Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání zastupitelstva 18. 4.

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání zastupitelstva 18. 4.

Stručný zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 18. 4. 2023 je zde, úplný zápis v příloze.

1. Kanalizace a ČOV: Aktuální informace: Starosta informoval zastupitele, že byla podána žádost o krajskou dotaci. Pokud bude dotace přidělena, realizace výstavby kanalizace a ČOV zatíží rozpočet obce minimálně. Přesto si musíme u Komerční banky a.s. vzít úvěr ve výši 11 milionů. Toto je určeno pravidly dotace z ministerstva. Společně s paní Medovou starosta domlouvá podmínky úvěru tak, aby byly pro obec co nejvýhodnější. Po druhém kole jednání v KB a.s., byla podána žádost o úvěr. Banka hodnotí naši finanční bilanci velmi pozitivně. Ke schválení úvěru potřebuje banka souhlas zastupitelstva. Dále starosta informoval, že dne 20.dubna se bude konat veřejná schůze s občany na téma kanalizace a ČOV. Pozvánka bude rozeslána formou SMS a je zveřejněna ve vývěskách. Zde je také vyvěšena aktuální verze projektu. Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí.

2. Schválení úvěru od Komerční banky a.s.: Na základě podmínek o čerpání dotace na realizaci stavby kanalizace a ČOV musí obec čerpat úvěr ve výši 11 milionu Kč. Starosta již zahájil jednání s Komerční bankou a.s. o podmínkách čerpání úvěru. Společně s paní Medovou domlouvá podmínky úvěru tak, aby byly pro obec co nejvýhodnější a byla možnost část úvěru splatit najednou. Ke schválení úvěru je nutný souhlas zastupitelstva. Nabídka služeb od Komerční banky a.s.: Výše úvěru: 11 000 000 Kč; Termín čerpání úvěru: Od data podpisu úvěrové smlouvy do 31.12.2024; Zahájení splácení úvěru: 31.01.2025; Konečná splatnost úvěru: 31.12.2039; Způsob splácení: Průběžné splácení – lineární; Úroková sazba: Fixace úrokové sazby na dobu 7 let 4,71 % p. a.; Fixace úrokové sazby na dobu 10 let 4,65 % p. a.; Možnost mimořádné splátky, předčasného doplacení úvěru: Mimořádná splátka či předčasné doplacení úvěru k datu fixace je zdarma, jinak jsou mimořádné splátky realizovány formou tzv. tržního vyrovnání (úhrada bance je vyčíslena v závislosti na vývoji úrokových sazeb – detail viz Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby); Poplatek za vyřízení úvěru: Zdarma; Poplatek za rezervaci zdrojů: Zdarma; Poplatek za vedení úvěrového účtu: Zdarma; Zastupitelstvo schvaluje čerpání úvěru od Komerční banky a.s. ve výši 11 000 000 Kč s fixací úrokové sazby na dobu 7 let 4,71% p.a.

3. Schválení smlouvy o zajištění činnosti technického dozoru investora pro stavbu: „Kanalizace a ČOV Služátky“, smlouvy o autorském dozoru stavby „Kanalizace a ČOV Služátky“ a smlouvy o koordinaci BOZP na staveništi při přípravě a realizaci stavby: Kanalizace a ČOV Služátky“: Starosta seznámil zastupitele obce se zněním smlouvy o zajištění činnosti technického dozoru investora pro stavbu: „Kanalizace a ČOV Služátky“. Technický dozor bude zajišťovat firma Efekt projekční kancelář s.r.o. Dále byli zastupitelé obce seznámeni se smlouvou o koordinaci BOZP na staveništi při přípravě a realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Služátky“. Koordinaci BOZP bude zajišťovat firma 4PLAN s.r.o. Starosta také seznámil zastupitele se zněním smlouvy o autorském dozoru stavby „Kanalizace a ČOV Služátky“. Autorský dozor bude provádět firma PROJEKT EFEKT s.r.o. Plné znění smluv bude přílohou zápisu z jednání zastupitelstva.

4. Rozpočtová opatření č. 3/2023 a č .4/2023: Starosta seznámil členy ZO s rozpočtovým opatřením č. 3/2023 – příjem správního poplatku ve výši 100,– Kč a doplatek za odběr podzemní vody za 356,– Kč a s rozpočtovým opatřením č. 4/2023 – platba za autorský dozor, technický dozor, a BOZP na základě smlouvy: Kanalizace a ČOV Služátky ve výši 608 767,– Kč.

5. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství: Zastupitelstvo schvaluje smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství

6. Ostatní: Starosta poděkoval všem za účast.

Vytvořeno dne: 26.04.2023

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024