Obec Služátky

Nové fotografie

Výpis ze zápisu č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 23. 2. 2011

Úvodní strana » Úřední deska » Výpis ze zápisu č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 23. 2. 2011
 1. Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011

o stanovení systému sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů na území obce Služátky.

 1. Zastupitelstvo pro další jednání vedoucí k uzavření dohody s městem Světlá n. S. akceptuje podíl na neinvestičních nákladech světelských základních škol ve výši 7,5 tis. Kč na žáka a školní rok.
 2. Pohádkový les 2011 Zastupitelstvo schvaluje termín konání Pohádkového lesa 11. 6. 2011, zajištění doprovodného programu, jednání s firmou Pros o vytištění propagačních materiálů. Další organizační záležitosti budou projednány na příštím zastupitelstvu.

  1. Zastupitelstvo souhlasí s pokácením označených stromů v obecních lesích občany na základě schválené žádosti za cenu 200,– Kč/m3.
  2. Zastupitelstvo souhlasí s pokácením bříz na obecní cestě za Růtovými.

  1. Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru zřízení věcného břemena k tíži pozemků p. č. 252/12 – trvalý travní porost, p. č. 252/14 – trvalý travní porost a p. č. 267/1 v k. ú. Služátky.
  2. Zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání s vlastníkem ve věci konkrétně stanoveného naturálního plnění (maximálního bezplatného odběru množství pitné vody z obecního vodovodu), popř. stanovení maximálního množství ve smlouvě o dodávce pitné vody.

 3. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na veřejně prospěšné práce s poskytnutím příspěvku pro dvě osoby.
 4. Královská stezka
  1. Zastupitelstvo schvaluje vstup obce Služátky do o. p. s. Královská stezka úhradu členského vkladu ve výši 3000 Kč.
  2. Zastupitelstvo doporučuje starostovi účast na semináři pořádaném o. p. s. Královská stezka.
 5. Informace, různé, diskuse.
  1. Úprava hřiště.

   Starosta informoval o úpravě hřiště, tj. umístění a natření branek – brigádnicky, požádat o pomoc pana Mejstříka, pořízení prken z pokácených stromů v obecním lese – starosta projedná s lesním hospodářem.

  2. Obecní vodovod.

   Místostarostka podala informaci o aktualizaci dokumentace k povolení provozování vodovodu a provedení změny odpovědné osoby (p. Miroslav Havel). V této souvislosti proběhne 3.3.2010 na OÚ Služátky jednání s projektantem p. Polákem, který zpracuje majetkovou evidenci vodovodu, včetně přípojek dle aktuelního stavu, aktualizaci skutečného provedení a další podklady potřebné pro vydání povolení provozování podle platné právní úpravy. P. Havel informoval o provozu vodovodu a dávkování chemikálií. Dále se bude jednat o zřízení jednoho nebo dvou odkalovacích míst a propláchnutí potrubí.

  3. Starosta informoval o sčítání lidu, které proběhne v měsíci březnu.

Hynek Bouchal, starosta

Vytvořeno dne: 10.03.2011
Obec Služátky © 2007-2024