Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 21. 12. 2022

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 21. 12. 2022

Zde je stručný výpis zápisu, úplný zápis je v příloze:

1. Schválení rozpočtu na rok 2023 a rozpočtového výhledu 2024–2026: Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na r. 2023 – rozpočtované příjmy 3169,9 tis. Kč a rozpočtové výdaje 3163,55 tis. kč; Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2024 až 2026 -viz příloha.

2. Dotace POV 2023 a možnosti čerpání dalších dotací: Starosta navrhl využití těchto prostředků na revitalizaci oblasti „U křížku“. Nadále starosta informoval o možnosti čerpání dalších dotací. Seznam dotačních titulů byl připraven firmou AUTHORIA s.r.o. a rozeslán všem zastupitelům k prostudování emailem. Místostarosta p. František Chlad navrhl možnost využití dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení. Bude kontaktována p. Medová z firmy AUTHORIA s.r.o. pro zjištění více informací. Bude dotazována i na možnost využití některého z těchto vypsaných dotačních titulů pro revitalizaci oblasti „U křížku“. Využila by se výhodnější varianta. Starosta vyzval zastupitele k zamyšlení nad využitím dotací pro další účely.

3. Obecní vodovod: aktuální informace, spolupráce s firmou Vodak: Starosta požádal zúčastněného p Havla, který se stará o vodovod, o informace o stavu vodovodu. Dle informací byly ve vodojemu zatmeleny vnější izolace i spáry. Na stropě dochází spíše ke srážení vlhkosti, k prosakování již nedochází. Na základě dobrých zkušeností se společností Vodak, bude spolupráce pokračovat i v dalším roce.

4. Kanalizace a ČOV: aktuální situace kolem žádosti o dotaci: Starosta informoval členy ZO, že byla podána žádost o dotaci pro realizaci stavby Kanalizace a ČOV Služátky na Ministerstvo životního prostředí ČR v řádném termínu. Výsledek zatím není znám. Dále informoval o tom, že se setkal s JUDr. Málkem, se kterým diskutoval možnosti zajištění co nejpříznivější ceny vodného a stočného pro občany, aniž by byly porušeny požadavky pro získání dotace. Starosta se ještě spojí se starostou sousední obce Příseky a zjistí podmínky, jaké mají nastaveny oni.

5. Péče o obecní zeleň 2023: Zastupitelstvo souhlasí s uzavření dohod o provedení práce se členy ZO: Mejstříkem Josefem na drobné řemeslné práce v obci, údržbě veřejné zeleně, zahradní mechanizace a správě veřejného vodovodu a p. Havlem Josefem na činnosti spojené s údržbou veřejné zeleně a lesních činností.

6. Pronájem Služátecké bašty 2023–2024: Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy prostor Služátecké bašty, vč. sociálního zařízení a přístupové chodby nacházející se v I. NP budovy Obecního úřadu Služátky čp. 8 postavené na parcele č. st. 3 a venkovní terasy umístěné na části parcely č. 13, vše v KÚ Služátky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2024 s SDH Služátky zastoupeném p. Radkou Pechovou.

7. Inventarizace majetku: Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi ve složení: p. František Chlad – předseda, p. Mejstřík Josef a p. Pecha Jan – členové.

8. Rozpočtová opatření: Zastupitelstvo bere podané informace o zvýšení výdajové části rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 14/2022, č. 15/2022 a č. 16/2022 na vědomí a bere na vědomí i ostatní částky uvedené v tomto opatření – viz přílohy

9. Žádosti o dary (Charita HB, Centrum pro zdr. postižené.): Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí finanční podpory oběma organizacím, jejichž služby nevyužívá žádný občan obce. Starosta s touto skutečností žadatele o dary obeznámí

10. Kulturní a společenské akce v roce 2023: Starosta informoval ZO o úspěšném konání společenských a kulturních akcí v roce 2022 a doporučuje s jejich pokračováním. Na měsíc leden navrhuje konání soutěže o nejlepší kysané zelí. Určitě by se mělo pokračovat i s dalšími oblíbenými akcemi jako jsou „Hurá prázdniny“, „Obecní veselice“, soutěž o nejlepší posvícenské koláče či nejlepší guláš.

11. Různé: Starosta obce poděkoval všem zastupitelům za odvedenou práci v roce 2022, popřál krásné Vánoce, šťastná nový rok a předal všem zúčastněným drobné dárky.

Vytvořeno dne: 28.12.2022

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024