Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 25.5.2016

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 25.5.2016

Zde je výpis ze zápisu č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky ze dne 25. 5. 2016 ve Služátkách čp. 8. podrobný zápis v příloze.

1. Schválení závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2015, schválení účetní závěrky 2015 Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2015 s výrokem auditorské zprávy, že byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření, a to:

 • projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem,
 • rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje,
 • nebyly vytvořeny analytické účty k další specifikaci pozemků dle ČÚS 701.

Ze zprávy o výsledku hospodaření vyplývá, že zjištěné chyby a nedostatky nemají vliv na hospodaření v roce 2015 ani v budoucnosti. Obci nevznikla žádná škoda, jednalo se o administrativní, formální pochybení zaznamenaných skutečností. Závěrečný účet za rok 2015 – příjmy 1 941500,11 Kč, výdaje 1 856642,08, výsledek hospodaření přebytek k 31. 12. 2015 činil 84 858,03 Kč, celková výše peněžních prostředků na peněžních účtech ve výši 1 mil. 350 tis. Kč. Dále členové ZO diskutovali o některých závažných položkách účetní závěrky příjmech a výdajích (podstatná část příjmů tvoří příjmy z daní – 1559 tis. Kč, dotace z KÚ 105 tis. Kč, dotace na výkon st. Správy 54 tis. Kč, běžné výdaje 1 735 tis. Kč), dále bylo konstatováno, že v současnosti nemá obec žádné dluhy.

 1. Protože obci nevznikla žádná škoda, zastupitelstvo nevyvozuje žádné další závěry, který by vyplývaly ze zprávy o výsledku hospodařením rok 2015.
 2. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2015.
 3. Zastupitelstvo nemění a potvrzuje cenu za lm3 pitné vody ve výši 12,– Kč pro rok 2016.

2. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru Starosta předložil ZO zprávu finančního a kontrolního výboru: Finanční výbor kontroloval odvody zdravotního pojištění – v pořádku Kontrolní výbor kontroloval četnost a termíny zasedání ZO a plnění usnesení ve věci uzavření pachtovní smlouvy (zemědělské pozemky) a usnesení ve věci výběru dodavatele na svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2016 – v pořádku. Zastupitelstvo schvaluje zprávu finančního a kontrolního výboru bez připomínek.

3. Majetkové záležitosti – prodej pozemku v Josefodole a nákup pozemků u rybníka a dalších. Starosta na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku 280/7 (oddělením dle GP se nově jedná o parcelu č. 280/14 o výměře 86 m 2) předložil ZO k projednání žádost p. Nedvědové ve věci odkoupení parcely č. 280/14 o výměře 86 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce OÚ Služátky od 20. 4. 2016 do 4. 5. 2016. Dále starosta informoval, že probíhá vyhotovení na základě geometrických plánů návrhů smluv na odkup pozemků od vlastníků pod hrází rybníka a přístupové cesty k rybníku – na příštím zasedání zastupitelstva budou k dispozici návrhy smluv. Zastupitelstvo schvaluje prodej parcely dle GP označené číslem 280/14 o výměře 86 m2 za cenu 50 Kč/m2 paní Libuši Nedvědové, Služátky č. e. 1E.

4. Rozpočtové opatření č. 2, poskytnutí příspěvků. Starosta informoval ZO, že dle svého oprávnění potvrzeném usnesením ZO ze dne 30. 12. 2015 (zápis č. 8, bod. č. 3, odst. 3) schválil rozpočtové opatření č. 2, které se týká zvýšení příjmů a výdajů – daň z příjmu PO 2015 o 13680 Kč, navýšení výdajů služeb za práce v lese o 14 tis. Kč a výdaje o pronájem PB lahví o 2,5 tis. Kč. Dále ZO projednalo žádosti Krajské knihovny o příspěvek na nákup knih a Záchranné stanice Pavlov o příspěvek na činnost.:

 1. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2.
 2. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek Krajské knihovně na nákup knih ve výši 1000,– Kč a Záchranné stanici Pavlov příspěvek na činnost ve výši 2000 Kč.

4. Řešení požární ochrany v obci. Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním se starostou města Světlá nad Sázavou o možném zabezpečení požární ochrany v obci JSDH Světlá nad Sázavou na základě smluvního vztahu.

5. Odvodnění pozemků v Josefodole. Zastupitelstvo pověřuje starostu vyhledat odborníka, se kterým by bylo možno projednat návrh možného odvodnění parcel v Josefodole, včetně finančních nákladů.

6. Různé – diskuse (znak a vlajka, analýza vzorků vody, úprava prostranství kolem křížku, péče o zeleň, anketa ….).

 • obecní vodovod – rozbor vody – dle protokolu pitná voda je v odpovídající kvalitě,
 • proběhla brigáda U Křížku – prostranství je upraveno, starosta navrhuje znovu obnovení kamenného kříže a umístění turistického posezení,
 • starosta informoval, že 27. 5. 2016 proběhne jednání se zhotovitelem znaku a vlajky ohledně návrhů na vyobrazení,
 • starosta informoval, že pokračují práce na změně územního plánu,
 • p. Prášek informoval o námětech občanů plynoucích z ankety ke zpracování strategického plánu rozvoje Služátek – bylo vyhodnoceno 53 anketních lístků, ze kterých vyplynulo, že občané jsou spokojeni s kvalitou pitné vody, požadují vybudování kanalizace a přípravu podzemků na stavební parcely, úklid u křížku, lepší údržbu zeleně a osazení laviček u kapličky,
 • p. Rut informuje o možnosti odkupu pozemků kolem staré drůbežárny za cenu 250,–Kč – pro obec to je drahé,

zapsala: Fritschová Ve Služátkách dne 5. 9. 2015

Vytvořeno dne: 01.06.2016

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2020