Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 3. 3.

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 3. 3.

Výpis ze zápisu č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky ze dne 3. 3. 2016 ve Služátkách čp. 8 – úplný zápis je v příloze.

1. Schválení vydání změny č. 1 Územního plánu Služátky. Starosta seznámil členy ZO s předloženým návrhem změny č. 1 Územního plánu Služátky, který byl zpracován MěÚ Světlá nad Sázavou, odborem stavebního úřadu a územního plánování. Změna č. 1 ÚP zahrnuje zastupitelstvem navržené změny územního plánování, zejména změnu na možnost vybudování čistírny odpadních vod a změnu využití území na výstavbu rodinných domů. Zastupitelstvo změnu č. 1 schválilo

2. Žádost o udělení znaku a vlajky obci Služátky Zastupitelstvo schvaluje uvedenou žádost: a) Popis znaku: Štít kosmo dělený. V modré části je bílá kaple. Levá část dvakrát dělená, černá bílá červená. V bílé hlavě štítu je pět modrých hvězd; b) Popis vlajky: List tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, červený s bílou hvězdou a bílý. V každém rohu a cípu po jedné modré hvězdě. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

3. Rozpočtové opatření č. 1. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 zvýšení příjmů – viz příloha.

4. Poskytnutí příspěvku na provoz Záchranné stanice Pavlov. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku Záchranné stanici Pavlov v celkové výši 3000 Kč.

5. Poskytnutí příspěvku na nákup knih do výměnného fondu Krajské knihovny Vysočiny. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na nákup knih do výměnného fondu Krajské knihovny Vysočiny ve výši 1000,– Kč.

6. Schválení žádosti navýšení instalovaného elektrického příkonu budovy obecního úřadu. Zastupitelstvo schvaluje navýšení kapacity instalovaného el. příkonu v budově Obecního úřadu čp. 8 Služátky, včetně pořízení souvisejících dokumentů.

7. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru. Zastupitelstvo schvaluje zprávu finančního a kontrolního výboru bez připomínek.

8. Různé – diskuse.

  • Vyčištění od náletů pozemku podél obecní cesty – provede p. Škramovský a p. Havel Josef.
  • P. Havel Josef má zájem o správu obecního rybníka.
  • PC zřejmě odešel, a pokud nepůjde opravit, bude třeba pořídit nový, starosta toto prodiskutuje s odborníky,
  • Starosta navrhuje iniciovat společné jednání ve věci trasy vysokorychlostní tratě, protože tato je stále uvedena v ÚP Kraje Vysočina, s ostatními dotčenými obcemi regionu.
  • Máme zpracovaný dokument energetické náročnosti budovy OÚ.
  • P. Havel M. – občané požadují v rámci zimní údržby mít k dispozici posypový materiál- bude na to pamatováno před zimní sezonou, na základě žádosti občana obce iniciuje úpravu a směnu obecního pozemku se soukromým pod příjezdovou cestou ve středu obce.

zapsala: Fritschová Ve Služátkách dne 7. 3. 2017

Vytvořeno dne: 08.03.2017

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2019