Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 23. 9. 2020

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 23. 9. 2020

Zde stručný výpis, úplný zápis v příloze:

1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů Místostarostka seznámila členy ZO s návrh textu OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů. Sazby poplatku zůstávají ve stejné výši, tj. 50 Kč za prvého psa a 100 Kč za každého dalšího psa téhož držitele. V návaznosti na změnu zákona o místních poplatcích ohledně vymezení osob poplatníků, místa TP a místa ohlášení drženého psa je zpracován nový text OZV 1/2020. Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů.

2. Vyřazení hasičské stříkačky z majetku obce. Starosta informoval, že máme uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení PO v obci, stříkačka není funkční, v hasičárně zabírá místo, a proto by bylo možné jí nabídnout k využití jinému sboru hasičů, sám se již informoval, zatím o ní není zájem. Z diskuse vyplynulo, že zatím se brigádně udělá v hasičárně pořádek, aby to tam byl lepší přehled o dalších uskladněných věcech. Zastupitelstvo zatím nevyřazuje stříkačku z majetku obce

3. Osazení nových vodoměrů u odběratelů pitné vody z obecního vodovodu. Zastupitelstvo schvaluje objednání výměny, včetně montážních prací, domovních vodoměrů typ GMDX SV Dn 20“ dle nabídky fy Jochovo s.r.o. a pověřuje starostu, uzavřením smlouvy k realizaci akce na jaře r. 2021 firmou Jochovo s.r.o. Zastupitelstvo zařadí tuto akci do rozpočtu obce na r. 2021 ve výši cca 100 tis. Kč.

4. Úprava terénu (část obecního pozemku č. 596) před parc. č. 431/1, k.ú. Služátky. Obdrželi jsme žádost stavebníka nového RD o možnost urovnání části obecního pozemku č. 596 v délce cca 40 m tak, aby se jako i sousední pozemky nechal dobře udržovat sekačkou a osazení sazenic buku, které by sloužily jako živý plot před pozemkem stavebníka č. 434/1. Dále jsme obdrželi žádost vlastníka sousedního pozemku, aby povolením úpravy terénu nebyly narušeny vodohospodářské poměry v této lokalitě. Zastupitelstvo pověřuje p. Havla M. jednáním ve věci úpravy terénu části p. č. 596 v délce cca 40 m v návaznosti na sousední pozemky s možnosti údržby i tohoto prostoru sekačkou, tak aby se tento spor dal vyřešit ke spokojenosti obou sousedů. Zastupitelstvo se k předmětu věci úpravy terénu části p. č. 596 opětovně vrátí na svém dalším zasedání.

5. Záměr směny pozemků (uvedení na právní stav). Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků obecního pozemku v GP nově označených p. č. 25/6 za soukromý pozemek p. č. 536/17 v soukromém vlastnictví.

6. Rozpočtové opatření č. 5 a č. 6/2020. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2020 (zvýšení výdajů na pohoštění a přijetí správního poplatku) a rozpočtové opatření č. 6/2020 (přísp. Královská stezky, DPP v péči o obecní zeleň, oprava ve vodárně, přijetí 200 tis. Kompenzač. bonusu od státu a příjem zálohy na volby 2. a 3. 10. 2020)

7. Různé – diskuse provedení stavby

  • vodárna – střecha, prosakování – starosta se spojí s firmou Chládek\Tintěra, aby nám technici poradili „co s tím“,
  • dle hydrolog. posouzení 2020 vrt má dostatečnou kapacitu, zvýšen limit čerpání na 15 tis. m3 /rok,
  • objednat 4 barely chlornanu sodného,
  • 2 stromy u vodárny jsou napadeny kůrovcem – pokácet,
  • rybník – jsou podepsány kupní smlouvy i směnná smlouva na získání pozemků pod vodní plochou,
  • zvonek v kapličce – je třeba sehnat někoho, kdo by se na něj podíval – drnčí
Vytvořeno dne: 09.10.2020

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2020