Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 15. 3. 2018

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 15. 3. 2018

Zde stručný výpis, úplný zápis v příloze. K prodeji pozemků (bod jedna) připojujeme i plánek, ze kterého je patrné, k jakým změnám a kde dochází:

1. Obecní pozemky – (schválení smluv na směnu, prodeje a výkupy obecních pozemků) ZO schvaluje: Výkupy pozemků:

  1. p. č. 601 o výměře 12 m2 od pana … za cenu 50 Kč/ m2 ; b) p. č. 17/2 o výměře 61 m2 a p. č. 602 o výměře 36 m2 pana … , , za cenu 50 Kč/ m2 ; c) p. č. 222/2 o výměře 9 m2 od … , za cenu 50 Kč/ m2 .

Prodeje pozemků: a) p. č. 536/14 o výměře 158 m2 a p. č. 536/15 o výměře 6 m2 panu … za cenu 50 Kč/ m2 ; b) p. č. 536/16 o výměře 101 m2 ......, za cenu 50 Kč/ m2., ZO dle využití a stavebně technického stavu zařazuje tuto pozemní komunikaci do kategorie veřejně přístupné účelové komunikace.

2. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 – viz přílohy

3. Úprava prostranství U Křížku a návrhy na směnu zdejších pozemků.

  1. Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním s vlastníkem pozemku U Křížku na směnu za část pozemku remízku u křižovatky v rozsahu cca 500 m2, skutečný rozsah bude vyplývat po zaměření parcel z GP.
  2. Zastupitelstvo souhlasí s pozváním studentů ČVUT FA krajinářské architektury s doprovodem na studijní pobyt do obce Služátky i věcnými náklady s tímto souvisejícími, jako možnost získat fundovanou pomoc při úpravě a obnovování historického dědictví obce.

4. Zastupitelstvo bere na vědomí smlouvu na dopravní obslužnost s fy Arriva Východní Čechy a.s. Chrudim

5. Zastupitelstvo schvaluje přijetí zaměstnance obce na dobu určitou od dubna do listopadu na práce spojené s údržbou obecní zeleně, různé řemeslné a údržbářské práce, práce v obecních lesích a dalších práce dle potřeby a pokynu starosty pro zlepšení vzhledu obce.

6. Zastupitelstvo schvaluje zprávu finančního a kontrolního výboru bez připomínek.

7. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku Záchranné stanici Pavlov ve výši 2000,– Kč

8. Různé – diskuse:

  • p. Rut – cesta ke křížku – nezpevněné krajnice, až se bude zametat, tak je potřeba drobný štěrk použít k dosypání krajnice,
  • p. Fritschová – v Josefodole u lesa velmi často, vlivem padajících větví nebo stromů na dráty el. vedení, nejde elektřina (v listopadu po vichřici celý týden), dále i bydlící u staré cesty mají podobný problém, a proto by bylo dobré pro tuto část obce uložit el. vedení do země – ZO souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na přeložení el. vedení v Josefodole směrem k lesu a k obydlím na staré cestě do země.
  • p. Havel – dotaz na přípravu stavebních parcel – starosta informoval, že prioritní je vybudování kanalizace a až potom by se mohly investovat stavební parce, je si vědom, že zájem o stavební parcely by byl, nejdříve však musí být finance na kanalizaci (budeme žádat i o dotaci),
  • p. Havel objednal čerpadlo do vodárny za 16 tis. Kč,
  • požadavek na skácení smrku v Josefodole je vyřízen – fa TBS 18 tis. Kč.
Vytvořeno dne: 29.03.2018

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2022