Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 9. 2019

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 9. 2019

Zde je stručný výpis, úplný zápis najdete v příloze.

1. Návrh změny hranic katastru ZO schvaluje návrh změny hranice s městem Světlá nad Sázavou, která sjednocuje vlastnictví nemovitostí téhož vlastníka v rámci jednoho katastru, tj. města Světlá nad Sázavou – viz příloha.

2. Obecní vodovod a osazení domácností novými vodoměry Starosta informoval členy ZO, že v návaznosti na jednání ZO 4. 6. 2019 ve věci disproporce mezi naměřeným množstvím vody ve vodárně a množstvím vody zaznamenané na jednotlivých vodoměrech proběhlo jednání za účasti předcházejícího starosty, za jehož působení byl obecní vodovod vybudován, v rámci zpřesnění vedení trasy vodovodu i přípojek k jednotlivým nemovitostem. Jednotlivé větve jsou identifikovány a lze je postupně uzavírat. Dále byl objeven možný únik vody i na jedné nevyužívané větvi, který byl odstraněn. Měli bychom se také zabývat osazením nových vodoměrů nebo stávající nechat nově ocejchovat. Rovněž jsme ve spojení s hydrogeologem ze Žďáru na Sázavou, který během měsíce září provede čerpací zkoušku vrtu pro podání žádosti o navýšení limitu čerpané vody. Zastupitelstvo bere podané informace ohledně stavu obecního vodovodu na vědomí bude opětovně informováno o nových skutečnostech.

3. Náklady na kůrovcovou kalamitu a prodej obecního dřeva Starosta informoval členy ZO, že pověřil p. Gabka jednáním se zájemci o odkup palivového dřeva. Kůrovec napadá i naše obecní lesy. V lokalitě Leština byla provedena celkem rozsáhlá těžba, a přesto se objevují další napadené stromy. Rovněž kolem staré cesty směrem ke křížku je rozsáhlé napadení stromů kůrovcem směřující k úplné likvidaci porostu. Náklady na těžbu zatím činily 75 tis. Kč a budou se dále zvyšovat. Prodej představuje příjem cca 100 tis. Kč. Z tohoto vyplývá, že těžba není v žádném případě výdělečná, přesto se snažíme prodávat alespoň za cenu vynaložených nákladů. Zastupitelstvo bere podané informace ohledně stavu obecních lesů na vědomí a bude opětovně informováno o dalším postupu.

4. Kanalizace – stav projektové dokumentace před územním rozhodnutím Starosta informoval členy ZO, že projektantka obecní kanalizace obeslala příslušné instituce k vyjádření svých stanovisek k navrženému řešení obecní kanalizace, tj. dokumentů potřebných pro územní řízení této stavby. Zastupitelstvo bere podané informace ohledně udělení územního souhlasu k vybudování obecní kanalizace na vědomí.

5. Smlouvy ZTV, přípojky plynu a elektřiny Zastupitelstvo prozatím neschvaluje realizaci vybudování ZTV (rozšíření vedení plynu a el. energie) k novým stavebním parcelám v horní části obce.

6. Rozpočtové opatření č. 5 a č. 6. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 a č. 6/2019 – viz přílohy.

7. Různé – diskuse: (smlouva o požární ochraně, příprava obecní veselice, POV.)

  • požární ochrana – veřejnoprávní smlouva s městem Světlá nad Sázavou a obcí Pohleď o zabezpečení požární ochrany v obci je podepsána a po potvrzení HZS kraje Vysočina bude zveřejněna na úřední desce a publikována v krajském věstníku, nefunkční jednotka SDH je zrušena,
  • rybník – zpracovává se pasport, po schválení tohoto vodního díla odborem ŽP na MÚ Světlá n. S., budou vypracování kupní smlouvy na pozemky,
  • POV – čerpání na opravu cesty uvnitř obce,
  • obecní veselice – 6. 9. 2019 – hudba Lesanka, občerstvení, služátecký talíř a zákusky, 5. 9, v 17,00 brigáda,
  • posvícení – začátkem listopadu

zapsala: Fritschová ve Služátkách dne 10. září 2019

Vytvořeno dne: 11.09.2019
Obec Služátky © 2007-2019