Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce dne 30. 12. 2015

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce dne 30. 12. 2015

Zde stručný výpis, zápis v příloze.

Výpis ze zápisu č. 9 ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky ze dne 30. 12. 2015 ve Služátkách čp. 8

1. Informace o realizaci investic a čerpání dotace z POV v roce 2015 . Starosta informoval, že v letošním roce bylo provedeno zpevnění staré cesty směrem od Vašáků s rozšířením (otočkou u domku pod lesem), oprava fasády budovy obecního úřadu, opláštění spodní části terasy budovy OÚ, byly vybudovány boční dveře vstupu do vodojemu, včetně úpravy okolního terénu. Na tyto akce byla za více než 100 tis. čerpána dotace POV z fondu kraje Vysočina. Rovněž byla vybrána nová firma TBS Světlá n. S., která bude od počátku r. 2016 provádět svoz a uložení komunálního odpadu za cenu, která umožňuje obci nezvyšovat poplatek od občanů, přičemž se ještě dále rozšíří možnost třídění odpadu přidáním kontejnerů na plasty, papír, kovy a biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu a to i s využitím možnosti občanů přímo a bezplatně odevzdávat jednotlivé složky (i nebezpečný odpad) komunálního odpadu na skládce Rozinov. 2. Návrh realizace stavebních prací, dalších akcí s využitím dotace z programu obnovy venkova KÚ kraje Vysočina v roce 2016. Zastupi­telstvo schvaluje:

 1. K realizaci v roce 2016:
 • rekonstrukce lesního úseku staré cesty se zpevněním v Josefodole,
 • úpravu cesty ve Služátkách (otočka a odvodnění),
 • zasklení terasy OÚ,
 • přípravu a podání žádosti k udělení obecního znaku obci Služátky,
 • výkupy pozemků u rybníka, u křížku a ve Služátkách,
 1. Projednání možnosti pokácení lípy u kapličky z bezpečnostních důvodů.
 2. Jednání ohledně návrhu obecního znaku s odpovídajícím motivem dle pověsti.
 3. Podání žádosti o poskytnutí dotace z POV 2016 KÚ kraje Vysočina na akce výše uvedené.

pro 7 , proti 0 , zdržel se 0 –schváleno

3. Schválení rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na roky 2017 až 2019. Zastupi­telstvo schvaluje rozpočet na r. 2016 – rozpočtované příjmy 1937,9 tis. Kč a výdaje 1865,5 tis. Kč. pro 7 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno

4. Obecní akce v roce 2016. Zastupi­telstvo schvaluje v roce 2016 konání tradičních kulturních akci:

 • sedmý ročník soutěže o nejlepší kysané zelí se bude konat 15. 1. 2016,
 • dvanáctý ročník akce pro děti (místní i ze širokého okolí) Pohádkový les se bude konat 11. 6. 2016,
 • na konci prázdnin akci pro občany s občerstvením,
 • v závěru roku besedu s občany.

5. Prodej a nákup obecních pozemků. Zastupitelstvo schvaluje prodej parcely číslo 282/8 o výměře 20 m2 za cenu 50 Kč/m2 paní Libuše Nedvědové, Služátky č. e. 1E

6. Rozpočtové opatření č. 2. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – viz příloha.

7. Návrh na vyřazení obecního majetku. Zastupitelstvo schvaluje vyřazení z účetnictví dokumentů vedených v účetních hodnotách:

 • návrh řešení odkanalizování obce v hodnotě 10 115 Kč,
 • projekt kanalizace v hodnotě 10 000 Kč.

8. Jmenování inventarizační komise. Starosta navrhl jmenování inventarizační komise ve složení p. Havel, p. Chlad a p. Rut. Komise se sejde 6. 1. 2016. Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi ve složeni: p. Havel Miroslav – předseda p. Rut Luboš a p. Chlad František– členové

9. Různé – diskuse:

 • obecní vodovod – rozbor vody – dle protokolu pitná voda je v odpovídající kvalitě,
 • pokácení lípy u kapličky – starosta požádá odbornou instituci o vyjádření stavu stromu z hlediska bezpečnosti,
 • p. Fritschová navštíví s p. Pechovou HZS v Havlíčkově Brodě ohledně zřízení požární hlídky v obci,
 • změna územního plánu – starosta bude jednat na KÚ kraje Vysočina ohledně vypuštění stavební uzávěry pro rychlodráhu, protože bychom potřebovali umožnit občanům stavět,
 • p. Rut navrhuje dále pokračovat na vypořádání vlastnictví obecních i soukromých pozemků, sepsat kde co je, začít od středu obce směrem k p. Frantovi,
 • p. Havel žádá o provedení zatrubnění pro dešťové vody z polí od Vašáků k nezastavěným parcelám v Josefodole.

zapsala: Fritschová Ve Služátkách dne 6. 1. 2016

Vyvěšeno dne: 06.01.2016

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2020