Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 17. 3. 2021

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 17. 3. 2021

Zde je stručný výpis, úplný zápis pak v příloze.

1. Projednání zápisu kontrolního a finančního výboru: Zastupitelstvo schvaluje zprávu finančního a kontrolního výboru bez připomínek – viz příloha.

2. Kanalizace – stavební povolení, zahájení činností souvisejících s realizací stavby: Starosta informoval členy ZO, že je pro obec Služátky vydáno stavební povolení na vypouštění odpadních vod do povrchových vod – SO 01 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, SO 02 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD, které bude začátkem dubna v právní moci. Teď bude důležité zajistit financování a dále výběr dodavatele stavby. Finanční prostředky na realizaci stavby si představujeme s využitím státní dotace a doplatku z vlastních zdrojů. Pro podání, získání, vyúčtování a celkové administrace v průběhu stavby všech činností souvisejících s projektem „Kanalizace a ČOV Služátky“ jsou činnosti pro naši obec velmi náročné. Pokud má obec dotaci získat i správně administrovat, neobejdeme se bez profesní pomoci. Takováto firma je s.r.o PWB hb z Havl. Brod, která nám nabízí zpracování a podání žádosti v projektu MS2014+ (včetně všech souvisejících činností), dále komplexní administraci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací – vypsání výběrového řízení v souladu s právními předpisy a podmínkami dotačního titulu a dále administrace v průběhu realizace stavby, včetně vyúčtování akce. Samozřejmě, že toto jsou velice odborné, ale drahé i činnosti. Nicméně sami bychom na dotaci těžko nedosáhli. Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu zahájením jednání s fy PWB hb s cílem zpracování všech dokumentů pro neprodlené podání žádosti na získání dotace na realizaci stavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod obce Služátky, včetně dohodnuté odměny – viz příloha. Po příslibu získání konkrétní dotace, bude žádost o dotaci, včetně podmínek přijetí dotace schválena zastupitelstvem ob­ce.

3. OZV 1/2021 o stanovení systému komunálního a stavebního odpadu: Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

4. Vyřazení majetku: Zastupitelstvo schvaluje vyřazení nefunkčního a rozbitého zařízení z majetku obce: Inv. č. 53 Tiskárna FS-C8520+stol-472stolek CB v celkové hodnotě 41927,– Kč; Inv. č. 155 zahradní altán bílý, 3×6 v hodnotě 2239,– Kč.; Inv. č. 133 2 ks volebních uren v hodnotě 1360,– Kč.

5. Rybník, zařazení do majetku obce: Starosta informoval ZO, že po zapsání rybníka, včetně přilehlých pozemků do evidence KN pro obec Služátky, je třeba tyto nemovitosti převést na majetkové účty obce. Celkové náklady během let na převod pozemků, včetně souvisejících nákladů na vypracování smluv a vodoprávní řízení evidujeme ve výši 409 tis. Kč, z toho po zařazení pozemků zbývá převést zbývající část hodnoty ve výši 75949,90 Kč. Rybník bude potřebovat rekonstrukce, ale zatím s tím počkáme a budeme ho pouze udržovat. Zastupitelstvo schvaluje zařazení rybníka do majetku obce v evidované hodnotě.

6. Žádosti o příspěvek: krajská knihovna, záchranná stanice Pavlov: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku: Krajské knihovně kraje Vysočina ve výši 1000,– Kč; Záchranné stanici Pavlov ve výši 2000,– Kč.

7. Obecní lesy: Zastupitelstvo souhlasí, aby úklidové a pěstebním práce byly vykonávány firmou Biomas a p. Havlem.

8. Rozpočtové opatření 10/2020, 1/2021 a 2/2021: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2020 a 1/2021 – viz přílohy. Zastupitelstvo schvaluje zvýšení výdajové části rozpočtu (rozpočtové opatření 2/2021) na ZTV pro 12 RD a úhradu faktury ve výši 210 tis. Kč za projektovou dokumentaci v rozsahu pro stavební povolení zhotovenou firmou 4 Plans.r.o. Havl. Brod – viz příloha.

9. Různé: Opravy cest: cesta k vodárně – nabídka fy Chládek,Tintěra za 900 tis. – využití dotace POV, bude rozloženo do více let; cesta v dolní části Josefodolu – odvodnění, jednáno s firmou Unimot –dle jejich vyjádření oprava bude drahá – vyčíslí náklady; žádost občanů na prodloužení cesty v horní části Služátek (nad Chladovými) – možno zařadit v rámci dotace POV v příštích letech; oprava staré cesty – drolí se v úseku nad přejezdem, je třeba obnovit odvodnění – firma p. Dobrého zprovozní odtok. Vodovod: osazení nových vodoměrů u odběratelů pitné vody z obecního vodovodu- vodoměry s udáním roztečí jsou objednány a firma Jochovo počítám s osazením v brzké době – občané budou včas informování o termínu.

Vytvořeno dne: 24.03.2021

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2021