Obec Služátky

Nové fotografie

Ustavující zasedání zastupitelstva dne 7. 11. 2014

Úvodní strana » Úřední deska » Ustavující zasedání zastupitelstva dne 7. 11. 2014

Zápis ze zastupitelstva najdete zde v prostém textu, v příloze pak v pdf.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 7. listopadu 2014, v místnosti obecního úřadu Služátky čp. 8

Zasedání Zastupitelstva obce Služátky bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním starostou obce (předsedajícím). Před zahájením zasedaní bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. 10. 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Služátky zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 25. října 2014 do 7. listopadu 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dále byli přítomni 4 hosté z veřejnosti.

Složení slibu členy zastupitelstva Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obci a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Dále jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů: Předsedající navrhl určit za ověřovatele zápisu p. Františka Chlada a p. Josefa Mejstříka, zapisovatelem p. Zdeňku Fritschovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu p. Františka Chlada a p. Josefa Mejstříka.. Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 – Usnesení bylo schváleno.

Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce s doplněním bodů:

 • Výběr dodavatele na výstavbu VO a zpevnění cesty u Kubešů,
 • Rozpočtové opatření č. 5 – příjem dotace na volby
 • Rozpočtové opatření č. 6 – čerpání dotace na volby.

K návrhu doplněného programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplněni.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 1. Volba starosty a místostarosty
 1. určení počtu místostarostů,

b)určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích),

 1. určení způsobu volby starosty a místostarosty,
 2. volba starosty
 3. volba místostarosty
 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru,
 2. volba předsedy finančního výboru,
 3. volba předsedy kontrolního výboru,
 4. volba členů finančního výboru,
 5. volba členů kontrolního výboru.
 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
 2. Výběr dodavatele na výstavbu VO a zpevnění cesty u Kubešů.
 3. Určení zastupitele pro zpracování změny územního plánu.
 4. Rozpočtové opatření č. 5 – příjem dotace na volby
 5. Rozpočtové opatření č. 6 – čerpání dotace na volby.
 6. Změna úředních hodin.
 7. Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0 , zdrželi se 0 – Usnesení bylo schváleno.

 1. Volba starosty a místostarosty
 1. Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo zvolení jednoho místostarosty. Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0 , zdrželi se 0 – Usnesení bylo schváleno.

 1. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty i místostarosty obce byla vykonávána jako neuvolněné. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Návrh usnesení: Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0 , zdrželi se 0 – Usnesení bylo schváleno.

 1. Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasovaní zastupitelstvo musí schválit. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 1. Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva p. Fritschová navrhla zvolit do funkce starosty dosavadního starostu PhDr. Hynka Bouchala. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Návrh usnesení: Zastupitelstvo volí starostou obce Služátky p. PhDr. Hynka Bouchala. Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0 , zdrželi se 0 – Usnesení bylo schváleno.

 1. Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Starosta přednesl návrh na funkci místostarostky p. Zdeňku Fritschovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Návrh usnesení: Zastupitelstvo volí místostarostkou obce Služátky p. Zdeňku Fritschovou. Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0 , zdrželi se 0 – Usnesení bylo schváleno.

 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 1. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor a určit počet členů výborů, zvolit předsedu a členy finančního výboru a předsedu a členy kontrolního výboru. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Návrh usnesení: Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0 , zdrželi se 0 – Usnesení bylo schváleno.

 1. Volba předsedy a členů finančního výboru:

Starosta přednesl návrh na funkci předsedy finančního výboru p. Františka Chlada a členy finančního výboru p. Davida Práška a p. Ludmilu Kubešovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Návrh usnesení: Zastupitelstvo volí předsedu finančního výboru p. Františka Chlada a členy finančního výboru: p. Davida Práška a p. Ludmilu Kubešovou. Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0 , zdrželi se 0 – Usnesení bylo schváleno.

 1. Volba předsedy a členů kontrolního výboru:

Starosta přednesl návrh na funkci předsedy kontrolního výboru p. Josefa Mejstříka a členy kontrolního výboru p. Luboše Ruta a p. Miroslava Havla. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Návrh usnesení: Zastupitelstvo volí předsedu kontrolního výboru p. Josefa Mejstříka a členy kontrolního výboru: p. Luboše Ruta a p. Miroslava Havla. Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0 , zdrželi se 0 – Usnesení bylo schváleno.

 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 a § 77 odst. 3) písm. b) zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, byla poskytována měsíční odměna od stanoveného data. Dále starosta seznámil členy ZO s částkami odměn citovaného nařízení. Výše měsíční odměny se navrhuje stanovit tak, aby její výše odpovídala 1/3 zákonem dané možné odměny, a to i s ohledem na souběh funkcí člena zastupitelstva a předsedy nebo člena výboru a počtu obyvatel naší obce. Odměna za prostou funkci člena ZO by činila 2/3 – v návaznosti na provedené volby se momentálně neuplatní. Odměna se poskytuje ode dne konání ustavující ZO, tj. 7. 11. 2014. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Návrh usnesení:

 1. Zastupitelstvo stanovuje dnem 7. 11. 2014 odměny za výkon funkce člena ZO ve výši 2/3 a za výkon funkce starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů se souběhem funkce člena ZO ve výši 1/3 částek stanovených nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nař. vl. č. 459/2013 Sb.
 2. Konkrétní výše měsíční odměny spojená s výkonem funkce nebo při souběhu funkcí je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0 , zdrželi se 0 – Usnesení bylo schváleno.

