Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce 3. 10. 2013

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce 3. 10. 2013

Zde je výpis, úplný zápis v příloze:

 1. Přehodnocení územního plánu obce.

Zastupitelstvo schvaluje návrh změny územního plánu obce:

 1. zrušení plánovaných vodních ploch W1 a W2 (dva rybníky) a tyto plochy v prostoru směrem k Josefodolu převést na plochy zemědělské,
 2. plochy označené v územním plánu jako P1 z občanské vybavenosti objektu na plochy smíšené obytné,
 3. převedení části zemědělských pozemků navazujících na obytnou zónu v prostoru „Na obci“ na plochy smíšené obytné.
 4. Vynětí části pozemku z lesního půdního fondu – zpevnění místních komunikací.

Zastupitelstvo schvaluje vynětí části parcely č. 280/7 a části parcely č. 430/2, které slouží a po zpevnění budou využívány jako místní komunikace, z lesních pozemků a převedení oddělených nově vzniklých parcel způsobu využití jako ostatní plochy – pozemní komunikace. Zastupitelstvo ukládá zpracování podkladů pro vynětí předmětných ploch z lesního pozemků, tj. odměření, vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku apod., a převedení nově vzniklých parcel do ostatních ploch s využitím jako pozemní komunikace.
3) Prodej části parcely č. 241/12. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem části parcely č. 288/2 (cca 45 m2 – bude upřesněno dle GP) panu Františkovi Pipkovi, Havlíčkův Brod, za cenu 50 Kč/m2. Náklady spojené s koupí zemku, tj. vypracování GP , kupní smlouvy apod. hradí kupující.

 1. Protipožární opatření – zpracování požární dokumentace.

Zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy Adrian BP v užším rozsahu a za sníženou cenu, tj. zhodnocení činností a začlenění podle míry požárního nebezpečí, tématický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy o požární ochraně, požární poplachová směrnice, lhůtník revizí a kontrol, prevence požární ochrany vč. zápisu a proškolení školení starosty a 2 vybraných členů ze sdružení dobrovolných hasičů.

 1. Nájemní smlouva na pronájem polností – výpověď, nabídky.

Zastupitelstvo souhlasí s vypovězením nájemní smlouvy zemědělských pozemků s firmou ZD Malčín a.s. Následně ke konci vypršení výpovědní lhůty v roce 2014 bude zveřejněn záměr nového pronájmu těchto pozemků.

 1. Odkup hráze rybníka.

Starosta informoval o jednání s vlastníkem hráze velkého služáteckého rybníka, tj. ZD Malčín a.s., který je ochoten hráz obci prodat za cenu dle znaleckého posudku 132 tis. Kč.

 1. Volba přísedících okresního soudu.

Zastupitelstvo schvaluje p. Jana Pechu, nar. 29. 1. 1963, Služátky 24 přísedícím Okresního soudu v Havlíčkově Brodě.
8) Změna lesního hospodáře. ZO souhlasí se změnou lesního hospodáře v obecních lesích.

 1. Jmenování inventarizační komise.

ZO jmenuje p. Janákovou, p. Chlada a p. Gabkovou členy inventarizační komise k provedení inventarizace poklady dne 5. 12. 2013.

 1. Schválení rozpočtového opatření č.3.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3 – zvýšení příjmů ve výši 9380 Kč za veřejně prospěšné práce.

 1. Různé – informace
 • polomy v obecních lesích jsou cca 80 m3 dřeva, z toho 60 m3 je zpracováno na kulatinu a 20 m3 bude zpracováno zájemci dle pořadníku na palivo,
 • správce veřejného vodovodu opětovně upozorňuje na nutnost vyčištění šachty pod vodojemem – prosakovací filtr je již zanesen, jedná se o náročnou práci, kterou je třeba udělat do zimy – p. Rut provede,
 • od SÚS je slíbeno dosypání krajnice nově opravené komunikace ve Služátkách,
 • firma p. Dušátka dodělává objednané práce na návsi, zbylé betonové žlaby budou použity na odvodnění škarpy, k tomu udělá kanál na komunikaci,
 • volby do PS – jsou jmenované okrskové volební komise,
 • na posvícení spolu se soutěží o nelepší vázané koláče bude hrát skupina Fernet ,
 • zpracovává se projekt na rozšíření veřejného osvětlení v Josefodole od Kabrhelů až k Fritschům a dole u Kubešů – realizace stavby v roce 2014 s využitím dotace na obnovu venkova,
 • p. Rut upozorňuje na osazení značky zákaz vjezdu na naší pozemní komunikaci k Bradáčovu mlýnu – starosta se zeptá na MÚ Světlá kdo to povolil?
 • p. Pechová – na křižovatce k Malčinu se válí malá skruž,
 • ZO opětovně vyzývá občany, aby se přihlásili na OÚ ve věci nesrovnalostí vlastnictví a užívání soukromých a obecních pozemků, aby toto mohlo být do konce volebního období dáno do pořádku i v intravilánu obce viz usnesení ze dne 26. 4. 2013 ve znění: Zastupitelstvo vyzývá občany, kteří užívají obecní pozemky, nebo obec užívá jejich soukromé pozemky, aby tyto skutečnosti projednali na obecním úřadě k postupnému uvedení na právní stav.
 • starosta se zeptá v Přísece, zda ZO schválilo bezplatný převod lesního pozemku p. č. 91/4 od obce Příseka (narovnání na právní vztah z delimitace).

zapsala: Fritschová Ve Služátkách dne 9. 10. 2013

Vyvěšeno dne: 09.10.2013

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024