Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce 25. 10. 2012

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce 25. 10. 2012

Zde zveřejňujeme stručný výpis, úplný zápis najdete v příloze.

Výpis ze zápisu č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 25. 10. 2012 ve Služátkách čp. 8 – místnost obecního úřadu.

 1. Řešení situace kolem nájmu nebytových prostor na obecním úřadě (Služátecká bašta)
  1. ZO rozhodlo o zveřejnění záměru na uzavření nájemní smlouvy prostor Služátecké bašty, vč. sociálního zařízení a přístupové chodby nacházející se v I. NP budovy Obecního úřadu Služátky čp. 8 postavené na parcele č. st. 3 a venkovní terasy umístěné na části parcely č. 13, vše v KÚ Služátky.
  2. Zveřejněný záměr bude doplněn informací, že součástí žádostí o nájem Služátecké bašty je návrh společenského využití a nabídka způsobu provozování, které by dle názoru žadatele prioritně sloužily co nejširšímu okruhu občanů obce Služátky. Žádosti o pronájem Služátecké bašty se podávají v zalepené obálce na OÚ Služátky do 31.12. 2012.
  3. Zastupitelstvo souhlasí se jmenováním zvláštní komise k výběru nejvhodnější nabídky provozování Služátecké bašty ve složení: starosta, p. Rut, p. Pechová, p. Chlad, p. Mejstřík, p. Horký a p. Galbavý
 2. Zmapování obecních pozemků:

  Zastupitelstvo pověřuje pracovní skupinu ve složení p. Rut, p. Fritschová, p. Franta a p. Chlad, aby postupně prověřila faktické užívání obecních pozemků a v případě nesrovnalostí po projednání s uživateli navrhla nápravu.

 3. Záměr prodeje a koupě obecních pozemků (viz přílohu).
 4. Obecně závazná vyhláška š. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů:

  Zastupitelstvo projednalo rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v předpokládané výši roku 2012 na osobu, které činí 772 Kč a z toho se vybírá 450 Kč. Dle smlouvy se svozovou firmou AVE náklady na osobu činily 550 Kč a pro příští rok budou dále zvýšeny, k tomuto se dále připočítávají náklady na tříděný odpad, pronájem kontejnerů a náklady na sběr a svoz objemného odpadu.

  Dále se jedná i o změnu zákona o místních poplatcích, která od 1. 1. 2013 nově definuje a rozšiřuje kategorie fyzických osob, které jsou poplatníky tohoto místního poplatku, a proto se stávající OZV č. 1/2012 stává pro příští rok neaplikovatelnou a je třeba ji zrušit a vydat novou.

  Zastupitelstvo projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému sběru, přepravy, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu se závěrem ponechat stávající výši sazby ve výši 450 Kč na osobu, poskytovat osvobození dětem do 6-ti let a osobám, které se v obci dlouhodobě nezdržují a úlevy dětem do 15-ti let, tj. dle současného stavu beze změn.

 5. Rozpočtové opatření č. 3.(viz přílohu)
 6. Různé:
  • starosta informoval, že existují ekologické dotace na odbahnění rybníka – bude dále jednat na možnost tuto dotaci získat,
  • p. Havel jako správce obecního vodovodu připomíná, že je třeba v rozpočtu na příští rok počítat s výměnou filtru a vyčištěním vodojemu
Vytvořeno dne: 05.11.2012

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024