Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2015

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2015

Zde stručný výpis, úplný zápis v příloze:

Výpis ze zápisu č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky ze dne 26. 3. 2015 ve Služátkách čp. 8

1. Pacht obecních polností a luk V návaznosti na jednání ZO v této věci starosta informoval členy ZO, že od zemědělských subjektů má informaci ohledně faktického užívání a obhospodařování obecních pozemků určených k propachtování (22 parcelních čísel v celkové výměře 4,3 ha). K hospodaření bude fakticky využíván prostor v lokalitě nad obcí pozemek číslo 6601/8 dle ELPISu, na základě smlouvy mezi Malčínskou, a. s. a pachtýřem. O pacht těchto pozemků požádala a. s. Agroprodukt plus a soukromý zemědělec Martin Rut. Oba zájemci nabízejí roční pachtovné ve výši 3000 Kč/ha, tj. celkem 12,9 tis. Kč, oba nabízejí i poskytnutí prací a techniky pro obec. Starosta se vyjádřil, že nadále se přiklání k uzavření pachtovní smlouvy s a. s. Agroprodukt plus. Členové ZO se postupně vyjádřili, že upřednostňují uzavření pachtovní smlouvy s místním zemědělským podnikatelem p. Martinem Rutem, a to na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou, která by byla podávána k počátku pachtovního roku, tj. k 1. 10. kalendářního roku, popř. s možností ukončení na základě dohody smluvních stran a za pachtovné ve výši 3000 Kč/ha splatné pozadu ke konci pachtovního roku tj. k 30.9. kalen­dářního roku. Dále ZO vítá nabídku p. Ruta na výpomoc obci zemědělskou technikou, např. přistavením valníčku na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu před budovou OÚ přes vegetační sezonu. Návrh usnesení:

  1. ZO schvaluje uzavření smlouvy o pachtu zemědělských pozemků ve vlastní obce Služátky (dle zveřejněného záměru) o celkové výměře 4,3 ha p. Martinovi Rutovi, Služátky čp. 3, za pachtovné 3000 tis. Kč/ha. ZO souhlasí, aby pachtýř p. Martin Rut dále jednal s a.s. Malčínská ohledně užívání pozemku označeného dle ELPISu číslem 6601/8. 2).
  2. ZO pověřuje starostu uzavřením pachtovní smlouvy jako zástupce propachtovatele, kterým je obec Služátky.

2. Směna a odkoupení pozemků p. č. 1/2 (vlastník obec Služátky) a p. č. 7 (soukromý vlastník) Starosta informoval, že v současnosti je p. č. 7 v zástavě a tudíž nelze jednat o směnu její části, tak jak to ZO rozhodlo na ZO 27. 2. 2015 (směnu cca 150 m2 z p. č. 7 a p. č. 1/2, jedná se o pozemky po levé straně komunikace před obecním úřadem). P. Rut připomíná, že nově vzniklý prostor by sloužil k potřebnému rozšíření obecní komunikace, a proto je třeba s tímto počítat i do budoucna při jednání s vlastníkem p. č. 7, aby v rámci směny byl po celé délce rozšířen směňovaný prostor o pruh šíře alespoň 1 m k přilehlé komunikaci. P. Chlad navrhuje jednat o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Návrh usnesení: Zastupitelstvo nadále pověřuje starostu jednáním s vlastníkem p. č. 7 o získání pruhu v šíři nejméně 1 m po celé délce p. č. 7, přičemž vzájemná transakce (směna části p. č. 7 a odkoupení části parcely č. 1/2) by mohla být v současnosti dohodnuta ve smlouvě o smlouvě budoucí.

3. Různé: rozpočet na stavební práce,údržba obecní zeleně, rybník etc. Starosta informoval o stavu přípravy a realizaci schválených akcích na rok 2015:

  • Stavební firma p. Dušátko vyčíslila náklady na obnovu omítky na obecním úřadu a proražení dveřního otvoru na úpravně vody – celková ceny 148 454 Kč s DPH.
  • P. Havel informoval o jednání dne 4. 3. 2015 ohledně provozu filtrační zařízení s firmou VODASERVIS.
  • Určíme místa, která bude p. Franta udržovat, zejména sekáním trávy, můžou se přihlásit i občané, kteří si nechtějí sami udržovat zeleň před vstupem na svoje pozemky.
  • Plocha rybníka je zaměřena, dále starosta bude jednat se dvěma vlastníky o odkupu pozemků pod hrází rybníka, včetně pozemků pod vodou – p. Rut navrhuje jednat o možnosti koupě pozemku i vně rybníka, který by mohl být směněn s třetím vlastníkem pozemků pod vodou, tím bychom byli vlastníky celého rybníka a mohli bychom požádat o dotaci na odbahnění.

zapsala: Fritschová Ve Služátkách dne 30. 3. 2015

Vytvořeno dne: 15.04.2015

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024