Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 19. 12.

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 19. 12.

Výpis ze zápisu č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky ze dne 19. 12. 2016 ve Služátkách čp. 8 – úplný zápis je v příloze.

1. Pronájem Služátecké bašty od 1. 1. 2017. ZO na minulém zasedání dne 18. 11. 2016 odložilo rozhodnutí o pronájmu Služátecké bašty na dnešní, zasedání ZO. Na pronájem Služátecké bašty byl zveřejněn záměr pronájmu těchto prostor (zveřejnění záměru od 26.10.-18.11. 2016). Na zveřejněný záměr jsme obdrželi dvě žádosti o pronájem Služátecké bašty, a to od stávajícího nájemce SDH Služátky a Klubu labužnických pohodářů. ZO rovněž vyzvalo zástupce Klubu labužnických pohodářů, aby doplnili do poloviny prosince 2016 svoji žádost o způsobu provozování a konkrétní osoby, které by toto zajišťovaly. Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni nebyla žádost žádným způsobem doplněna a jednání zastupitelstva není žádný z aktivních signatářů původní žádosti přítomen, zbývá zastupitelstvu k projednání pouze žádost SDH Služátky. Za SDH přítomná p. Pechová potvrdila, že jejich zájem o pronájem trvá. Dále starosta zdůraznil, že v rámci transparentnosti by částka nájemného ve výši 2000,– Kč za měsíc měla více zohledňovat provozní náklady na el. energii, plyn a vodu, a proto bude osazen vodoměr. Místostarostka informovala, že v loňském roce celkové náklady budovy OÚ na el. energii činily 31 653,– Kč a na plyn 23 500 Kč tj. celkem 55 tis. Kč, přičemž na nájemném bylo uhrazeno 24 tis. s odpočtem pronájmu PB lahví. Kvalifikovaným odhadem vzhledem k velikosti a provozu celé budovy se náklady na provoz prostor Služátecké bašty pohybují ve výši cca 50% spotřeby el. energie a 20 % spotřeby plynu, tj. cca 20 tis. za energie. ZO rozhodlo pronajmout na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 veškeré nebytové prostory nacházející se v I. nadzemním podlaží objektu obecního úřadu Služátky čp. 8, jakož i zasklenou terasu, a pozemek označený jako ostatní plocha číslo parcelní 13 v katastrálním území Služátky Sboru dobrovolných hasičů Služátky, se sídlem 582 91 Služátky 8, identifikační číslo 01429060, za účelem aktivního zapojení občanů do volnočasového společenského dění v obci, za účelem tvorby možností aktivního odpočinku občanů formou pravidelného pořádání nejrůznějších veřejně zábavných akcí společenského, kulturního, sportovního či vzdělávacího charakteru na území obce za měsíční nájemné, včetně zálohy na el. energii, plyn a vodné, v celkové částce 2000 Kč s odpočtem roční platby za pronájem bomb ve výši stanovené vlastníkem tohoto zařízení.

2. Schválení rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018 až 2020.

  1. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na r. 2017 – rozpočtované příjmy 1938 tis. Kč a výdaje 1846,8 tis. Kč- viz příloha.
  2. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018 až 2020 -viz příloha takto:
  • 2018 – příjmy 2005 tis. Kč – výdaje 2000 tis. Kč – přebytek 5 tis. Kč,
  • 2019 – příjmy 2105 tis. Kč – výdaje 2100 tis. Kč – přebytek 5 tis. Kč,
  • 2020 – příjmy 2105 tis. Kč – výdaje 2100 tis. Kč – přebytek 5 tis. Kč.

3)Zastupitelstvo nadále potvrzuje oprávnění starosty činit rozpočt. opatření pro příjmy bez omezení a u výdajů do výše 50 tis. Kč.

3. Rozpočtové opatření č. 8. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 zvýšení příjmů a výdajů (volby, provoz) – viz příloha.

4. Obecní znak. 1)Zastupitelstvo vybralo a schvaluje návrh obecního znaku označeného č. 1 z návrhů uvedených ve druhé verzi – (úhlopříčně rozdělené pole s konturou služátecké kapličky v modrém poli, příčným červeným, černým a bílým pruhem s pěti modrými hvězdami umístěnými v horní části vodorovně na bílém podkladě.) 2)Zastupitelstvo vybralo a schvaluje návrh obecní vlajky – (dva bílé pruhy na spodním a horním okraji, červený pruh uprostřed a s pět modrých hvězd rozmístěných v pravém a levém okraji obou bílých pruhů a uprostřed červeného pruhu.) 3)Zastupitelstvo bere na vědomi výplatu části smluvní ceny dle mandátní smlouvy schválené v ZO 23. 8. 2016 p. heraldikovi.

5. Jmenování inventarizační komise. Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi ve složeni: p. Prášek David – předseda, p. Mejstřík Josef a p. Fritschová Zdenka

6. Vyhodnocení nákladů na netříděný komunální odpad v r. 2016. Místosta­rostka informovala, že náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu nově prováděnou firmou TBS Světlá n. S. vycházejí v přepočtu na osobu poplatníka (osoby s trvalým pobytem a vlastnici RD, ve kterých není hlášena k pobytu žádná FO) o 100 Kč levněji než v předchozím roce. Výběr svozové firmy TBS Světlá n. S. se obci vyplatil. Poplatek od osoby poplatníka je dle OZV č. 1/2016 stanoven v celkové výši 450 Kč, skutečné náklady za netříděný KO v r. 2016 činily 695, 50 Kč. I když obec na tuto službu doplácí, nenavrhuje se zvýšení poplatku. Zastupitelstvo schvaluje rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2016 – viz příloha.

7. Odkup pozemku pro umístění ČOV. Zastupitelstvo schvaluje odkup části parcely č. 291/1 (nově označené GP č. p. 291/12) v k. ú. Služátky o výměře 342 m2 od manželů Bártových, bytem Světlá nad Sázavou, Na Bradle 958 za kupní cenu 90 Kč/m2 .

8. Beseda s občany. Starosta informoval, že vzhledem k zaneprázdnění se zatím nekonala plánovaná beseda s občany a navrhuje termín konání po svátcích dne 13. 1. 2017 v prostorách Služátecké bašty. Tak jako loni by starosta informoval občany o všem, co se za uplynulý rok v obci udělalo, co se připravuje, a občané by se mohli vyjádřit, co by bylo potřeba. SDH připraví malé občerstvení.

9. Dotace POV 2017. Starosta vyzval členy ZO aby, si promysleli návrhy na čerpání dotace z Programu obnovy venkova v r. 2017. Vzhledem k tomu, že jsme již upravili místní komunikace, mohlo by se pokračovat na úpravě veřejného prostranství u křížku, umístění odpočinkového mobiliáře a úprava okolí kapličky, např. prořezání lip, vybudování zvonění na kapličce. Další náměty by mohly vzejít od občanů při besedě.

Vytvořeno dne: 28.12.2016

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2019