Obec Služátky

Nové fotografie

Veřejná vyhláška - dopravní značení kolem obecního úřadu

Úvodní strana » Úřední deska » Veřejná vyhláška - dopravní značení kolem obecního úřadu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle §124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti, kterou podala dne 20.09.2016 Obec Služátky, IČ: 00179779, Služátky 8, 582 91 Světlá nad Sázavou (dále jen žadatel), po předchozím projednání a souhlasném stanovisku příslušného orgánu Policie ČR Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Havlíčkův Brod Č.j.: KRPJ-94649–1/Čj-2016–161606 ze dne 02.09.2016 a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) připravil návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci – parc. č. 536/1 v k.ú. Služátky, – osazení svislého dopravního značení dle předložené dokumentace v následujícím rozsahu:

ÚK : 2ks zákazové svislé DZ č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost „30““ na společném sloupku se značkou 2ks výstražné svislé DZ č. A 12b „děti“ a 1ks svislé DZ č. B 20b „konec nejvyšší dovolené rychlosti „30““

důvod: jedná se o svislé dopravní značení navržené z důvodu zklidnění dopravy v obci a zvýšení BESIP

Vytvořeno dne: 21.09.2016

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024