Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce 28. 12. 2013

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce 28. 12. 2013

Zde je stručný výpis, úplný zápis v příloze:

Výpis ze zápisu č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky konaného dne 28. 12. 2013 ve Služátkách čp. 8

1. Schválení rozpočtu na rok 2014: Starosta přednesl návrh rozpočtu na r. 2014 a konstatoval, že byl zveřejněn od 5. 12. do 28. 12. 2013 na úřední desce OÚ i elektronické úřední desce: Návrh rozpočtu je mírně přebytkový.

 • rozpočtované příjmy celkem 1911,4.tis. Kč – z toho: daňové 1692 tis. Kč (např. daň z nemovitostí 80 tis. Kč, poplatek za likvidaci odpadu 70 tis. Kč), nedaňové 165 tis. Kč (např. pitná a odpadní voda 70 tis. Kč, ostatní 95 tis. Kč), dotace na výkon st. správy 54,4 tis. Kč,
 • rozpočtované výdaje celkem 1863,79 tis. Kč – z toho: činnost místní samosprávy 560 tis. Kč, pitná voda 90 tis. Kč, oprava místních komunikací 200 tis. Kč, oprava a vybudování veř. osvětlení 340 tis. Kč, sběr a svoz komunálního odpadu 160 tis. Kč, kulturní akce 65 tis. Kč, splátka úvěru 162 tis. Kč,
 • rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje přebytek ve výši 47,6 tis. Kč, dále budou k dispozici nevyčerpané prostředky z minulých let ve výši cca 500 tis. – 750 tis. Kč.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na r. 2014 – rozpočtované příjmy 1911,4 tis. Kč a výdaje 1863,79 tis. Kč.

2. Schválení rozpočtového opatření č. 4., č. 5 a č. 6. Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 4, které se týká zvýšení příjmů – přijetí dotace na volby, č. 5: vyúčtování dotace na volby a č. 6: dorovnání příjmů a výdajů v rámci účetních prací v závěru roku a příjem dotace POV. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4, č. 5 a č. 6.

3. Příprava a schválení investičních a dalších priorit na r. 2014: Zastupitelstvo schvaluje priority financování v roce 2014 (sestaveno dle naléhavosti od nejdůležitější směrem k nejméně důležité):

 1. Oprava a vybudování veřejného osvětlení Josefodole (u Kubešů, kolem nové zástavby od Kabrhelů směrem k Vašákům a dále kolem místní komunikace k Fritschům),
 2. Oprava místních komunikací (stará cesta nad Vašákovými, před p. Novákem) a k pí Nedvědové),
 3. Realizace zasklení terasy budovy OÚ a skládací pódium
 4. Výkupy a směny pozemků – uvedení na skutečné užívání, zejména pozemků užívaných obcí,
 5. Získání znaku obce
 6. Přehodnocení územního plánu obce

Zastupitelstvo schvaluje žádost o změnu území plánu takto:

 1. Převedení plochy označené v územním plánu jako P1 (p. č. 7 k. ú. Služátky, výměra 2732 m2, stavební parcela č. 18, včetně stavby č. p. 7) z občanské vybavenosti do plochy obytné smíšené
 2. Změnu stávající zemědělské plochy (bývalá drůbežárna) na přestavbu na bydlení
 3. Návrhovou plochu pro rekreaci (p. Skála)
 4. Návrhovou plochu pro bydlení (p. Horký)
 5. Prodej parcely č. 595/6

Zastupitelstvo schvaluje prodej parcely č. 595/6 k. ú. Služátky o výměře 78 m2 manželům Bezouškovým (p. Martin Bezouška, Nové město 82 Světlá nad Sázavou, p. Bezoušková Služátky 40), za cenu 50 Kč/m2, tj. 3900 Kč. Náklady spojené s koupí zemku, tj. vypracování GP , kupní smlouvy apod. hradí kupující.

6. Převod parcely č. 376/1 – lesní pozemek Zastupitelstvo žádá obec Příseku o bezplatný převod lesního pozemku p. č. 376/1 o výměře 16871 m2 v k.ú. Služátky do majetku obce Služátky, který je historickým majetkem obce Služátky a měl být převeden v rámci delimitace.

7. Záměr pronájmu Služátecké bašty. Zastupitelstvo projednalo zveřejnění záměru pronájmu Služátecké bašty a konstatovalo, že ke stávající obsluze nemá připomínek, nicméně od 9. 2. 2014 bude nová smlouva na pronájem, o který může žádat dosavadní obsluha.

 1. ZO rozhodlo o zveřejnění záměru na uzavření nájemní smlouvy na provoz Služátecké bašty v prostorách budovy OÚ Služátky čp. 8, vč. sociálního zařízení, přístupové chodby nacházející se v I. NP a venkovní terasy.
 2. Zveřejněný záměr bude doplněn informací, že součástí žádostí o nájem Služátecké bašty bude nabídka způsobu uspokojování zájmu co nejširšího okruhu občanů obce Služátky.

8. Jmenování inventarizační komise: Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi ve složeni: P. Janáková Marcela – předseda p. Chlad František a p. Rut Luboš – členové

9. Různé :

 • v roce 2014 se budou konat tradiční společenské akce – ochutnávka zelí 18. 1. 2014, Pohádkový les 7. 6. 2014, obecní veselice – 30. 8. 2014,
 • p. Adrian z Ledče n. S. provede dle nabídky zpracování protipožární dokumentace a požární školení, kterého se zúčastní p. Pechová s dalším členem SDH a starosta (objedná p. Fritschová),
 • zastupitelstvo souhlasí s pokácením 2 ks jasanů na obecní cestě u Mejstříků,
 • odběr pitné vody bioplynkou je ukončen – bude vystavena faktura na 25 Kč za 1 m3 – množství odebrané pitné vody bude upřesněno dle evidence správce.

zapsala: Fritschová Ve Služátkách dne 3. 1. 2014

Vytvořeno dne: 16.01.2014

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024