Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Zde je výpis zápisu, úplný zápis najdete v příloze:

1. Rozpočtová opatření č. 8/2022, 9/2022, 10/2022 a 11/2022: Starosta informoval ZO, že dle svého oprávnění, které bylo schváleno usnesením ZO ze dne 18. 12. 2018 (zápis č. 2, bod. č. 2, usnesení v odst. 3) schválil rozpočtová opatření č. 8/2022 (příjem dotace na obnovu lesních porostů 95,5 tis. Kč), 9/2022 (ošetření lesních stromků 20tis., práce na vodárně 1,5 tis. Kč a materiál na akci Hurá prázdniny 5 tis. Kč), 10/2022 (materiál na akci Obecní veselice 19 tis. Kč, nákup barev1 tis. Kč a dary k výročím 9 tis. Kč) a 11/2022 (příjem za prodej pozemku 3 tis. Kč a zúčtovatelné dotace na volby 48 tis. Kč).

2. Péče o obecní vodu: Starosta informoval, že ačkoliv firma Chládek Tintěra provedla důkladnou opravu vodárny, aby se zamezilo protékání vody do objektu, stále na některých místech dochází k průsakům. Zástupci firmy jsou o tomto informováni, byli se tam i podívat, zatím však nedošlo k realizaci prací, které by toto odstranily. Obec zatím neproplatila firmě práce provedené zjara, protože stále není stav uspokojující. P. Havel upozornil, že u vrtu je přerostlá tráva, p. Mejstřík to tam poseká.

3. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro obec Služátky 2022–2031: Zpracovávání plánu financování obnovy (PFO) je povinnost uložena vlastníkům vodovodů a kanalizací zákonem 274/2001 Sb. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací musí být zpracován tak, aby sloužil k vytváření rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Zastupitelstvo svým usnesením č. 19 bod 3 ze dne 14. 9. 2022 schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro obec 2022–2031 od 1. 1. 2023

4. Kanalizace – ustanovení komise posuzující projekt a výběrové řízení: Starosta informoval členy ZO, že opětovně jednal s projektantkou a projektovou manažerkou paní Medovou z firmy Authoria s.r.o., která se zabývá dotacemi na výstavbu kanalizací. Na základě upraveného projektu byl vypracován i nový rozpočet ve výši přesahují 33 mil Kč bez DPH. V současné době jsou vypsány dotace na výstavbu kanalizací MŽP, které s využitím dotace z krajského úřadu by představovaly až 80% pokrytí nákladů bez DPH. Tyto dotace však předpokládají plnou účast na stočném (nelze stanovit dotovanou cenu pro odběratele). Abychom znali skutečné náklady na výstavbu kanalizace, je třeba urychleně vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby kanalizace a ČOV, které je nutným podkladem pro podání žádosti o dotaci. Paní Medová na základě smlouvy by nám zpracovala podklady pro vypsání tohoto výběrového řízení. Místostarostka upozornila na nutnost, aby v zadávacích podmínkách byla uvedena možnost odstoupení od uzavření smlouvy s dodavatelem pro případ nerealizovatelnosti stavby, a to z různých důvodů, zejména vysoké ceny nebo nezískání dotace. Starosta pro vážnost situace jmenuje hodnotící komisi složenou z širšího okruhu zainteresovaných, tj. zastupitelů i občanů, kteří vybudování kanalizace iniciují. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do 2. a 21. výzvy Ministerstva životního prostředí, Programu životního prostředí 2021 – 2022. Zastupi­telstvo schvaluje hodnotící komisi ve složení Bouchal H., Havel. M., Kritzner M., Mejstřík J., Culek R., Bezoušková E., Rut L., Chlad F. a zmocňuje starostu obce k podpisu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a následně smlouvy s vítězným uchazečem, který bude vybrán v rámci výběrového řízení touto komisí. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením příkazní smlouvy s Authoria s.r.o. zastoupenou paní Medovou (příkazník) s předmětem plnění zajištění administrace a organizaci výběrového řízení akce „Kanalizace a ČOV Služátky“

5. Program podpora obnovy venkova 2022: Starosta informoval, že jsme vypořádali obdrženou dotaci z POV kraje Vysočina na pořízení zahradního traktoru a plechového hangáru na uskladnění ve výši 127 tis. Kč

6. ZTV pro rodinné domy: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na prodloužení stavebního a územního rozhodnutí k novým parcelám ZTV RD Služátky.

7. Shrnutí volebního období a komunální volby 2022: Starosta shrnul a zhodnotil činnost obce od minulých komunálních voleb v roce 2018 z různých oblastí činnosti obce – obecní vodovod, příprava obecní kanalizace, svoz komunálního odpadu, péče o obecní cesty, obecní lesy, zeleň, budovy a zařízení, COVID, obecní akce, další plány atd. Pro informování občanů je vše sepsáno v 11 čísle Služáteckého občasníku, který obdrží do schránek občané obce.

8. Různé, diskuse: komunální volby 2022 – poděkování členům ZO, kteří již nekandidují ; zhodnocení akce na konci prázdnin – spokojenost občanů

Vytvořeno dne: 21.09.2022

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2023