Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 7. 6. 2018

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 7. 6. 2018

Zde je stručný výpis, úplný zápis je v příloze.

1. Schválení zprávy o uplatňování ÚP Služátky Návrh usnesení: ZO Služátky, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (dále jen „stavební zákon“), schvaluje Zprávu o uplatňování ÚP Služátky v uplynulém období 12/2013 – 13/2017, kterou předložil Úřad územního plánování MěÚ Světlá nad Sázavou – OSÚ a ÚP.

2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce, zprávy o výsledku hospodaření a účetní závěrky 2017

 1. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Služátky spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2017 s výhradou.
 2. Zastupitelstvo projednání závěrečného účtu za rok 2017 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou, a přijímá opatření, kterým ukládá starostovi důsledně všechna schválená rozpočtová opatření zveřejňovat na internetu do 30 dnů od schválení, tj. v souladu s § 16 odst. 5, ve lhůtě podle § 11 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 3. Protože obci nevznikla žádná škoda, zastupitelstvo nevyvozuje žádné další závěry, které by vyplývaly ze zprávy o výsledku hospodaření za rok 2017.
 4. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2017.
 5. Zastupitelstvo se pozastavuje nad udělením pokuty KÚ kraje Vysočina, nicméně potvrzuje její úhradu.

3. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 – viz příloha. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a č. 4/2018 – viz přílohy

4. Návrhy směn, prodeje a výkupu obecních pozemků. Starosta informoval členy ZO o realizaci schválených výkupů a prodejů pozemků:

 1. pozemky ve středu obce pro místní komunikaci – smlouvy jsou připraveny k podání na KN,
 2. výkupy pozemků kolem rybníka – je v jednání advokátní kanceláře – zatím není schválena pasportizace rybníka, aby byly kupní smlouvy realizovány dle skutečného využití,

pozemky na směnu veřejného prostranství u křížku – jsou zaměřeny, čekáme na GP.

5. Zpomalovací pruh na staré cestě. Zastupitelstvo schvaluje případné umístění zpomalovacího pruhu při výjezdu ze staré cesty z lesa do Josefodolu, popř. jiné řešení ke zlepšení bezpečnosti v tomto místě dle návrhu dopravního inženýra.

6. Podání žádosti o dotaci z POV v r. 2018 (studie vize krajiny – úpravy veřejných prostranství a opravy cest).

 1. Zastupitelstvo souhlasí s realizací úpravy cest a dalších veřejně přístupných míst, např. pod kapličkou nebo u křížku vyplývajících ze studie vize krajiny, a podání žádosti o dotaci z POV KÚ kraje Vysočina na rok 2018 pro tyto akce hodnotě cca 300 tis. Kč.
 2. Prioritou je zajištění financí na realizaci kanalizace – starosta zjistí, jak jsou potřebné dokumenty podané KÚ kraje Vysočina posouzeny MZ.

7. Začátek prázdnin a obecní veselice ZO schvaluje konání akce pro děti „Indiánské léto“ dne 23. 6. 2018 a tradiční akce „Obecní veselice“ 24. 8. 2018.

8. Různé – diskuse:

 • starosta i občané kvitují práce na obecní zeleni, v lese i při obnově obecních objektů, které provádí obecní pracovník
 • posekání břehů u staré cesty je vzhledem k možnostem obecní techniky příliš obtížné – starosta objedná posekání u TBS Světlá n. S.,
 • velká voda vyplavila dva domy v Josefodole – škodu lze uplatnit na pojišťovně, obec s tím nemá nic společného.
Vytvořeno dne: 20.06.2018

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2020