Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 18. 12. 2020

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 18. 12. 2020

Zde je stručný výpis, úplný zápis najdete v příloze:

1. Schválení rozpočtu na rok 2021, rozpočtového výhledu 2022–2024, aktualizace odměn čl. ZO a výpočet nákladů za komunální odpad v r. 2020: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na r. 2021 – rozpočtované příjmy 2564,8 tis. Kč a rozpočtové výdaje 2554,2 tis. Kč – viz příloha. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2022 až 2024 -viz příloha. Zastupitelstvo potvrzuje své usnesení č. 2, bod 2, odst. 3) ze dne 18. 12. 2018 – oprávnění starosty činit rozpočtová opatření na straně příjmů bez omezení a na straně výdajů až do výše 100 tis. Kč v jednotlivých položkách. Zastupitelstvo schvaluje od 1. 1. 2021 úpravu odměn starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru a člena ZO na částku odpovídající cca 1/3 výše odměn uvedených v nařízení vlády č. 338/2019 Sb. Konkrétní částka měsíční odměny spojená s výkonem funkce a roční částka odměny pro člena výboru (nečlena ZO) jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. Zastupitelstvo konstatuje, že skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunální odpadu za r. 2020 činily na poplatníka 796 Kč a doplatek z rozpočtu obce činil 346 Kč na každou osobu poplatníka.

2. Náklady na kůrovcovou kalamitu a prodej obecního dřeva: Starosta informoval, že provádíme intenzivní těžbu v kůrovcem zasažených lesních porostů v obecních lesích. Místostarostka doplnila, že zatím bylo vytěženo 3 617 m3. Firma Forest a Ligna Natura odvezly celkem 3156 m3 vytěženého dřeva. Po odečtení nákladů na těžbu a úklid ve výši cca 420 Kč/ m3 jsme získaly 427639 Kč. Prodej probíhá formou tzv. „na stojato“, tj. průměrný výnos se pohybuje kolem 200 Kč /m3. Dále je realizován prodej paliva občanům obce s uplatněním slevy 1+1 zdarma. Starosta dále informoval, že máme zpracovaný znalecký posudek na některými občany zpochybňovanou cenu dřeva pokáceného stavebníkem na p. č. 596 – místní komunikace v Josefodole. Z posudku vyplývá, že pokud by byla normální situace cena dotčených a sporných stromů prodávaných tzv. „na stojato“ by se mohla pohybovat kolem 5 tis. Kč, avšak s dodatkem, že v současné době je na trhu přebytek i listnatého dřeva, a proto bychom těžko hledali kupce za tuto úředně stanovenou cenu. Protože do rozpočtu obce bylo stavebníkem zaplaceno celkem 6405 Kč, nelze i s ohledem na výše popsaný výtěžek z prodeje dřeva připustit domněnku, že by stavebník získal něco od obce tzv. pod cenou.

3. Dotace POV 2020 a 2021: Zastupitelstvo schvaluje realizaci dostavby a zprovoznění příjezdové cesty na obecních pozemcích k vodárně. Zastupitelstvo souhlasí s realizací úpravy cesty p. č. 543 a 558/2 k zabezpečení schůdnosti a sjízdnosti. Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o prodloužení čerpání dotace POV KÚ kraje Vysočina do roku 2021na akce v hodnotě 300 tis. Kč a schvaluje podání žádosti o dotaci z POV KÚ kraje Vysočina na rok 2021 na akce v hodnotě cca 300 tis. Kč. Zastupitelstvo souhlasí s realizací stavebních prací firmou Chládek Tintěra, se kterou máme dobré zkušenosti.

4. Záměr výstavby rekreačních domků na p. č. 388/3: Zastupitelstvo nemá námitek k záměru výstavby rekreačních domků na p. č. 388/3 v souladu s územním plánem obce Služátky.

5. Inventarizace majetku: Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi ve složení: p. František Chlad – předseda, p. Mejstřík Josef a p. Havel Josef – členové

6. Rozpočtové opatření č. 7, č. 8 a č. 9/2020.: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7, 8 a č. 9/2020.

7. Odpuštění nájemného SDH Služátky: Zastupitelstvo schvaluje odpuštění nájemného uvedeného v nájemní smlouvě s SDH Služátky za období od října do prosince 2020 (3 měsíce).

8. Různé, diskuse: Kanalizace: Zastupitelstvo schvaluje z nezbytných důvodů pro realizaci výstavby kanalizace pokácení 1 ks smrku na obecním pozemku u místní komunikace v Josefodole. Vodovod: Osazení nových vodoměrů u odběratelů pitné vody z obecního vodovodu- návrh na osazení vodoměrů s dálkovým odpočtem – bude ještě zváženo, zatím platí osazení domovních vodoměrů typ GMDX SV Dn 20“ schválených usnesením ZO č. 10 bod 3), Odvodnění cesty ve vlastnictví s.p. Lesy ČR: Bylo jednáno s ředitelem na místě samém, je třeba vyřešit vlastnictví přilehlého pozemku a vytyčení sítí, aby nedošlo k jejich poškození, příslib pomoci ze strany obce.

zapsala: Fritschová

Vytvořeno dne: 29.12.2020

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2021