Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce 27. 12. 2012

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce 27. 12. 2012

Zde zveřejňujeme stručný výpis, úplný zápis najdete v příloze.

Výpis ze zápisu č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 27. 12. 2012 ve Služátkách čp. 8 – místnost obecního úřadu

1. Schválení rozpočtu na rok 2013. Starosta přednesl návrh rozpočtu na r. 2013 a konstatoval, že byl zveřejněn od 11. 12. do 27. 12. 2012 na úřední desce OÚ i elektronické úřední desce:

 • rozpočtované příjmy 1354 tis. Kč – z toho: daňové1174 Kč, dotace 60,1 tis. Kč
 • rozpočtované výdaje 1344 tis. Kč – z toho: činnost místní samosprávy 670 tis.Kč, pitná voda 68 tis. Kč, příspěvek na ZŠ 71,4 tis. Kč, svoz komunálního odpadu 160 tis. Kč, kultura 51 tis.tis. Kč.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na r. 2013 – rozpočtované příjmy 1354 tis. Kč a výdaje 1344 tis. Kč.

2. Priority a investice v r. 2013

 1. pořízení nového filtru do vodárny,
 2. zadání projektové dokumentace veřejného osvětlení v Josefodole (u Kubešů, kolem nové zástavby od Kabrhelů směrem k Vašákům a dále kolem místní komunikace k Fritschům),
 3. úprava prostoru kolem hasičské zbrojnice, nový přístřešek na kontejnery,
 4. zpevnění plochy nad kapličkou a na staré cestě před p. Novákem.
 5. Schválení rozpočtového opatření č. 4. a č. 5.

Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 4 – storno dotace na Pohádkový les konaný v roce 2012, příjem dotace POV a její čerpání a vyúčtování vratky dotace na volby. Dále rozpočtové opatření č. 5 týkající se dorovnání rozpočtu r. 2012. Zastupi­telstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4 a č. 5

4. Prodej a koupě obecních pozemků. Na základě zveřejněného záměru zastupitelstvo projednalo prodej obecního pozemku p. č. 257/17 a p. č. 542/6 , na který si podali žádost manželé Duškovi. Dále projednalo koupi obecního pozemku číslo parcelní 542/5 o výměře 50 m2 od manželů Baštových.

 1. Zastupitelstvo schvaluje prodej nově vzniklých obecních pozemků p. č. 257/17 o výměře 6 m2 v katastrálním území Služátky označeného jako trvalý travní porost a svého nově vytvořeného pozemku označeného jako ostatní plocha číslo parcelní 542/6 o výměře 48 m2 v katastrálním území Služátky, manželům Antonínu Duškovi, bytem Služátky 29 a Vlastě Duškové, bytem Neratovice, V Olšinkách 397 za celkovou dohodnutou kupní cenu 2.700,–- Kč.
 2. Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 542/5 o výměře 50 m2 v katastrálním území Služátky, za dohodnutou kupní cenu 2.500,–- Kč od Josefa a Jarmily Baštových.

5. Žádost o dokončení převodu lesního pozemku p. č. 376/1 do majetku obce. Místostarostka informovala členy ZO o jednání s p. Kovářem, pracovníkem s. p. Lesy ČR závod Ledeč nad Sázavou ve věci dokončení převodu lesního pozemku p. č. 376/1 o výměře 16871 m2 v Josefodole do majetku obce. Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti Lesům ČR s.p. o dokončení převodu lesního pozemku p. č. 376/1 o výměře 16871 m2 do majetku obce Služátky.

6. Jmenování inventarizační komise. Starosta podal návrh na jmenování inventarizační komise pro provedení inventury majetku obce ve složení p. Rut, p. Janáková, p. Pechová. Inventarizační komise se sejde 10. 1. 2013. Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi ve složení p. Rut, p. Janáková, p. Pechová.

7. Různé:

 • starosta informoval členy ZO, že zatím obdržel jednu zalepenou obálku se žádostí o pronájem Služátecké bašty, nicméně termín pro podávání žádostí vyprší až 31. 12. 2012, výběrová komise pro výběr nejvhodnějšího nového provozovatele ve složení p. Rut, p. Pechová, p. Chlad, p. Mejstřík, p. Horký a p. Galbavý se sejde začátkem ledna 2013,
 • starosta informoval, že proběhlo první zasedání okrskové volební komise pro přímou volbu prezidenta, hlasovací lístky budou občanům dodány začátkem ledna,
 • starosta informoval o jednání na ZIFu v Brně ohledně vyúčtování dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice, kontrola proběhne 9. 1. 2013 ve Služátkách,
 • p. Franta vznesl dotaz na veřejně prospěšné práce, starosta odpověděl, že jsou dodělané.
Vyvěšeno dne: 10.01.2013

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024