Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 7. 4.

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 7. 4.

Zde překládáme výpis ze zápisu, úplný zápis najdete v příloze.

Výpis ze zápisu č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky ze dne 7. 4. 2017 ve Služátkách čp. 8

1. Péče o obecní zeleň – kontejnery na trávu. Starosta informoval členy ZO, že sekání trávy by v tomto roce zajišťoval opět p. Havel s p. Zhořovou. K tomuto je však třeba pořídit a rozmístit kontejnery k uložení posekané trávy, které by k tomuto účely mohli využívat i občané obce, přičemž by se jednalo o kontejnery o rozměru 1,5×2,6×0,7 m za cena 15 tis. Kč za kus, o jejich vyvážení by se postaral p. Rut. Starosta navrhl pořízení asi 4 až 5 kusů. P. Havel si dělal průzkum v Josefodole a z řad občanů o toto není velký zájem, trávu před svými domy si sekají sami občané a posekanou trávu ukládají do kompostu. Největší plochy veřejné zeleně se nacházejí před kapličkou a před budovou OÚ s hřištěm pro děti. Z diskuse, i s ohledem na finanční náklady, vyplynula potřeba 2 kusu kontejnerů, které by fungovaly jako mobilní, tj. nebyly by umístěny na stabilních stanovištích, ale přivezeny na místa, kde by se sekalo.

  1. Zastupitelstvo schvaluje pořízení 2 ks kontejnerů na trávu za cenu 30 tis. Kč a jejich rozmístění podle momentální potřeby v obci.
  2. O obecní zeleň budou stejně jako loni pečovat p. Havel a p. Zhořová.

2. Rozpočtové opatření č. 2. Starosta informoval členy ZO, že dle svého oprávnění potvrzeném usnesením ZO ze dne 19. 12. 2016 (zápis č. 13, bod. č. 2, odst. 3) schválil rozpočtové opatření č. 2, které se týká v příloze uvedeného zvýšení příjmů (30590 Kč příjem daně z příjmu PO) a výdajů, které v jednotlivostech nepřesahají oprávnění starosty, tj. platba daně PO ve výši 30590 Kč, pořízení PC ve výši 20200 Kč a poskytnutí schváleného daru Záchranné stanici Pavlov ve výši 3 tis. Kč.

3. Projednání návrhu závěrečného účtu za rok 2016. Starosta seznámil členy ZO s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2016, který bude zveřejněn, aby se k tomuto dokumentu mohli vyjádřit občané obce. Schválení závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku hospodaření bude předmětem jednání příštího zastupitelstva.

4. Předběžný rozpočet na investiční akce kanalizace a stavební parcely. Starosta seznámil členy ZO s předběžným zpracovatelem vyčíslených nákladů na vybudování kanalizace obce, včetně ČOV ve výši cca 9 mil Kč. Náklady na vybudování stavebních parcel dle schválené změny č. 1 územního plánu by se měly pohybovat cca ve výši 6 mil. Kč.

5. Doplnění POV v r. 2017 – opravy veřejných prostranství. Zastupitelstvo souhlasí se zařazením odvodnění a zpevnění povrhu veřejného prostranství – příchod ke křížku a k drůbežárně do akce POV na rok 2017.

6. Znak a vlajka Zastupitelstvo doplňuje usnesení č. 13, bod 4, ze dne 19. 12. 2016 a usnesení 14, bod 2., ze dne 3. 3. 2017 a schvaluje upravenou variantu návrhu obecních symbolů:

  1. Popis znaku: Štít dělený polcený. V modré části je bílá kaple. Levá část dvakrát dělená, černá bílá červená. V bílé hlavě štítu je pět modrých lilií – viz příloha.
  2. Popis vlajky: List tvoří tři vodorovné pruhy. Černý, bílý a červený. Prostřední bílý pruh s pěti modrými liliemi – viz příloha. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

7. Různé – diskuse.

  1. Místostarostka: uvažovat o opravě staré cesty v úseku od závor ke Švarcovým a v Josefodole od křižovatky k lesu, protože se objevují místa, kde se povrch začíná drolit – starosta se poradí s pracovníky SÚS nebo TBS.
  2. P. Havel požaduje objednat tester na mangan.

zapsala: Fritschová Ve Služátkách dne 13. 4. 2017

Vytvořeno dne: 13.04.2017

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024