Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 20. 5. 2020

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 20. 5. 2020

Zde je výpis ze zápisu, úplný zápis najdete v příloze.

1. Pieta za zesnulého člena zastupitelstva, doplnění kontrolního výboru, určení koordinátora správy obecních lesů Starosta vyzval členy ZO i přítomné občany k uctění památky za zesnulého člena ZO p. Ludvíka Gabka minutou ticha. Náhlá smrt této jedinečné osobnosti všechny velmi zasáhla, nejen přítomní, ale i jeho přátelé a všichni známí projevili hlubokou lítost nad jeho předčasným a náhlým úmrtím – děkujeme. Vzhledem k tomu, že kandidátní listiny pro volby 2018 při současném uspořádání ZO neumožňují jmenovat náhradníka (každý z členů kandidoval sám za sebe), bude ZO obce Služátky nadále šestičlenné.

2. Dopravní obslužnost. Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s krajem Vysočina s příspěvkem ve výši 11 270 Kč ročně.

3. Seznámení s návrhem závěrečného účtu za rok 2019 Místostarostka seznámila členy ZO s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2019. Příjmy celkem byly plněny na 130% (podstatné navýšení příjmu z prodeje dřeva) a výdaje na 78% (nerealizovaný výdej na nákup pozemků kolem rybníka). Přebytek hospodaření činí 982935 Kč. Celkový stav prostředků na peněžních účtech činí 4,7 mil Kč. Návrh ZÚ za r. 2019 bude po obdržení auditorské zprávy zveřejněn na ÚD a schválen na příštím zasedání ZO.

4. Obecní voda – navýšení limitu ročního čerpání z vrtu Dle hydrogeologické zprávy a uděleného stanoviska Povodí Vltavy s.p. Praha ke zvýšení kapacity čerpání bylo vydáno souhlasné rozhodnutí MÚ Světlá nad Sázavou na kapacitu čerpání do výše 15873 m3 /rok. Dále byli členové ZO seznámeni s dosaženou skutečností nákladů na výpočet ceny vodného za rok 2019, z čehož vyplývá, že náklady bez započtení odpisů činily 36,30 Kč/m3 fakturované pitné vody, tj. cena stanovená ve výši 12 Kč/ m3 v porovnání s výdaji znamená, že občané platili cca 1/3 nákladů. Zastupitelstvo bere na vědomí zvýšení kapacity čerpání podzemní vody podle souhlasného rozhodnutí MÚ Světlá nad Sázavou. Zastupitelstvo nemění a potvrzuje cenu za 1m3 pitné vody ve výši 12,– Kč pro rok 2020.

5. Prodej obecního dřeva Zastupitelstvo bere na vědomí informace o těžbě a prodeji vytěženého dřeva. Palivového dřeva máme přebytek, a proto ho lze nabízet s rozumnou výhodou 1+1 zdarma. Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce na činnosti spojené s organizací prodeje palivového dřeva z obecních lesů a prací spojených s údržbou zeleně a lesních porostů s p. Josefem Havlem.

6. Péče o obecní zeleň Údržba zeleně probíhá standartním způsobem, posekáno hřiště, obecní zelené plochy, nezaznamenali jsme žádné požadavky.

7. Rybník Starosta navrhnul provedení směny pozemku z vlastnictví obce, a to dílu o výměře 800 m2 oddělené z č. parc. 511 – lesní pozemek, který je označen novým č .parc. 511/2 za nově vzniklý pozemek v soukromém vlastnictví č. parc. 212/9 o výměře 832 m2 s využitím jako vodní plocha. Tato transakce spolu s dříve schváleným výkupy pozemků je potřebná k získání do vlastnictví obce pozemky kolem a včetně vodní plochy (rybník) i pro event. využití dotace na odbahnění. Záměr musí být zveřejněn po zákonnou lhůtu na ÚD. Zastupitelstvo schvaluje záměr směny části lesního pozemku p. č. 511 (nově označeno jako díl parc. č. 511/2) o výměře 800 m2.

8. POV Starosta vyzval členy ZO, aby do příštího ZO popřemýšleli, na co bychom v letošním roce využili dotaci z POV. Návrh je na úpravu veřejného prostranství U Křížku – osazení odpočinkového přístřešku, dále je návrh na zaměření obecních cest, které nejsou zřejmé v krajině pro jejich postupnou obnovu (starosta se bude informovat, zda by bylo možné na toto dotaci POV použít). Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí.

9. Rozpočtové opatření 1, 2, 3/2020. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1, 2 a č. 3/2020 – viz přílohy.

10. Odpuštění nájemného SDH Služátky. Zastupitelstvo schvaluje odpuštění nájemného uvedeného v nájemní smlouvě s SDH Služátky za období od března do května 2020 (3 měsíce).

11. Různé, diskuse …..

  • roušky i dezinfekce byly dle požadavku předány občanům,
  • zajištění nákupů u nemocných občanů v rámci karanténních opatření,
  • zhotovené ochranné štíty byly poskytnuty nemocnici v Havl. Brodě, Humpolci a DD Břevnice.
Vytvořeno dne: 03.06.2020

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2020