Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce dne 25. 9.

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce dne 25. 9.

Zde stručný výpis, zápis v příloze.

1. Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4.: Zastupitelstvo schvaluje:

 • rozpočtové opatření č. 3, které se týká zvýšení výdajů ve výši 1000 Kč (platba MÚ Světlá n.S. za řešení přestupku v I.pol. 2014)
 • rozpočtové opatření č. 4, které se týká: a) zvýšení příjmů – neinvestiční dary od sponzorů ve výši 18 000 Kč (akce Pohádkový les), zvýšení příjmů z ostatních nemovitostí ve výši 38 000 Kč (pronájem Služátecké bašty), b) zvýšení výdajů ostatní služby na pitnou vodu ve výši 10 000 Kč.

2. Informace o realizaci aktuálních investic: Starosta informoval o realizovaných investicích v tomto roce a přípravě investic, které bychom měli ještě stihnout do konce letošního roku:

 • dokončení veřejného osvětlení v Josefodole – etapa nad tratí – s firmou Eletroslužby s. r. o. jsme byli spokojeni,
 • máme stavební povolení na realizaci veřejné osvětlení v Josefodole od Kubešů k p. Nedvědové, kde máme v plánu provést i zpevnění cesty,
 • zpevnění staré cesty – povrch a vybudováni zálivu před domem sl. Novákové.

3. Bilance čtyřletého volebního období: přehled uskutečněných akcí a resty zůstávající do dalších let. Starosta zrekapituloval investice, které byly v obci realizovány v tomto volebním období, zejména a plány do budoucna: – podrobně viz příloha

 1. Rekonstrukce silnice III. třídy vedoucí přes Služátky – investice ve výši 2700 tis. Kč, investor Kraj Vysočina.
 2. Úprava a rekultivace návsi – komplexní rekonstrukce návsi, investorem ve všech případech byla obec, financování z různých dotačních titulů a z obecních prostředků (hasičská zbrojnice 397 tis. Kč – využití dotace SZIF, oprava kapličky – 137 tis., vybudování přístřešku u hasičské zbrojnice, pozemní úpravy, prořezání lip, vyasfaltování návsi – 287 tis. spolufinancování z dotace POV KÚ kraje Vysočina.
 3. Správa obecního vodovodu – investiční výdaje na kompletní výměnu filtračního zařízení – 106 tis. Kč a výměnu čerpadla 48 tis. Kč, dále provozní výdaje na rozbory 86 tis. Kč. Doplatek na rozdíl příjmů (plateb od občanů) a výdajů na pitnou vodu byla z rozpočtu obce ve výši 149 tis. Kč .
 4. Vybudování veřejného osvětlení v Josefodole nad tratí (dokončeno v září 2014) – 206 tis. Kč
 5. Vybudování fotbalového hřiště – dobrovolnické práce – odpracováno občany obce 350 hod., dofinancováno z výtěžku Pohádkového lesa a obecního rozpočtu.
 6. Dále starosta zmínil rozdíl výdajů a příjmů souvisejících se sběrem a odstraňováním komunálních odpadů – výdaje 537 tis. Kč, vybráno od občanů 314 tis. Kč – doplatek z obecního rozpočtu 224 tis. Kč.

4.Různé – informace:

 • na hasičárně se vyskytly drobné prasklinky – starosta se spojí s dodavatelem prací p. Dušátkem a uplatníme případnou reklamaci,
 • obecní vodovod – reklamace rekonstrukce filtru firmou KOWA – jedná se zřejmě o skrytou vadu, firma nechce reklamaci uznat, příště se budeme muset obrátit na jinou firmu,
 • vybudování veřejného osvětlením – provede firma s. r. o Elektroslužby, se kterou máme dobré zkušenosti
 • objednat štěrk na zimní údržbu

zapsala: Fritschová; ve Služátkách dne 29. 6. 2014

Vytvořeno dne: 09.10.2014

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2020