Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce dne 23. 3. 2016

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce dne 23. 3. 2016

Zde najdete stručný výpis ze zápisu, úplné znění zápisu je v příloze.

1. Informace o realizaci investic a čerpání dotace z POV v roce 2016 . Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s fy Chládek-Tintěry na rekonstrukci (zpevnění) lesního úseku staré cesty v Josefodole ve výši nabídkové ceny 508 tis. Kč, včetně DPH.

2. OZV 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

3. Návrh na změnu územního plánu. Zastupitelstvo schvaluje návrh na změnu územního plánu takto:

 1. změnit (odebrat) stavební pozemky parcela č. 325/2 (20 490 m2), p. č. 445/19 (12 029 m2) a p. č. 323/2 (602 m2)
 2. změnit (zařadit) pozemky 252/2 (14 340 m2), 252/15 (3530 m2) jako stavební pozemky s příjezdovou cestou z parcely č. 252/13.
 3. starosta Hynek Bouchal se určuje jako člen zastupitelstva (dále jen „určený zastupitel“) pro spolupráci s pořizovatelem na územně plánovací činnosti

4. Řešení požární ochrany v obci.

 1. Zastupitelstvo dává občanům ke zvážení oba způsoby zajištění PO v obci (JSDH nebo smlouva) a vyzývá občany, kteří by chtěli přispět ke zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů, aby se k této potřebné a bohulibé činnosti přihlásily.
 2. Na příštím zasedání ZO bude dle zájmu občanů rozhodnuto o způsobu zajištění PO v naší obci.

5. Rozpočtové opatření č. 2. Starosta informoval ZO, že dle svého oprávnění potvrzeném usnesením ZO ze dne 30. 12. 2015 (zápis č. 8, bod. č. 3, odst. 3) schválil rozpočtové opatření č. 1, které se týká zvýšení příjmů – dotace na výkon státní správy o 600 Kč na částku 55 000 Kč na rok 2016.

6. Prodej a nákup obecních pozemků. Starosta předložil ZO k projednání žádost p. Štefky ve věci odkoupení parcely 295/8 o výměře 270 m2. Protože se jedná o obecní cestu, kterou ZO dříve vykupovalo pro zajištění přístupu k dalším pozemkům a chatám, tak by nebylo vhodné se tohoto pozemku zbavovat. Dále starosta informoval, že probíhá vyhotovení geometrického plánu a jednání s vlastníky pozemků o odkupu pozemků pod hrází rybníka a přístupové cesty k rybníku – vyměření se uskuteční 30. 3. 2016 (vedle vlastníků se zúčastní p. Fritschová), na příštím zasedání zastupitelstva bude k dispozici geometrický plán s výměrami a návrhy smluv. Zastupitelstvo neschvaluje prodej parcely číslo 295/8, protože se jedná o přístupovou cestu k dalším nemovitostem.

7. Zadání zhotovení obecního znaku a vlajky. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s heraldikem a vexilologem p. Milanem Týnou na zhotovení návrhu znaku a vlajky obce, včetně dalšího projednávání a vyhotovení potřebné dokumentace ve výši nabídkové ceny 12 tis. Kč.

8. Různé – diskuse:

 • obecní vodovod – rozbor vody – dle protokolu pitná voda je v odpovídající kvalitě, chlorování určuje norma pro pitnou vodu,
 • informační tabule v Josefodole bude znovu osazena,
 • starosta informoval o nabídce exteriérní mapy regionu, která by mohla být umístěna u kapličky – bylo by dobré si takovou mapu pořídit- starosta se domluví na ceně a formátu,
 • péče o zeleň – bude uzavřena dohoda s p. Frantou, p. Havel koupí travní semeno a doseje,
 • po 30. 4. bude brigáda na úklid okolí u křížku,
 • p. Havel opětovně žádá o zatrubnění odvodu dešťové vody z polí od Vašáků k nezastavěným parcelám v Josefodole,
 • dvanáctý ročník akce pro děti Pohádkový les se letos nebude bude zákona

zapsala: Fritschová Ve Služátkách dne 5. 9. 2015

Vytvořeno dne: 20.04.2016

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2020