 1. Výběr dodavatele na výstavbu VO a zpevnění cesty u Kubešů.

Starosta informoval, že v současnosti jsou realizovány plánované akce v dolní části Josefodolu (u Kubešů), tj. výstavba veřejného osvětlení a zpevnění a rozšíření cesty v této lokalitě. Firma Elektroslužby Havl. Brod, která se nám osvědčila již v létě při výstavbě veřejného osvětní v horní částí Josefodolu (od Kabrhelů k Fritschům), dokončuje výstavbu této druhé větve nově zbudovaného veřejného osvětlení. Současně firma Chládek Tintěra provádí zpevnění a prodloužení cesty v hodnotě 300 tis. Kč. Na tyto akce bude vedle vlastních prostředků využita i dotace POV od KÚ kraje Vysočina. V letošním roce se již z časových důvodů nepodaří zrealizovat zpevnění povrchu a rozšíření (u Nováků) staré cesty. Návrh usnesení:

 1. Zastupitelstvo potvrzuje Eletroslužby Havl. Brod na dodavatele díla veřejného osvětlení a souhlasí s výběrem dodavatele firma Chládek Tintěra na zpevnění povrchu a prodloužení cesty v hodnotě cca 300 tis. Kč v dolní části Josefodolu (u Kubešů).
 2. Zastupitelstvo souhlasí se začleněním akce zpevnění povrchu s rozšířením staré cesty do plánu na rok 2015 s možným využitím dotace z POV KÚ Kraje Vysočina.

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0 , zdrželi se 0 – Usnesení bylo schváleno.

 1. Určení zastupitele pro zpracování změny územního plánu.

Starosta informoval, že jsme byli MÚ Světlá nad Sázavou vyzvání k určení zastupitele pro jednání o změnách Územního plánu obce Služátky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo určuje pro jednání o změnách Územního plánu obce Služátky starostu PhDr. Hynka Bouchala. Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0 , zdrželi se 0 – Usnesení bylo schváleno.

 1. Rozpočtové opatření č. 5 – příjem dotace na volby

Starosta přednesl návrh na rozpočtové opatření č. 5, které se týká zvýšení příjmu rozpočtu o přijatou dotaci od státu na komunální volby. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5 – zvýšení příjmů – dotace na komunální volby. Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0 , zdrželi se 0 – Usnesení bylo schváleno.

 1. Rozpočtové opatření č. 6 – čerpání dotace na volby

Starosta přednesl návrh na rozpočtové opatření č. 6, které se týká zvýšení výdajů rozpočtu o výdaje z dotace na komunální volby. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6 – zvýšení výdajů – čerpání dotace na komunální volby. Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0 , zdrželi se 0 – Usnesení bylo schváleno.

 1. Změna úředních hodin

Starosta konstatoval, že veškeré činnosti spojené s funkcemi členů ZO, jsou vykonávány v jejich volném čase, tj. i přítomnost starosty nebo místostarostky v kanceláři OÚ Služátky v době úředních hodin. Vzhledem ke sjednocení termínů pro veřejnost a osobní účasti navrhuje přesunutí úředních hodin ze čtvrtka na středu ve stejném čase od 18,00 – 20,00 hodin. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje od 1. 1. 2015 úřední hodiny pro veřejnost na OÚ Služátky každou středu od 18,00 do 20,00 hodin. Změna úředních hodin bude prezentována na webových stránkách obce. Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0 , zdrželi se 0 – Usnesení bylo schváleno.

 1. Diskuse:
 • Služátecký rybník – starosta informoval, že byla v návaznosti na přijatá usnesení ZO podepsána smlouva o převodu díla – hráze rybníku za dohodnutou cenu 60 tis. Kč, dále bude jednáno s vlastníky pozemků o převodu pozemků pod hrází i vodní plochou (směna, prodej, odkup) do vlastnictví obce, aby bylo možno provést potřebná řízení k uvedení tohoto vodního díla na právní stav a v budoucnu i podání žádost o získání dotace na odbahnění.
 • Svoz odpadů – starosta informoval, že brzy bude končit smlouva s firmou AVE, nová smlouva bude uzavřena s oprávněnou osobou, která vzejde z výběrového řízení.
 • P. Havel – doporučuje koupit 2 skruže k zabezpečení hydrantů v obci.
 • P. Rut navrhuje označit zarostlou cestu k vodojemu, aby nedošlo ke zničení zpevněného povrchu při orání – správce vodovodu p. Havel provede vykolíkování.

Na závěr starosta poděkoval všem přítomným na zasedání zastupitelstva a jednání zastupitelstva ukončil.

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina
 2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
 3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona

o obcích 4)Tabulka stanovených odměn.

Ve Služátkách dne 12. 11. 2014

Vytvořeno dne: 20.11.2014

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2020