Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze Zasedání zastupitelstva obce Služátky ze dne 4. 6. 2019

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze Zasedání zastupitelstva obce Služátky ze dne 4. 6. 2019

Zde je stručný výpis, úplný zápis je v příloze.

 1. Projednání a schválení závěrečného účtu obce, zprávy o výsledku hospodaření a úč. závěrky za rok 2018.

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Služátky spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2018 bez výhrad. Zastupitelstvo projednání závěrečného účtu za rok 2018 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2018. Zastupi­telstvo nemění a potvrzuje cenu za 1m3 pitné vody ve výši 12,– Kč pro rok 2019.

 1. Smlouva o požární ochraně.

ZO souhlasí s návrhem veřejnoprávní smlouvy o zřízení společné jednotky požární ochrany a jejího fungování s městem Světlá nad Sázavou a obcí Pohleď, včetně finančního příspěvku ve výši 10 tis. ročně na zabezpečení akceschopnosti společné jednotky a pověřuje starostu zabezpečením dalších zákonných povinností spojených s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.

 1. Smlouva o prodeji parcely č. 241/9.

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej parcely č. 241/9 o výměře 280/m2 manželům Domkářovým, Chlístov 25, za cenu 50 Kč/m2 .

 1. Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4.

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a č. 4/2019.

 1. Odpis nepotřebného majetku.

Zastupitelstvo schvaluje vyřazení studie nerealizovatelné projektové dokumentace kanalizace z evidovaného majetku obce ve výši 69.385 Kč.

 1. Pitná voda.

Starosta seznámil členy ZO se zjištěnou disproporcí mezi naměřeným množstvím vody ve vodárně a množstvím vody zaznamenané na jednotlivých vodoměrech a následně odběrateli placené. Z měření vyplývá, že se zřejmě jedná o únik pitné vody někde na trase vodovodu. Po konzultaci s odbornou firmou by se mohlo jednat buď o netěsnost potrubí nebo o neoprávněný odběr pitné vody. P. Havel upozornil na zamokření kousku louky v dolní části obce. Starosta bude jednat o prověření netěsnosti v této části. Místostarostka informovala, že máme objednaného hydrogeologa ze Žďáru nad Sázavou, který by měl provést čerpací zkoušku vrtu pro navýšení limitu čerpané vody. P. Havel žádá o objednání 4 ks tabulek na vyznačení ochranného pásma zdroje vody.

 1. Smlouvy ZTV – přípojky plynu, elektřiny.

Zastupitelstvo prozatím neschvaluje předložené návrhy smluv na vybudování ZTV a pověřuje starostu zjištěním dalších podrobností spojených s uzavřením smluv na vybudování rozšířeného vedení plynu a elektřiny k nově zamýšleným stavebním parcelám.

 1. Žádost o podporu linky bezpečí.

Zastupitelstvo neschvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku o,p,s. Linka bezpečí Praha.

 1. Podání žádosti o dotaci z POV v r. 2019 (úpravy veřejných prostranství a opravy cest).

Zastupitelstvo souhlasí s realizací úpravy místní komunikace mezi domky směrem k budově OÚ k zabezpečení schůdnosti a sjízdnosti i v zimních měsících. Dále pokračovat na úpravě veřejného prostranství U křížku. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z POV KÚ kraje Vysočina na rok 2019 na tyto akce v hodnotě cca 300 tis. Kč.

 1. Začátek prázdnin a obecní veselice.

ZO schvaluje konání tradiční akci „Obecní veselice“ 6. 9. 2019. V případě zájmu i akci pro děti.

 1. Různé – diskuse
 • obecní lesy: jsou vytěženy napadené stromy kůrovcem v lokalitě Leštinka, neprodané dřevo na staré cestě, je již prodáno a odvezeno jako palivo, byly nabídnuty k samovýrobě paliva napadené, vyvrácené a popadané smrky nad starou cestou směrem ke Služátkám (alejka) – je toho na samovýrobu hodně – p.Gabko dojedná odstranění a vyčištění.
 • při vjezdu ze staré cesty do Josefodolu je osazen zpomalovací pruh, požadovaná 30 km rychlost však není dle informace tamních obyvatel dodržována ani před stoupáním v lesním úseku, ke zvážení se dává návrh řešení zpomalení provozu.
Vytvořeno dne: 19.06.2019

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2019