Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání 14. 6.

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání 14. 6.

V článku najdete stručný výpis ze zasedání Zastupitelstva obce 14. 6. 2023. Úplný zápis je v příloze.

1. Schválení závěrečného účtu obce, zprávy o výsledku hospodaření a účetní závěrky za rok 2021: Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Služátky spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2022 „bez výhrad“. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2022.

2. Kanalizace: aktuální informace k převzetí staveniště a zahájení stavby, schválení úvěru: Zastupitelstvo souhlasí s připojením nemovitostí od Kubešů směrem k bývalé slepičárně. Přečerpávací stanice by byly za předpokladu připojení domácnosti k čističce hrazeny obcí. Zastupitelstvo souhlasí s hromadnou objednávkou šachet obcí a následným přeúčtováním obyvatelům. Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSC 114 07, IČ 45317054, jejímž předmětem je přijetí municipálního investičního úvěru ve výši 11.000.000 Kč, za účelem financování akce „Kanalizace a ČOV Služátky“, splatného dne 31. 12. 2039, s fixní úrokovou sazbou na celou dobu splácení úvěru ve výši 4,71 % p. a. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem úvěrové dokumentace. Další informace jsou zveřejňovány prostřednictvím samostatných článků.

3. Projednání zprávy kontrolního a finančního výboru: Zastupitelstvo schvaluje zprávu finančního a kontrolního výboru bez připomínek

4. Obecní vodovod – aktuální informace, kalkulace ceny na rok 2023: Zastupitelstvo pro občany stanovuje cenu vodného se započtením 10% DPH – konečná cena za odběr pitné vody v r. 2023 je ve výši 18 Kč/1m3 + DPH 10%, tj. 20 Kč.

5. Podpora obnovy venkova: Zastupitelstvo souhlasí s použitím finančních prostředků z fondu Podpory obnovy venkova na zastřešení obecního vodojemu.

6. Rozpočtová opatření 5/2023: Zastupitelstvo bere podané informace o změnách v rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 5/2023 na

7. Žádost o příspěvek – Záchranná stanice Pavlov: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finanční podpory Stanici Pavlov ve výši 2 000,– Kč.

8. Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ: Starosta informoval členy ZO o podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – Služebnosti s firmou ČEZ Distribuce, a.s.. zastoupenou na základě plné moci firmou Elektromontáže Votroubek s.r.o.. Smlouva se týká pozemků parc. č. 596 a 597/4 v k. ú. Služátky, obec Služátky. Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí.

9. Dohoda o provedení práce pro zapisovatelku jednání zastupitelstva: Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí a souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce.

10. Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2022: Zastupitelstvo obce Služátky bere na vědomí, že shromáždění členů Svazku obcí mikroregionu Světelsko na svém zasedání dne 31. 5. 2023 projednalo a schválilo: celoroční hospodaření Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2022; závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2022 s výrokem „bez výhrad“; účetní závěrku Svazku obcí mikroregionu Světelsko k 31. 12. 2022.

11. Hurá prázdniny a obecní veselice: Starosta informoval, že dne 30. 6. 2023 se bude konat akce pro děti i dospělé „Hurá prázdniny“. Bude připraveno drobné občerstvení a program pro děti. Dále tradiční akce Obecní veselice na konci prázdnin by se mohla konat 1. 9. 2023, starosta zajistí živou hudbu a zamluvil skákací hrad pro děti.

12. Změny v projektu VRT: Projekční práce na úseku vysokorychlostní trati Poříčany – Světlá nad Sázavou významně pokročily a projekt v katastru obce doznal značných změn. O těchto skutečnostech byli občané zpraveni samostatnými články

13. Různé: Starosta poděkoval všem za účast.

Vytvořeno dne: 21.06.2023

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024