Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 16. 6. 2021

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 16. 6. 2021

Zde je stručný výpis, zápis ze zasedání najdete v příloze.

  1. Projednání a schválení závěrečného účtu obce, zprávy o výsledku hospodaření a účetní závěrky za rok 2020: Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2020 spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2020 s výrokem auditorské zprávy, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Služátky spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2020 bez výhrad. Zastupitelstvo projednání závěrečného účtu za rok 2020 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2020. Zastupi­telstvo konstatuje vzhledem ke stále se zvyšujícím výdajům na pitnou vodu nutnost postupné úpravy ceny vodného již pro rok 2021.
  2. Obecní voda: výměna vodoměrů, kalkulace ceny na rok 2021: Zastupitelstvo na základě porovnání položek výpočtu cen pro vodné za kalendářní rok 2020 (viz příloha) a dalších zvýšených nákladů v r. 2021 v souvislosti s výměnou vodoměrů a nutných oprav vodovodního řadu stanovuje cenu vodného ve výši 16 Kč/ m3. Cena 16 Kč za m3 pitné vody se uplatní pro spotřebu vykázanou novými vodoměry.
  3. Obecní kanalizace – informace projektového manažera ve věci přidělování dotací, vývoje cen na trhu a výběrového řízení na dodavatele stavby: Zastupitelstvo schvaluje zpracování zadávacích podmínek fy PWB hb pro výběrové řízení na dodavatele stavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod obce Služátky k projednání a schválení v ZO, včetně zaplacení dohodnuté odměny – viz příloha k zápisu ze dne 17. 3. 2021. Zastupitelstvo pověřuje fy PWB hb s.r.o. sledováním vypsaných dotačních titulů na vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod z veřejných prostředků. Po příslibu získání konkrétní dotace, bude žádost o dotaci, včetně podmínek přijetí dotace schválena zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur firmě EFEKT projekční kancelář s.r.o. Havl. Brod za projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a zpracování rozpočtu na akci kanalizace a ČOV Služátky celkové výši 744 500 Kč a navýšení rozpočtovaného výdaje o 147 500 Kč.
  4. Propustek u Zbožského potoka: Zastupitelstvo schvaluje opravu propustku u Zbožského potoka obcí Služátky, a to při poloviční finanční spoluúčasti města Světlá nad Sázavou obci Služátky.
  5. Podpora obnovy venkova: Starosta informoval, že byla firmou Chládek Tintěra provedena první část opravy komunikace k vodárně s využitím čerpání dotace POV kraje Vysočina za rok 2020. Dokončení a zpevnění povrchu bude až na podzim s využitím čerpání dotace na rok 2021.
  6. Hospodaření v lesích: Místostarostka informovala, že v letošním roce bylo zatím, dle fakturace prací za těžební činnost, i vytěženo 950 m3,vyfakturován prodej 1092 m3 , postaveno 900 bm oplocenek a vysazeny sazenice za 269560 Kč. Těžba ještě pokračuje v lese nad tratí. Za rok 2019 jsme obdrželi dotaci na kůrovcové dřevo ve výši 132 tis. Kč.
  7. Péče o obecní zeleň: Zastupitelstvo preferuje a schvaluje provádění údržby zeleně na základě smluvního vztahu s firmou p. Havla a pověřuje starostu sjednáním prací v cenách, za které tyto práce provádějí i jiné firmy, např. podle výšky travního porostu, přístupnosti a členitosti terénu apod. Zastupitelstvo souhlasí, aby údržba zeleně byla prováděna smluvně s firmou p. J. Havla. Starosta objedná u TBS Světlá n. S. obsekání staré cesty.
  8. Odpuštění nájemného SDH Služátky: Zastupitelstvo schvaluje odpuštění nájemného uvedeného v nájemní smlouvě s SDH Služátky za období od začátku ledna do konce června 2021.
  9. Rozpočtové opatření 2/2021, 3/2021, 4/2021 a 5/2021: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021 – viz příloha; Zastupitelstvo schvaluje zvýšení výdajové části rozpočtu (rozpočtové opatření 2/2021) na ZTV pro 12 RD – viz příloha; Zastupitelstvo schvaluje zvýšení výdajové části rozpočtu (rozpočtové opatření 3/2021) na nákup sazenic – viz příloha; Zastupitelstvo schvaluje zvýšení výdajové části rozpočtu (rozpočtové opatření 5/2021) na inženýrskou činnosti a zpracování rozpočtu pro kanalizaci a ČOV – viz příloha.
  10. Různé, diskuse: obecní veselice na konci prázdnin – objednat Lesanku; setkání 23. 6. 2021 – začátek prázdnin; vysekání otvoru pro osazení vodoměru v budově OÚ
Vytvořeno dne: 23.06.2021

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2022