Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání zastupitelstva 21. 3. 2023

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání zastupitelstva 21. 3. 2023

Zde stručný výpis, úplný zápis je v příloze.

1. Obecní vodovod – aktuální informace: Starosta požádal zúčastněného p. Havla Miroslava, který se stará o vodovod, o informace o stavu vodovodu. Dle informací začala opět prosakovat voda spárami ve stropě, dochází k bobtnání izolačního tmelu ve spárách, odpadávání částí. Starosta bude kontaktovat zástupce firmy Chládek a Tintěra a.s., která opravu prováděla, pro reklamační řešení. Dále p. Havel informoval o havárii na obecním vodovodu. O víkendu došlo k poruše řídicí jednotky, která musela být nouzově vyřazena z provozu. Ihned v pondělí bylo opraveno specializovanou firmou.

2. Obecní kanalizace – aktuální informace: Zastupitelstvo souhlasí s projektem kanalizace, pokud budoucí cena vodného a stočného nepřekročí 60 Kč/m3 a pověřuje starostu, aby pokračoval v realizaci projektu.Zastu­pitelstvo obce pověřuje starostu, aby ve věci technického dozoru jednal s firmou Projekt Efekt, s.r.o. (Lenka Rechtigová). Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby ve věci administrace projektu jednal s firmou Authoria, s.r.o. (Marie Rubišarová, Medová). Zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby svolal veřejnou schůzi, které se bude účastnit projektantka a zástupci zhotovitele.

3. Vysokorychlos­tní trať – aktuální informace: Starosta informoval zastupitele i přítomné občany, že se zúčastnil informativní schůzky o aktualitách týkajících se výstavby vysokorychlostní tratě, inormace byly zveřejněny na webu obce.

4. Péče o obecní zeleň: Péče o obecní zeleň byla v minulém roce prováděna p. Mejstříkem Josefem a p. Havlem Josefem. P. Mejstřík přislíbil, že i v r. 2023 se bude na údržbě veřejné zeleně podílet. P. Havel nebyl minulé zastupitelstvo přítomen. Pomoc při péči o obecní zeleň přislíbil i p. Havel Josef na dnešním zasedání zastupitelstva. Obec bude hradit veškeré provozní náklady (benzín, opravy apod.) a práce bude placena zvlášť na základě uzavřených dohod o provedení práce.

5. Rozpočtová opatření č. 1/2023 a 2/2023: Zastupitelstvo bylo seznámeno se zvýšením výdajové části rozpočtu rozpočtových opatření č. 1/2023 a č. 2/2023 a bere na vědomí ostatní částky uvedené v tomto opatření – viz přílohy.

6. Žádost o finanční příspěvek na nákup knih do výměnného fondu krajské knihovny: Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výší 2 000 Kč na nákup knih do výměnného fondu krajské knihovny.

7. Vyřazení majetku: Zastupitelstvo souhlasí s vyřazením 2 kusů počítačů s příslušenstvím.

8. Změna v odměňování členů zastupitelstev – odměna neuvolněného starosty: Na základě novely nařízení vlády č 318/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2023 dochází ke změnám v oblasti odměňování členů zastupitelstev ÚSC. Na základě novelizovaného nařízení vlády se zvyšuje zákonná minimální výše odměny pro neuvolněné starosty o 10%.

9. Schválení Zprávy o uplatňování ÚP Služátky: MÚ Světlá zaslalo návrh Zprávy o uplatňování ÚP Služátky zastupitelstvu ob­ce.

10. Různé: Starosta pozval přítomné zastupitele a občany na velikonoční „Pašije“. Akce se bude konat 7. 4. 2023 U Křížku.

Vytvořeno dne: 29.03.2023

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024