Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce 26. 4. 2013

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce 26. 4. 2013

V článku najdete stručný výpis, úplný zápis jest v příloze.

 1. Schválení závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku hospodaření.
  1. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Služátky spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2012 (bez výhrad):
   • příjmy 1 569 313,61Kč Kč,
   • výdaje 1 434 753,59 Kč,
   • výsledek hospodaření +163.386,40 Kč.
  2. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2012.
 2. Schválení rozpočtového opatření č.1.

  Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1 (viz příloha).

 3. Starost o obecní zeleň a pořádek v obci v roce 2013.

  Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním s Úřadem práce pro vytipování zaměstnance na údržbu zeleně s příspěvkem na veřejně prospěšné práce. Zastupitelstvo souhlasí, aby do té doby sečení trávy prováděl p. Franta na dohodu.

 4. Pohádkový les.

  Starosta informoval, že požádal o příspěvek na Pohádkový les – město Světlá n. S. přislíbilo 10 tis. Kč, dále osloví i minulé sponzory, mohli bychom takto získat cca 15 tis. Kč. Problém je s parkováním, nelze dopustit situaci jako v loňském roce, kdy nemohl vyjet autobus – p. Chlad nabízí k parkování svoji louku na kraji obce, p. starosta se bude informovat na MÚ Světlá n. S. o možnosti zákazat stání vozidel na příjezdové komunikaci, dále bychom si mohli půjčit lavice a stoly z Nové Vsi u Leštiny, starosta zavolá také do Kunemile.

 5. Obecní brigády.

  Hasiči se nabídli, že brigádnicky provedou úklid dřeva, dají do pořádku hřiště, dále se budou podílet na úpravě vjezdu do hasičárny a umístění přístřešku na navsi.

 6. Majetkové záležitosti (převod p. č. 91/4 od obce Příseka, výzva občanům).
  1. Zastupitelstvo podává žádost obci Příseka o bezplatný převod lesního pozemku p. č. 91/4 o výměře 2547 m2 do majetku obce Služátky.
  2. Zastupitelstvo vyzývá občany, kteří užívají obecní pozemky nebo obec užívá jejich soukromé pozemky, aby tyto skutečnosti projednali na obecním úřadě k postupnému uvedení na právní stav.
 7. Informace (úprava návsi, osvětlení, kanalizace, vodovod).

  Starosta informoval, že z Programu obnovy venkova v roce 2013 se připravuje úprava veřejného prostranství kolem hasičské zbrojnice, vybudování nového přístřešku na kontejnery tříděného odpadu a osazení pergoly u hasičské zbrojnice a zpevnění otočky na staré cesty pod p. Novákem (p. Rut naveze štěrk), štěrk je již dovezen ke zpevnění cesty v Josefodole u Kučírků (sami si ho rozhází).

  Dále se připravuje projektová dokumentace na vybudování veřejné ho osvětlení v Josefodole Josefodole (u Kubešů, kolem Vašáků k Fritschům).

  Filtr ve vodárně je vyměněn, kvalita vody dle rozborů je dobrá.

Projekt společné kanalizace s městem Světlá n. s. a okolními obcemi se zřejmě neuskuteční, a proto bychom se měli spojit s nějakým projektantem, který by nám navrhl jiné řešení – místostarostka navrhuje p. ing. Čapka z Babic nebo Drupos v Havl. Brodě.

 1. Různé.
  • p. Janáková upozorňuje, že je na soukromém pozemku složen kámen, a tím je nepřehledná situace při otáčení auta, rovně nahoru vede zarostlá obecní cesta až do Malčína – starosta se na to podívá,
  • máme k vyzvednutí stromečky na sázení po těžbě – p. Rut je přiveze a p. Franta dočistí prostor po kácení,
  • p. Franta upozorňuje na znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy – občané obce budou upozorněni na povinnost úklidu psích exkrementů a předcházení znečisťování veřejných prostranství, protože znečišťování veřejného prostranství je přestupem proti veřejnému pořádku.

zapsala: Fritschová
Ve Služátkách dne 1. 5. 2013

Vytvořeno dne: 23.05.2013

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024