Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4. 12. 2019

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4. 12. 2019

Zde je výpis, úplný zápis v příloze:

1. Schválení rozpočtu na rok 2020 a rozpočtového výhledu 2021–2023 Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na r. 2020 – rozpočtované příjmy 2736,1 tis. Kč a rozpočtové výdaje 2735,81 tis. Kč- viz příloha. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2021 až 2023 -viz příloha. Zastupitelstvo potvrzuje své usnesení č. 2, bod 2, odst. 3) ze dne 18. 12. 2018 – oprávnění starosty činit rozpočtová opatření na straně příjmů bez omezení a na straně výdajů až do výše 100 tis. Kč v jednotlivých položkách

2. Kanalizace – stav projektové dokumentace před územním rozhodnutím, smlouvy o připojení s ČEZ a platba zálohy a ZTV 12 RD – smlouva o smlouvě budoucí Zastupitelstvo schvaluje návrhy smluv o smlouvě budoucí s ČEZ distribuce na vybudování el. přípojek k ČOV a přečerpávací stanici, včetně zaplacení záloh. Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k ZTV 12 RD Služátky.

3. Náklady na kůrovcovou kalamitu a prodej obecního dřeva Starosta informoval členy ZO, že náklady na těžbu kůrovcem napadeného dřeva zatím činily 174 tis. Kč a příjmy za prodané dřevo, včetně paliva činily 345 tis. Kč, tj. dařilo se prodávat se ziskem 171 tis. Kč. Dle in formace lesního hospodáře bychom mohli získat dotaci na zmírnění následků kůrovcové kalamity. V lokalitě Leština byla provedena celkem rozsáhlá těžba a dále se pokračuje v těžbě kolem staré cesty v lokalitě Hlavňov, kde vzhledem k rozsáhlému napadení dojde k totální likvidaci porostu. Se zájemci o odkup palivového dřeva jedná p. Gabko. Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí a souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace na zmírnění následků kůrovcové kalamity v obecních lesích.

4. Rozpočtové opatření č. 7, č. 8 a č. 9. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7, 8 a č. 9/2019 – viz přílohy

5. Inventarizace majetku Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi ve složení; p. Fritschová Zdeňka – předseda; p. Gabko Ludvík a p. Havel Miroslav – členové

6. Rozpočtové opatření č. 5 a č. 6. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 a č. 6/2019 – viz přílohy.

7. Různé: dohody se členy ZO, diskuse.….. Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce se členy ZO: p. Havlem Miroslavem na správu obecního vodu, p. Mejstříkem Josefem na drobné řemeslné práce v obci, p. Gabkem Ludvíkem na činnosti spojené s organizací prodeje vytěženého dřeva z obecních lesů. Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí příspěvku OPS Centrum pro postižené. Diskuse:

  • pasport k legalizaci vodní plochy s povolením využití jako rybník a realizace kupních smluv s vlastníky okolních pozemků – realizace finišuje,
  • akce rychlodráha – zatím nic nového,
  • nesvítí VO v horní části obce – bude objednána oprava u TBS.
Vytvořeno dne: 11.12.2019

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2020