Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 28. 7. 2021

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 28. 7. 2021

Zde je stručný výpis, úplný zápis je v příloze.

1. Projednání smlouvy o zápůjčce: Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zápůjčce “ firmě Biomas s. r. o. (vydlužitel) se sídlem č.p. 7, 582 91 Služátky, IČO 0497351 – peněžitou částku ve výši 150.000,–, za účelem investice do zakoupení zahradního traktoru pro sekání trávy a po čase její vrácení obci Služátky (zapůjčiteli) společně se sjednanými úroky – viz příloha.

2. Projednání smlouvy o zajištění údržby ploch veřejné zeleně včetně stanovení ceny: Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zajištění údržby ploch veřejné zeleně“ s firmou Biomas s. r. o. Účelem této smlouvy je zajištění celoroční komplexní údržby ploch veřejné zeleně na území obce Služátky – viz příloha. Zastupitelstvo vzalo na vědomí upozornění na možný střet zájmů člena ZO p. Havla, který je zároveň jednatelem firmy Biomas s. r. o.

3. Informace o vysokorychlostní trati: Informace o vysokorychlostní trati: Místostarostka podala členům ZO i přítomným hostům informace, které byly předmětem jednání obcí svazku Mikroregionu se zástupci SŽD a kraje Vysočina dne 21. 7. 2021 ve věci přípravy vysokorychlostní tratě. Z Poříčan do Světlé je trasa plánovaná jako 2. etapa – dvoukolejná – 65 km (1. etapa je připravena z Prahy jako 4 kolejná), vlaky by měly jezdit rychlostí až 320 km/hod., sjezd do Světlé – (přes druhanovský kopec nad sebou 2 trasy kolejí). Zpracovávají se zásady územního rozvoje k územnímu povolení, znají přesné výměry dotčených pozemků, výkupy pozemků budou probíhat dle zák. č. 416/2019 s koeficienty k cenám 1,5 (nemovitosti a st. pozemky) a koef. 8 (ostatní pozemky). Začínají práce na dokumentu „Studie proveditelnosti“, který bude konzultován ještě před schválením se starosty i občany. Změna ZUR se předpokládá do 2 let.

4. Návrh na změnu územního plánu: Zastupitelstvo souhlasí se zařazením požadavku na změnu p. č. 203/21 na zahradu, a to při nejbližším zpracováváním změn územního plánu obce Služátky.

5. Návrh na odkoupení spodního rybníka (u obecního úřadu): Zastupitelstvo souhlasí s odkupem vodní plochy – rybník u obecního úřadu na p. č. 212/2 do vlastnictví obce Služátky.

6. Rozpočtové opatření č. 6/2021: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021– zvýšení výdajové části rozpočtu o 307 tis. Kč na opravu cesty k vodojemu – viz příloha. Zastupitelstvo bere na vědomí přijetí fin. příspěvku na kůrovcovou kalamitu ve výši 132 tis. Kč – viz příloha.

7. Péče o obecní vodu: Starosta informoval, že z důvodu nemoci správce vodovodu p. Havla M. si převzal klíče od vodárny p. Mejstřík. V době výpadku el. energie, byla využita el. centrála, takže dodávky vody byly bez problémů.

8. ZTV pro 12 rodinných domů – odklad připojení odběrných elektrických zařízení: Starosta informoval, že ČEZ na základě žádosti předložené obcí doložil připojení odběrných elektrických zařízení ZTV pro 12 rodinných domů do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti je především finanční i organizační priorita výstavby obecní kanalizace. Teprve poté, kdy bude kanalizace vybudována, lze pomýšlet na zasíťování parcel. Zastupitelstvo zároveň starostu pověřilo, aby ČEZ požádal o navrácení materiálu připraveného ke stavbě zpět na sklad. Tím by došlo k významnému snížení nákladů, jež by obec musela uhradit, kdyby v budoucnu od smlouvy úplně odstoupila.

9. Volba přísedícího Okresního soudu v Havlíčkově Brodě: Zastupitelstvo zvolilo p. Jana Pechu – st., Služátky 24 přísedícím Okresního soudu v Havlíčkově Brodě.

10. Různé, diskuse: oprava houpaček na hříšti u OÚ – na podzim

Vytvořeno dne: 04.08.2021

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2023