Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 27. 10. 2021

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 27. 10. 2021

Zde najdete stručný výpis, v příloze pak úplný zápis:

Výpis ze zápisu č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky konaného dne 27. 10. 2021

1. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství: Vyhláška se mění z důvodu změny zákona o odpadovém hospodářství, poplatky samotné se nemění. Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Služátky č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

2. Rozpočtové opatření č. 7/2021, 8/2021 a 9/2021: Starosta informoval ZO, že dle svého oprávnění, které bylo schváleno usnesením ZO ze dne 18. 12. 2018 (zápis č. 2, bod. č. 2, usnesení v odst. 3) schválil rozpočtového opatření č. 7/2021 (příjem daru ve výši 100 tis. Kč od města Světlá n. S. na společnou opravu propustku v Josefodole a příjem kompenzačního bonusu 23 tis., výdaj na nákup respirátorů 9,5 tis. Kč a sečení veř. zeleně 15,6 tis. K), rozpočtové opatření č. 8/2021 (příjem zúčtovatelné zálohy na volby ve výši 31 tis. Kč a zvýšení výdajů na barvu a tel. služby), rozpočtové opatření č. 9/2021 (např. výdej na čištění komunikací 8.8 tis. Kč, nákup počítače do knihovny 5 tis. Kč, poplatek za odběr podzemní vody 13,7 tis. Kč). Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7/2021, 8/2021 a 9/2021 – viz příloha.

3. Péče o obecní vodu: Starosta poděkoval p. Mejstříkovi za zajištění provozu obecního vodovodu po dobu nemoci správce vodovodu p. Havla M. Dále informoval, že firma Chládek Tintěra dokončila opravu cesty k vodojemu (bude nárokována dotace r. 2021 z POV), p. Havel opětovně poukazuje, že na vodojemu je poškozená izolace, je třeba nalézt odborníka, který by stav posoudil a navrhl způsob opravy. Místostarostka připomíná osazení vodoměru do budovy OÚ a k Švěcům.

4. Informace o chystané výstavbě obecní kanalizace: Starosta informoval, že dle sdělení projektového manažera, pro získání dotace ze státních prostředků na realizaci stavby není v současné době příznivá situace vzhledem k příliš vysokým rozpočtovaným nákladů na obyvatele. V této věci bude starosta s projektovým manažerem hledat možnosti pro zajištění financování výstavby obecní kanalizace.

5. Prodej obecního pozemku: Zastupitelstvo schvaluje prodej p. č. 595/6 zahrada o výměře 78 m2 v k. ú. Služátky panu XX, a to za cenu 50 Kč/m2. Důvodem prodeje je uvedení na právní stav.

6. Různé, diskuse: Propustek v Josefodole je opraven, oprava bude financována z rozpočtu obce se započtením daru ve výši 100 tis. Kč od města Světlá nad Sázavou.

Vytvořeno dne: 18.11.2021

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2022