Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání zastupitelstva 27. 3. 2024

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání zastupitelstva 27. 3. 2024

Zde je stručný výpis, úplný zápis je v příloze:

1. Schválení závěrečného účtu obce, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce a účetní závěrky za rok 2023:

Od 1.1.2023 dle novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. došlo k valorizaci odměn zastupitelů. Zastupitelstvo souhlasí s vyplácením měsíční odměny starostovi ve výši 14 200 Kč. Vzhledem k malé částce, která byla od 1. 1. 2023 vyplacena nad rámec minimální odměny starostovi obce, nebude tuto částku starosta vracet. Od 1. 1. 2024 dle novely zákona o obcích (131/2000 Sb.) dochází k automatické valorizaci odměn zastupitelů (minimální částka pro neuvolněného starostu je 15349 Kč.) Zastupitelstvo souhlasí s vyplácením měsíční odměny starosty ve výši 15350 Kč. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Služátky spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2023 „bez výhrad“. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2023.

2. Návrh termínů jednání kontrolního a finančního výboru:

Zastupitelé obce navrhli termín 10.4.2024 pro svolání jednání kontrolního a finančního výboru. Členové těchto výborů s termínem souhlasí.

3. Kanalizace:

dotace, správka silnic. Práce na kanalizaci vstoupily do své druhé části, jejich postup bude následující: a. Zbývající přípojky k nemovitostem: Firmě Evos-Hydro zbývá vyhotovit přípojky a šachty k posledním osmi nemovitostem, práce budou zahájeny v nejbližších týdnech. b. Výstavba čističky: Firma Evos-Hydro zahájí v nejbližších týdnech výstavbu čističky. c. Oprava povrchů obecních komunikací: Tam, kde už jsou přípojky zhotoveny, přistoupí obě zhotovitelské firmy k opravě povrchů komunikací. Oprava bude probíhat ve dvou etapách: V té první (během jarních měsíců) bude provedena oprava míst výkopů. Firma Dvořáková již v horní části obce s touto etapou prací začala. Ve druhé etapě budou celé povrchy komunikací sceleny a upraveny stříkaným asfaltovým povrchem. S touto etapou se bude čekat na teplé počasí v měsících červenec, srpen. d. Odvod zeminy: Firma Evos-Hydro začala v tomto týdnu s odvozem zeminy na místo bývalé skládky v dolní části obce, práce budou pokrčovat do úplného odvozu zeminy z mezideponií.

4. Obecní vodovod:

Starosta požádal zúčastněného p. M. Havla, který se stará o vodovod, o aktuální informace o stavu vodovodu: Byla dokončena výstavba zastřešení vodojemu firmou PWB stavby s.r.o. Byla provedena pravidelná kontrola kvality vody, všechny testy byly v normě.

5. Podpora obnovy venkova:

Zastupitelstvo souhlasí, aby dotace POV 2024 byla čerpána na opravu místních

6. Rozpočtové opatření 1/2024:

Starosta seznámil členy ZO s rozpočtovým opatřením č. 1/2024: Příjem – správní poplatek TP ve výši 50 Kč, Příjem – ČEZ – věcné břemeno ve výši 11 253 Kč, Výdej – rybník – stavební povolení + bio. průzkum ve výši 85 280 Kč.

7. Nabídka pracovní pozice správce čističky:

Starosta informoval ZO, že p. Michal Štefka by měl zájem o pracovní pozici správce čističky. Vzhledem k tomu, že má p. Štefka dlouholeté zkušenosti s chodem ČOV u zaměstnavatele, které uvádí v přiložené žádosti, a je občanem obce, ZO primárně osloví p. Štefku při výběru odpovědné osoby za chod ČOV. Informace o náročnosti a nutnosti zřízení této pozice bude projednána s projektantkou při kontrolním dnu. Zastupitelstvo souhlasí s oslovením p. Michala Štefky pro vykovávání pozice správce ČOV.

8. Žádost o odkup pozemků:

Zastupitelstvo souhlasí s možností prodeje části pozemku č. 536/8 vedle domu č. p. 15 (parc. číslo st. 10). S prodejem pozemku před domem nesouhlasí z důvodu umístění veřejných sítí.

9. Objížďka Malčín.

Starosta seznámil ZO s přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích č. II/347, č. III/3473, č. III/3479, č. III/34711, č. III/3472a a č. III/34712 v obci Malčín a v působnosti ORP Světlá nad Sázavou. Umístění přenosných dopravních značek a zařízení je povoleno z důvodu rekonstrukce průtahu obce Malčín a vedení objízdných tras, omezení bude platit v termín od 02.04.2024 do 31.05.2024. Obcí nebude v tomto termínu možné projíždět ze směru od Služátek. Veřejná vyhláška a znázornění objízdných tras v příloze. 10. ČEZ schválení věcných břemen:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

11. Knihovna žádost o dotaci:

Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výší 2 000 Kč na nákup knih do výměnného fondu krajské knihovny.

12. Různé: Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast.

Vytvořeno dne: 03.04.2024

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024