Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 18. 11.

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 18. 11.

Zde je výpis zápisu, úplný zápis najdete v příloze.

1. Rozpočtové opatření č. 5, č. 6 a č. 7 . Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5, částečně č. 6 zvýšení příjmů a výdajů (volby, provoz) a č. 7 – viz příloha. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6 – zvýšení rozpočtových výdajů na výkupy pozemků o 150 tis. Kč – viz příloha.

2. Pronájem Služátecké bašty. Starosta informoval zastupitele, že k 31.12. 2016 končí smlouva na pronájem Služátecké bašty spolku SDH Služátky, a proto byl zveřejněn záměr pronájmu těchto prostor (zveřejnění záměru od 26.10.-18.11. 2016). Na zveřejněný záměr jsme obdrželi dvě žádosti o pronájem Služátecké bašty, a to od stávajícího nájemce SDH Služátky a Klubu labužnických pohodářů. Starosta vyzval zastupitele i přítomné občany k diskusi. Pronájem prostor SDH fungoval, nájemné bylo v termínu hrazeno, obecní akce byly zajišťovány, nicméně část občanů za tohoto nájemce tyto prostory nenavštěvovala, a proto by bylo dobré tento stav řešit. P. Gabko jako předkladatel nabídky Klubu, která obsahuje důvod žádosti o pronájem a podpisy osob, které dříve Starou baštu navštěvovaly a dnes tam nechodí, odkazoval na dřívější stav a představoval by si, aby to tak opět fungovalo. Starosta navrhl svolat schůzi Klubu, aby se vyjasnilo, zda je reálné uzavření nájemní smlouvy s Klubem a v jakém složení by toto bylo zajišťováno. K tomuto proběhla diskuse s tím, že část členů ZO byla pro uzavření nájemní smlouvy s dosavadním nájemcem. P. Havel a starosta se přikláněli k pronájmu Klubu s tím, aby svůj zájem zkonkretizovali a poté by bylo rozhodnuto s konečnou platností. ZO odkládá své rozhodnutí o pronájmu Služátecké bašty do příštího zasedání ZO a zároveň vyzývá zástupce Klubu labužnických pohodářů, aby doplnily do poloviny prosince 2016 svoji žádost o způsobu provozování a konkrétní osoby, které by toto zajišťovaly.

3. Změny územního plánu, stavební parcely, kanalizace – informace. Starosta informoval členy ZO, že máme zaměřený a v terénu vytyčený pozemek na umístění čističky odpadních vod, pozemek odkoupíme od p. Bárty, změnu ÚP vyhotovujeme, projektová dokumentace na kanalizaci se připravuje, jsou dořešeny souhlasy s majiteli pozemků. Dále starosta informoval, že se vyhotovuje změna ÚP na stavební parcely (obec vlastní pozemky (cca 18 tis. m2) na obci, které jdou mimo stavební uzávěru), pozemky budou zaměřeny a probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

4. Obecní znak. Zastupitelstvo souhlasí s umístěním nových návrhů obecního znaku na internetu, aby se mohli i občané vyjádřit, který návrh by se jim nejlépe zamlouval. Na příštím zasedání ZO bude vybrán návrh, který se bude těšit podpoře občanů.

5. Dotace POV 2017. Starosta vyzval členy ZO aby, si promysleli návrhy na čerpání dotace z Programu obnovy venkova v r. 2017. Vzhledem k tomu, že jsme již upravili místní komunikace, mohlo by se pokračovat na úpravě veřejného prostranství u křížku, umístění odpočinkového mobiliáře, popř. zhotovení celokamenného kříže. Dále bychom mohli dotaci využít též k úpravě okolí kapličky, např. prořezání lip.

6. Různé – diskuse (analýza vzorků vody….). Starosta informoval, že analýza vzorků pitné vody vychází v souladu s normami. P. Havel doplnil, že zmínka o zápachu dle vyjádření pracovnice KHS nebyla správně identifikována.

Vytvořeno dne: 14.12.2016

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2019