Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 30. 12. 2010 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 30. 12. 2010 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zahájení zasedání dne 30. 12. 2010 v 19.00 hod.

Počet přítomných členů dle prezenční listiny, tj. 7 členů ZO.

Starosta přivítal přítomné členy ZO a zahájil zasedání ZO:

 1. Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné, dále seznámil členy zastupitelstva, že proti minulému zápisu nebyly vzneseny námitky.
 2. Určení ověřovatelů:

  Starosta navrhl ověřovatele zápisu p. Frantu a p. Janákovou

  pro 7 , proti 0 , zdržel se 0

 3. Schválení programu jednání ZO:

  Starosta přečetl navrženým program jednání a požádal o jeho o případné doplnění. Doplnění programu nebylo požadováno, a proto bylo hlasováno o tomto návrhu programu:

 1. Obecní vodovod
 2. Dotace na Podporu obnovy venkova
 3. Schválení rozpočtu na roku 2011, rozpočtová opatření
 4. Komunální odpad
 5. Obecní lesy
 6. Příspěvek na žáka základní školy
 7. Komise místní samosprávy – příprava budoucích investic
 8. Honební společnost Pohleď – soudní spor
 9. Jmenování inventarizační komise
 10. Informace, různé, diskuse

pro 7 , proti 0 , zdržel se 0

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

 1. Obecní vodovod:

  Členové zastupitelstva jednali s panem Miroslavem Havlem o správcovství obecního vodovodu, který byl již proškolen k obsluze vodojemu a práci vodohospodáře vykonával ve svém dřívějším zaměstnání. P. Havel informoval členy zastupitelstva, že na vodojemu již upravil program dávkování pro úpravu vody, nahodilé výkyvy v čistotě vody mohlo způsobovat nedostatečné odkalování vodovodního řadu, v této věci po domluvě s pracovníky VAKu a. s. bude třeba vybudovat nové odkalovací místo na konci vodovodního řadu (až to počasí dovolí). P. Havel souhlasí s výkonem funkce odpovědného osoby obecního vodovodu.
  P. Rut upozornil na prověření důvodu vyvěrání vody u vodojemu.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo souhlasí se změnou provozního řádu vodovodu v návaznosti na změnu odpovědné osoby, kterou bude p. Miroslav Havel. V návaznosti na toto ruší měsíční limit stanovený v zápise č. 2, bod 2) pro uzavření dohody o provedení práce.

  pro 7 , proti 0 , zdržel se 0

 2. Dotace z Podpory obnovy venkova:

  Starosta seznámil členy ZO s možností

  podání žádosti na získání dotace z programu

  obnovy venkova KÚ kraje Vysočina (max. 100 tis.

  s 40% účastí obce) na tyto akce:

  • pokračování v úpravě staré cesty v Josefodole
  • oplocení a úprava dětského hřiště před OÚ
  • zasklení terasy v přízemí budovy OÚ
  • ořezání stromů u kapličky
  • oprava bývalé hasičské zbrojnice

  Při projednávání jednotlivých titulů byla členy zastupitelstva prioritně vybraná kombinace zasklení terasy s úpravou přilehlého dětského hřiště. Dále byla diskutována i otázka vybudování kanalizace ve společném projektu několika obcí – starosta se bude informovat o aktuálním stavu na MěÚ Světlá n. S.

  Návrh usnesení:

  Žádost z programu obnovy venkova KÚ kraje Vysočina podat na akci zasklení terasy v přízemí budovy OÚ a oplocení a úpravu přilehlého dětského hřiště.

  pro 7 , proti 0 , zdržel se 0

 3. Schválení rozpočtu na roku 2011, rozpočtová opatření:
  1. návrh rozpočtu byl schválen dne 25. 11. 2010 a vyvěšen na úřední desce, k návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.

   Návrh usnesení:

   Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2011:

   Celkové příjmy ve výši 1139 tis. Kč.

   Celkové výdaje ve výši 1085 tis. Kč

   Přebytek ve výši 54 tis. Kč.

   pro 7 , proti 0 , zdržel se 0

  2. rozpočtové změny:

   Návrh usnesení:

   Zastupitelstvo pověřuje starostu schválením rozpočtových opatření s následným informováním zastupitelstva:

   • rozpočtového opatření č. 7 v souvislosti s ukončením hospodaření roku 2010
   • jednotlivých rozpočtových opatření v roce 2011 až do výše 50 tis. Kč.

   pro 7 , proti 0 , zdržel se 0

 4. Komunální odpad

  Starosta informoval o jednání s firmou AV Čáslav, která navrhla v rámci již uzavřené smlouvy dodatek týkající se zvýšení částky na osobu s trvalým pobytem nebo vlastníka rekreační nemovitosti pro rok 2011 ve výši 518,– Kč. Dále pro případ, že se odpad těmto osobám ojediněle nevejde do popelnice, je ho možno odložit pouze do označených igelitových pytlů svozové firmy, které lze získat na OÚ nebo v kult. zařízení. Dále lze sjednat i náhradní svoz pro případ nemožnosti odvozu odpadu ve standardních termínech.

