Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce dne 29. 12. 2014

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce dne 29. 12. 2014

V článku najdete stručný výtah ze zasedání, celý zápis je v příloze.

 1. Informace o realizaci investic a čerpání dotace z POV v roce 2014: veřejné osvětlení a obecní komunikace: Starosta informoval, že v letošním roce byly vybudovány dvě nové větve veřejného osvětlení v části Josefodol (1. od Kabrhelů k Fritschům, 2. u Kubešů) v hodnotě 319 tis. Kč– dodavatelem byla firma Elostroslužby s.r.o z Havl. Brodu. Dále byla v této části Josefodolu zpevněna a prodloužena místní komunikace (od Kubešů k potůčku) v hodnotě 357 tis. Kč – dodavatelem byla firma Chládek Tintěra a.s. (faktura je zveřejněna). Na tyto akce je poskytnuta dotace z POV KÚ kraje Vysočina ve výši 104 tis. Kč.
 2. Návrh realizace stavebních prací, dalších akcí a využití dotace z programu obnovy venkova KÚ kraje Vysočina v roce 2015.

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. K realizaci v roce 2015:
 • rekonstrukci staré cesty se zpevněním a rozšířením v Josefodole,
 • úpravu cesty Služátkách (otočka a odvodnění),
 • opravu fasády a zasklení terasy budovy obecního úřadu,
 • vybudování bočních dveří (vstupu) do vodojemu,
 • venkovní osvětlení kapličky,
 • přípravu a podání žádosti k udělení obecního znaku obci Služátky.
 1. Podání žádosti o poskytnutí dotace z POV 2015 KÚ kraje Vysočina na akce výše uvedené.
 2. Jednání ohledně návrhu obecního znaku s odpovídajícím motivem dle pověsti.

3. Schválení rozpočtu na rok 2015. Zastupi­telstvo schvaluje rozpočet na r. 2015 – rozpočtované příjmy 1634,4 tis. Kč a výdaje 1564,8 tis. Kč.

4. Obecní akce v roce 2015. Zastupi­telstvo schvaluje v roce 2015 konání tradičních kulturních akci:

 • šestý ročník soutěže o nejlepší kysané zelí se bude konat 16. 1. 2015,
 • jedenáctý ročník akce pro děti (místní i ze širokého okolí) Pohádkový les se bude konat 6. 6. 2015.

5. Pronájem Služátecké bašty od 1. 1. 2015. ZO rozhodlo pronajmout na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016 veškeré nebytové prostory nacházející se v I. nadzemním podlaží objektu obecního úřadu Služátky čp. 8, jakož i v podzemním podlaží uvedené stavby, a pozemek označený jako ostatní plocha číslo parcelní 13 v katastrálním území Služátky Sboru dobrovolných hasičů Služátky, se sídlem 582 91 Služátky 8, identifikační číslo 01429060, za účelem aktivního zapojení občanů do volnočasového společenského dění v obci, za účelem tvorby možností aktivního odpočinku občanů formou pravidelného pořádání nejrůznějších veřejně zábavných akcí společensko kulturního, sportovního či vzdělávacího charakteru na území obce za měsíční nájemné 2000 Kč s odpočtem roční platby za pronájem bomb ve výši stanovené vlastníkem tohoto zařízení.

6. Náklady na třídění, sběr, přepravu a odstraňování komunálních odpadů v roce 2015. Zastupi­telstvo schvaluje dosavadní výši poplatku za provoz systému komunálních odpadů ve výši 450 Kč i pro kalendářní rok 2015.

7. Rozpočtové opatření č. 7. Starosta přednesl návrh na rozpočtové opatření č. 7, které se týká zvýšení výdajů o 53 307 Kč a zvýšení příjmů o 28 411 – rozdíl příjmů a výdajů činí – 24896 Kč (viz příloha).

8. Jmenování inventarizační komise. Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi ve složeni: p. Fritschová Zdeňka – předseda p. Mejstřík Josef a p. Prášek David– členové

9. Různé – diskuse:

 • obecní vodovod – rozbor vody – dle protokolu pitná voda je v odpovídající kvalitě, dále p. Havel opětovně požaduje reklamaci rekonstrukce filtru firmou KOWA – jedná se zřejmě o skrytou vadu, firma nechce reklamaci uznat – poradíme se s odpovědným zástupce provozování vodovodu p. Sedlmajerem, kterého pozveme na OÚ
 • pokácení stromů u p. Nedvědové – starosta určí z pořadníků zájemců o dřevo,
 • změna územního plánu – objekt chaty u křížku – zatím nerealizováno,
 • p. Rut navrhuje dále pokračovat na vypořádání vlastnictví obecních i soukromých pozemků, sepsat kde co je, začít od středu obce směrem k p. Frantovi.
Vyvěšeno dne: 13.01.2015

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024