Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce 31. 1. 2013

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce 31. 1. 2013

Zde zveřejňujeme stručný výpis, úplný zápis najdete v příloze.

Výpis ze zápisu č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 31. 1. 2013 ve Služátkách čp. 8 – místnost obecního úřadu

1. Projednání nabídek na pronájem Služátecké bašty Starosta informoval členy ZO, že provozování Služátecké bašty Klubem labužnických pohodářů dnešním dnem končí. Na základě vypsaného záměru pronájmu Služáteské bašty, jsme obdrželi dvě nabídky a to od:

  1. obč. sdružení Klubu dobrovolných hasičů, jehož členy jsou výhradně občané Služátek,
  2. obč. sdružení Klubu náš venkov.

P. Rut informoval členy ZO, že zastupitelstvem jmenovaná komise pro prosouzení a výběr nabídek tohoto výběrového řízení přijaté nabídky projednala, nicméně zatím zastupitelstvu nedoporučuje žádného uchazeče. Dále navrhuje zrušení vyhlášeného výběrového řízení a znovu jednání starosty se současným vypůjčitelem, protože Klub labužnických pohodářů prostřednictvím předsedy si nárokuje movitý majetek, který se nachází v prostorách Služátecké bašty. Movitý majetek (stoly, židle, skleničky, vybavení kuchyně atd.) by měl být převeden na obec, a to buď ve formě daru, popř. odkupu za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

  1. Zastupitelstvo ruší výběrové řízení na výběr provozovatele Služátecké bašty.
  2. Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním s Klubem labužnických pohodářů a schvaluje převod potřebného (vybraného) movitého majetku, který je nezbytný k provozování Služátecké bašty na obec buď darem nebo i s možným odkupem za cenu znaleckého.

2. Program obnovy venkova – žádost o dotaci v r. 2013 Zastupitelstvo schvaluje podat žádost na KÚ kraje Vysočina o dotaci z Programu obnovy venkova v roce 2013:

  1. na akci úprava veřejného prostranství kolem hasičské zbrojnice, vybudovaní el. přípojky do hasičské zbrojnice, vybudování nového přístřešku na kontejnery tříděného odpadu a osazení pergoly u hasičské zbrojnice.
  2. na akci zpevnění plochy nad kapličkou a na staré cestě před p. Novákem.

3. Nabídka na nákup filtru do vodárny. Starosta seznámil členy ZO s nabídkou firmy KOWA spol. s r. o, Pod Šeptouchovem 510 Ledeč nad Sázavou na rozšíření stávající úpravny o další filtr na odželeznění a odmanganování vody.Surová voda se bude odželezovávat a odmanganovávat průtočným způsobem paralelně na stávajícím automatickém zařízení GS 1665 XPO a dalším přídavném filtru GS 1665 XPO. Tím se celková filtrační zátěž rozdělí mezi oba filtry. Časy praní budou vzájemně posunuty tak, aby nedocházelo k současnému praní obou filtrů. Technická data přídavného filtru jsou totožná s filtrem stávajícím. Úpravna vody tak bude mít výkon 2×2,6 m3/hod. Dále bude provedena výměna náplně a vyčištění řídícího ventilu na stávajícím filtru od nánosů železa a nečistot. Cenová specifikace technologie: Odželezovací a odmanganovací filtr GS 1665 XPO 40 800,– Další náklady: dopravné a cestovné 1 500,–, kompletace filtru, potrubní připojení, zprovoznění 12 000,– , materiál PVC-U potrubního připojení 4 000,–, trubky, armatury, fitinky , nová filtrační náplň pro stávající filtr GS 1665 XPO 10 280,– ,odsátí staré náplně, vyčištění rozvodných systémů a řídící hlavy 7 200,– . Celkem 75 780,– , sleva –6% – 4 547,–. Celkem po slevě 71 233,– . ZO schvaluje pořízení technologie na odželeznění a odmanganovaní vody, včetně dalšího přídavného filtru dle nabídky od firmy Kowa s. r. o. Ledeč n. S.

4. Různé:

  • p. Fritschová informuje, že byla podána žádost Lesům ČR o dokončení převodu lesního pozemku 376/1 na obec
Vyvěšeno dne: 11.02.2013

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024