  Systém shromažďování, třídění, přepravy a odstraňování komunálních odpadů bude zpracován do návrhu obecně závazné vyhlášky, a to včetně povinnosti využívání igelitových pytlů firmy AV Čáslav.

  Návrh usnesení:

  1. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy s firmou AV Čáslav pro rok 2011.
  2. Komunální odpad, který se nevejde do popelnice lze odložit pouze do označených igelitových pytlů svozové firmy. Tyto pytle jsou k dispozici za 15,– Kč na OÚ nebo v kulturním zařízení.

  pro 7 , proti 0 , zdržel se 0

 5. Obecní lesy:

  Starosta informoval o jednání s lesním hospodářem ohledně stavu obecních lesů. V průběhu 2 až 3 let je třeba vytěžit v lokalitě Leština cca 300 m3, z toho 100 m3 co nejdříve, dále je zde třeba provést dočištění holin po kácení k zalesnění, v Josefodole u trati bude těžba pro špatnou dostupnost velmi nákladná, a proto je třeba rozhodnou o způsobu těžby.

  Navrhnuto zveřejnění výzvy na dočištění holin v lokalitě Leština a informování se ještě u jiného těžaře ohledně těžby v Josefodole.

  Návrh usnesení:

  Zveřejnit výzvu pro občany na dočištění holin v lokalitě Leština s možností odvozu lesního odpadu.

  pro 7 , proti 0 , zdržel se 0

 6. Příspěvek na žáka základní školy:

  V návaznosti na předchozí projednávání výše příspěvku na žáka účtovaného městem Světlá nad Sázavou, s jehož výši nesouhlasí zastupitelstvo obce Služátek ani sousední obce bude dne 5. 1. 2011 společná schůzka v této záležitosti. Za obec Služátky se zúčastní starosta a místostarostka.

  P. Fritschová informuje o zákonné úpravě (školský zákon) ve věci sjednání dohody s městem Světlá nad Sázavou jako zřizovatele základních škol o podmínkách participace na neinvestičních nákladech jedné nebo obou světelských základních škol, počtu žáků ze Služátek a průměrné výši těchto nákladů účtovaných obcím v okolních městech. Protože není uzavřena dohoda o spádovém obvodu jedné základní školy s obcí Služátky ani jiná dohoda, podíl na neinvestičních nákladech domluvit s městem Světlá nad Sázavou ve výši, která odpovídá průměru z okolních měst, tj. 5 až 7 tis. na žáka, s tím že pokud by tyto náklady měly být vyšší, je třeba předchozího souhlasu a projednání.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo akceptuje podíl na neinvestičních nákladech světelských základních škol v maximálně ve výši 5–7 tis. Kč na žáka a školní rok.

  pro 7 , proti 0 , zdržel se 0

 7. Komise místní samosprávy – příprava budoucích investic:

  Starosta informoval členy ZO o zřízení iniciativního a poradního orgánu pro různé samosprávné záležitosti, tj. „Komise místní samosprávy“, jehož členy jsou:

  • p. Josef Mejstřík – předseda
  • p. Martin Franta a p. Radka Pechová – členové

  Prioritně by se členové komise měli zabývat přípravou budoucích investic a potřeb občanů.

  Zastupitelstvo kvituje zřízení komise místní samosprávy a její složení.

  pro 7 , proti 0 , zdržel se 0

 8. Honební společnost Pohleď – soudní spor:

  Starosta informuje o jednání se starostou obce Příseka ohledně soudního sporu obcí v honitbě proti honební společnosti MS Pohleď. Za právní zastupování obec Příseka požaduje podíl ve výši 2 180 Kč.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo souhlasí s proplacením částky 2 180 Kč obci Příseka za podíl v právním zastupování.

  pro 7 , proti 0 , zdržel se 0

 9. Jmenování inventarizační komise:

  Návrh usnesení

  Zastupitelstvo jmenuje inventarizační komisi pro provedení inventarizace majetku k 31.12. 2010 ve složení:

  • Chlad František – předseda
  • Martin Franta – člen, Luboš Rut – člen
 10. Informace, různé, diskuse:
  1. Zimní údržba – prohrnování místních komunikací podle smlouvy s panem Kruntorádem je prováděno, nejsou zaznamenány připomínky od občanů, posyp Na Obci by měl být také prováděn.
  2. Pohádkový les – organizátorem bude obec, nutná spolupráce většího počtu lidí a určení osoby hlavního organizátory, předběžně stanoven termín na červen 2011.
  3. Umístění nové úřední desky.
  4. Dodělání madla na schodišti do kanceláře a knihovny v budově OÚ.
  5. Znovu uzavření dohody na úklid OÚ a knihovnické práce se stávajícími osobami i výší odměny.
  6. Vyřízení stížnosti p. Kafkové na neprůjezdnost cesty 16.12. 2010 (sněhová zátaras ze střechy garáže) – dopis p. Novákovi.

Poděkování p. Rutovi a p. Chladovi za práci pro obec.

Vytvořeno dne: 06.01.2011
Obec Služátky © 2007-2024