Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání zastupitelstva 15. 6. 2022

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání zastupitelstva 15. 6. 2022

Zde v textu najdete jako obvykle stručný výpis, úplný zápis je v příloze:

1. Schválení závěrečného účtu obce, zprávy o výsledku hospodaření a účetní závěrky za rok 2021: Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Služátky spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2021 „bez výhrad“. Zastupitelstvo projednání závěrečného účtu za rok 2021 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „výhrad“. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2021. Zastupitelstvo bere na vědomí, že obec Služátky v roce 2022 se ze zákona stala plátcem DPH, a to vzhledem k výši nedaňových příjmů v r. 2021, které činily 1 128 tis. Kč.

2. Projednání zprávy kontrolního a finančního výboru: Zastupitelstvo schvaluje zprávu finančního a kontrolního výboru bez připomínek.

3. Obecní vodovod – aktuální informace, kalkulace ceny na rok 2022: Zastupitelstvo na základě porovnání položek výpočtu cen pro vodné za kalendářní rok 2021 (viz příloha) potvrzuje stávající výši vodného i v roce 2022 bez DPH. Zastupitelstvo pro občany stanovuje cenu vodného se započtením 10% DPH – konečná cena za odběr pitné vody v r. 2022 je ve výši 18 Kč/1m3 s DPH .

4. Obecní kanalizace – informace projektového manažera ve věci přidělování dotací, vývoje cen na trhu a výběrového řízení na dodavatele stavby: Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním s projekční kanceláří s.r.o. Havl. Brod a projektovou manažerkou ve věci úpravy projektu a způsobu realizace kanalizace a ČOV, tak aby se snížily neúměrně vysoké náklady, které neumožňují čerpat dotaci. Zastupitelstvo souhlasí s případným čerpáním dotace dle podmínek MŽP – konkrétní návrhy a možnosti budou projednány na příštích zasedání ZO.

5. Podpora obnovy venkova: Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí a schvaluje čerpání dotace z POV na údržbu obecní zeleně (pořízení zahradního traktoru a hangáru).

6. Koupě pozemku č. 212/2 (rybník u obecního úřadu): Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na odkup p. č. 212/2 – travní porost o výměře 4333 m2 za cenu 259 980 Kč.

7. Rozpočtové opatření 5/2022, 6/2022 a 7/2022: Starosta informoval ZO, že dle svého oprávnění, které bylo schváleno usnesením ZO ze dne 18. 12. 2018 (zápis č. 2, bod. č. 2, usnesení v odst. 3) schválil rozpočtová opatření č. 5/2022 (nákup nové vitriny do Josefodolu za 8 tis. Kč, nový GP terasa 8 tis. Kč, doplatek DPH 17 tis. Kč a příjem 127 tis. Kč POV). Místostarostka seznámila ZO s rozp. opatřením č. 6/2022 navýšení výdajů na nákup pozemku parcely č. 212/2 ve výši 280 tis. Kč a rozp. opatření č. 7/2022 zvýšení výdajů na práce v lesích – ožínání lesních kultur ve výši 103 tis. Kč

8. Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2021: Zastupitelstvo obce Služátky bere na vědomí, že shromáždění členů Svazku obcí mikroregionu Světelsko na svém zasedání dne 25. 4. 2022 projednalo a schválilo: celoroční hospodaření Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2021; závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2021 s výrokem „bez výhrad“; účetní závěrku Svazku obcí mikroregionu Světelsko k 31. 12. 2021.

9. Prodej palivového dřeva – navrácení ceny: Zastupitelstvo zrušuje akci na prodej palivového dřeva (usnesení č. 8,bod 5. a) ze dne 25. 6. 2020). Prodejní cena zpracovaného palivového dřeva je 500,– Kč/m3 + DPH a náhodná ojedinělá dle stanovených pravidel prováděná samovýroba paliva za 200,– Kč /m3 + DPH.

10. Příprava na komunální volby: Zastupitelstvo svým usnesením č. 18 bod 10) stanovuje 7 členů volených zastupitelů obce Služátky.

11. Hurá prázdniny a obecní veselice – setkání občanů 24. 6. a na konci srpna: Starosta informoval, že na akci pro děti i dospělé občany obce objednal velký nafukovací skákací hrad, dále budou urožněné 2 kýty, pití si bude každý hradit sám podle chuti i potřeb. Dále tradiční akce na konci prázdnin se by se mohla konat 26. 8. 2022, starosta zajisti živou hudbu a spolu s SDH bude připraveno i občerstvení.

12. Různé, diskuse: komunální volby 2022– výzva občanům; projednání možnosti servisu na obecním vodovodu firmou KOWA; další pozemky u Služáteckého rybníka zatím nejsou ke koupi.

Vytvořeno dne: 08.07.2022

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024