • p. Pechová – objednat kominíka p. Efu na revizi komínů v obci,
  • p. Havel – pro lepší informovanost občanů zveřejňovat naměřené hodnoty vzorků vody, zvláště pak hodnoty chloru.
Vytvořeno dne: 28.02.2013

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024