Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání zastupitelstva 27. 12. 2023

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání zastupitelstva 27. 12. 2023

Zde je stručný výpis, úplný zápis je v příloze.

1. Schválení připomínek k návrhu rozpočtu: Starosta oznámil zastupitelům obce, že dne 5. 12. 2023 došlo k částečné úhradě dotace z MŽP (7.084.820,98 Kč): o tuto částku se snižuje v návrhu rozpočtu na rok 2024 dotace (4216) a přesouvá se do vlastních zdrojů. Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí.

2. Schválení rozpočtu na rok 2024 a rozpočtového výhledu 2025–2027: Starosta přednesl návrh rozpočtu na r. 2024 a konstatoval, že byl zveřejněn od 29.11.2023 na úřední desce OÚ i elektronické úřední desce: Návrh rozpočtu je vzhledem k výstavbě kanalizace navržen jako schodkový. Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na r. 2024 – rozpočtované příjmy 29150,8 tis. Kč a rozpočtové výdaje 28946,790 tis. Kč – viz příloha. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2025 až 2027 -viz příloha.

3. Dotace POV 2024 a čerpání dalších dotací: Zastupitelstvo souhlasí, aby dotace POV 2024 byla čerpána na opravu místních komunikací, prioritně na komunikaci od Kafku směrem nahoru v dolní části obce.

4. Obecní vodovod: aktuální informace: Právě probíhá výstavba zastřešení vodojemu firmou PWB stavby s.r.o. V roce 2023 byly prováděny pravidelné kontroly kvality vody, všechny testy byly v normě. Tímto starosta děkuje p. Havlovi za péči o obecní vodovod. Starosta dále navrhuje navýšení vodného na rok 2024 na 20 Kč bez DPH (tj. 22,4 Kč s DPH). Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí a souhlasí se zvýšením ceny vodného na rok 2024 na 20 Kč bez DPH (22,4 Kč s DPH)

5. Kanalizace a ČOV: aktuální informace: Starosta informoval zastupitele obce o dočasném pozastavení prací na výstavbě kanalizace a ČOV z důvodu zimní přestávky. Práce budou obnoveny v průběhu února/března v závislosti na počasí. V dolní části obce budou práce pokračovat přípojkami k jednotlivým domům fi Evos-hydro s.r.o. V horní části obce zahájí práce fi Dvořáhová – stavební firma s.r.o. stavbou hlavníku. V dolní části obce došlo k propadnutí zeminy po provedených výkopových pracích. Riziková místa byla označena a zajištěna. Nutnost řešení bylo nahlášeno fimě Evos-hydro s.r.o. Bude řešit co nejdříve.

6. Péče o obecní zeleň, vodovod a prohrnování cest: Péče o obecní zeleň byla v minulém roce prováděna p. Mejstříkem a p. J. Havlem. P. Mejstřík přislíbil, že i v r. 2023 se bude na údržbě veřejné zeleně podílet. P. Havel J. nebyl přítomen, bude ho kontaktovat starosta. Provoz obecního vodovodu zaštiťoval p. M. Havel. I on přislíbil spolupráci v dalším roce. Všem starosta poděkoval za dobře vykonávanou práci. Dík patří i p. Růtovi za prohrnování obecních cest v zimním období.

7. Zákonné navýšení odměn volených zástupců: Starosta informoval zastupitele obce, že dle novely zákona o obcích (131/2000 Sb.) platné od 1. 1. 2024 dochází k automatické valorizaci odměn zastupitelů. Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí.

8. Dohody o pracovní činnosti se členy zastupitelstva obce: Starosta navrhuje na r. 2024 uzavření dohod o pracovní činnosti se členy ZO: p. Mejstříkem Josefem na drobné řemeslné práce v obci, údržbě veřejné zeleně, zahradní mechanizace a správě veřejného vodovodu; p. Havlem Josefem na činnosti spojené s údržbou veřejné zeleně a organizací prodeje vytěženého dřeva z obecních lesů; pí. Evou Bezouškovou: za vytváření zápisu z jednání zastupitelstva obce Služátky.

9. Inventarizace majetku: Starosta navrhl jmenování inventarizační komise ve složení p. Josef Mejstřík (předseda), p. Michal Kritzner a p. Eva Bezoušková. Komise se sejde 11. 1. 2024 od 18.00.

10. Rozpočtová opatření: Starosta seznámil členy ZO s rozpočtovým opatřením č. 12/2023: Výdej: práce v lese: 159 307,00; Výdej: rozbor vody: 1 734,84; Výdej: oprava střechy na vodárně: 380 000,50; Výdej: ČOV a kanalizace: 4 422 381,45; Výdej: VO elektrická energie: 3 624,38; Výdej: odměny pro zastupitele: 1 586,00; Převod peněz do KB: 7 084 821,00; Převod peněz z ČNB: 7 084 821,00; Příjem dotace z MŽP neinvestiční: 239 583,32; Příjem dotace z MŽP investiční: 6 845 237,66. Zas­tupitelstvo schvaluje zvýšení výdajové části rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 12/2023.

11. Kulturní a společenské akce v roce 2024: Starosta navrhuje v příštím roce opět uspořádat oblíbené společenské akce jako: kysané zelí, čarodějnice, hurá prázdniny, obecní veselice, služátecké posvícení. Dále navrhuje uspořádat setkání občanů u rozsvěcení vánočního stromu.

12. Různé: Starosta obce poděkoval všem zastupitelům za odvedenou práci v roce 2023, popřál úspěšný nadcházející rok 2024 a předal všem zúčastněným drobné dárky.

Vytvořeno dne: 03.01.2024

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024