Obec Služátky

Nové fotografie

Závěrečný účet obce Služátky za rok 2013

Úvodní strana » Úřední deska » Závěrečný účet obce Služátky za rok 2013

(§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013

Plnění k 31.12.2013 % RpZ

Třída 1 – daňové příjmy 1 742 410,60Kč 100,0 %

Třída 2 – nedaňové příjmy 286 133,39Kč 100,0 %

Třída 3 – kapitálové příjmy 5 000,00Kč 100,0%

Třída 4 – přijaté transfery 492 038,00Kč 100,0 %

Příjmy celkem: 2 525 581,99Kč 100,0 %

Třída 5 – běžné výdaje 1 046 950,24Kč 100,0 %

Třída 6 – kapitálové výdaje 361 716,55Kč 100,0%

Výdaje celkem: 1 408 666,79Kč 100,0 %

Třída 8 – financování –1 116 915,20Kč 100,0%

Dotace:

4111 – běžná dotace na volby 19 037,00 Kč

4112 – dotace na výkon stát.správy 54 400,00 Kč

4113– dotace SZIF-neinv. 11 321,96 Kč

4116– dotace úřad práce 28 140,00 Kč

4213– dotace SZIF-has.zbrojnice 267 139,04 Kč

4222 – dotace od kraje – POV 109 000,00 Kč

Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2013

k 31.12.2012 k 31­.12.2013

018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 11 900,00 Kč 11 900,00Kč

019 ostatní drobný dlouh. nehm. majetek 154 700,00Kč 154 700,00Kč

031 pozemky 6 374 796,70Kč 6 374 731,70Kč

021 stavby 7 451 884,13 Kč 7 735 189.68Kč

028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 300 258, 00 Kč 321 811,00Kč

022 sam.movité věci 0,00 66 311,00Kč

041 nedokon.dlou­hodob.nehmot.ma­jetek 69 385,00 Kč 69 385,00Kč

042 nedokon.dlou­hodob.hmotný majetek 26 515,00 Kč 36 115,00Kč

Podrobné rozdělení příjmů a výdajů je uvedeno na webových stránkách obce Služátky.

Sestavil/a: Gabková Vlasta

hlavní účetní obce, správce rozpočtu

Ve Služátkách dne: 6.3.2014

Vyvěšeno: 29. 5. 2014

Sejmuto: 15. 6. 2014

Vytvořeno dne: 29.05.2014
Obec Služátky © 2007-2020