Obec Služátky

Nové fotografie

Obecně závazná vyhláška č.2/2011

Úvodní strana » Obecní úřad » Vyhlášky » Obecně závazná vyhláška č.2/2011

Obecně závazná vyhláška č.2/2011, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb

Zastupitelstvo obce Služátky se na svém zasedání dne 28. dubna 2011 usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Stanovení koeficientu, kterým se násobí základní sazba daně pro jednotlivé druhy staveb.

Koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., ve výši 1,5 se stanovuje jednotně pro celou obec u těchto druhů staveb:

Stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro individuální rekreaci a stavby, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží.

Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, ze dne 10.7.2008.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012 .

Hynek Bouchal, starosta

Vytvořeno dne: 01.05.2011
Obec Služátky © 2007-2019