Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky 14. 11. 2017

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky 14. 11. 2017

Zde najdete stručný výpis, úplný zápis je v příloze.

1. Obecní pozemky (návrhy směn, prodeje a výkupy obecních pozemků). Starosta informoval členy ZO, že činnosti v rámci uvedení vlastnictví pozemků na právní stav pokračují- v terénu byly zaměřeny pozemky pod místní komunikací mezi domky nad OÚ, která se částečně nachází na soukromých pozemcích a dále část navazujícího pozemku kolem studny. Po zaměření vzniknou nové parcely, které budou vypořádány se sousedními vlastníky směnou prodejem nebo koupí dle výměr uvedených v geometrickém plánu. Skutečné výměry stávajících a nových parcel budou upřesněny po vyhotovení geometrického plánu dle zaměření a dále bude zveřejněn záměr prodeje, popř. směny obecních a soukromých pozemků. Dále starosta nechal zaměřit pozemky, které těsně souvisí s pozemkem č. p. 241/4 v současné zástavbě rodinnými domy. Skutečná výměra části parcel č. 542/4 a 252/11 bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu dle zaměření. Záměr prodeje těchto parcel byl již zveřejněn, obdrželi jsme žádost vlastníka sousední nemovitosti p. č. 241/4 o jeho koupi za účelem rozšíření parcely. ZO schvaluje: 1) zveřejnění záměru na prodej, popř. směnu obecních pozemků v rámci uvedení na právní stav vlastnictví pozemků pod místní komunikací – výměry budou uvedeny dle GP, 2) prodej nově vzniklé parcely oddělené z parcely č. 542/4 a 252/11 konkrétně označené dle GP za cenu 50 Kč/m2 p. Domkářovi, Chlístov 25, 3) konečné znění kupní smlouvy bude předloženo ZO.

2. Rozpočtová opatření č. 5, 6, 7, 8. Kč). Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5 zvýšení výdajů – viz příloha. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 a č. 8 zvýšení výdajů a rozpočtové opatření č. 7 zvýšení příjmů – viz přílohy.

3. Péče o obecní zeleň v r. 2018. Starosta přednesl k diskusi téma péče o obecní zeleň v r. 2018, nejlépe by tuto činnost zastala osoba znalá obecní techniky, která na to bude mít čas nebo bychom se zeptali na ÚP, zda evidují osoby, na které by mohla být poskytnuta dotace. Starosta vznese dotaz na ÚP. Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním s ÚP nebo oslovením jiné vhodné osoby pro údržbu obecní zeleně v r. 2018.

4. Obecní akce v r. 2018 (stavební, kulturní …). Starosta nastínil a vyzval členy ZO o doplnění kulturních a stavebních akcí, které by se měly v příštím roce zrealizovat:

 1. kanalizace – je třeba urychlit přípravu projektu pro žádost na stavební a územní povolení, abychom co nejdříve mohli požádat o státní dotaci, bez které by se tato akce nemohla zrealizovat, je třeba doplnit do podkladů souhlasy dvou vlastníků dotčených nemovitostí,
 2. navázat na letošní úpravu cesty ke křížku – prodloužení zpevnění povrchu a odvodnění, úprava veřejně přístupného prostoru v okolí křížku – požádat o dotaci na KÚ kraje Vysočina z POV,
 3. z podnětu občanů je třeba provést opravu úseku od závor staré cesty a cesty před p. Havlem v Josefodole (drolí se povrch, výtluky),
 4. na základě neblahé zkušenosti týdenního výpadku dodávky el. energie po kalamitě na konci října a začátku listopadu požadují občané z této lokality Josefodolu umístění el. vedení do země – zpracovat projektovou dokumentaci,
 5. připravuje se vyhledávací studie vybudování cyklotrasy Světlá nad Sázavou – Okrouhlice – vytipování lokalit kudy by mohla trasa vést, ZO souhlasí se zapojením do tohoto projektu a pověřuje starostu, aby toto stanovisko sdělil do 30. 11. 2017 na adresu maresova@svetlans.cz,
 6. kulturní akce – pokračovat v osvědčených akcích – soutěž o nejlepší kysané zelí, obecní veselice, fotbalový turnaj, posvícenské koláče …)
 7. Vyřazení drobného majetku.

Zastupitelstvo schvaluje vyřazení PC MCXP4800SNAFRD7815A45A z evidence.

6. Různé – diskuse.

 1. kulturní akce – svěcení obecních symbolů 4. 11. 2017 a soutěž o nejlepší posvícenské koláče – příjemné posezení, dobrý ohlas od občanů, 17. 11. bude ochutnávka gulášů,
 2. zimní údržba – zakoupily jsme 2 ks kontejnerů – umístění nahoře Na Obci a nad hřištěm, p. Rut rozveze posypový materiál do nádob a dále na cestu nad kapličkou a k lesu u Novákových v Josefodole, prohrnování zařízeno jako vloni,
 3. pitná voda – rozbory vykazují hodnoty v rámci norem, odečet vodoměrů starosta provede až ke konci roku,
 4. umístění obecního znaku – na budovu OÚ a na začátku a konci obce u hl. silnice,
 5. beseda s občany- 22. 12. 2017,
 6. pokácení smrku v Josefodole před P. Havlem – starosta zavolá na TBS Světlá.
Vytvořeno dne: 23.11.2017

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2020