Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce dne 24. 6.

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce dne 24. 6.

Zde stručný výpis, úplný zápis v příloze.

Výpis ze zápisu č. 28 ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky konaného dne 22. 5. 2014 ve Služátkách čp. 8

1. Veřejné osvětlení v Josefodole – výběr dodavatele, výběrové řízení. Starosta informoval, že na zhotovení díla trasa od Kabrhelů k Fritschům v Josefodole ve zjednodušené výběrové řízení byla poptávka zaslána firmám Citelium a. s. Havlíčkův Brod, Elektroslužby s. r. o. Havlíčkův Brod, Jiří Voda Věž čp. 76, p. Beránek, Světlá n. S. 594, dále byla poptávka zveřejněna i na internet. Tři firmy se omluvily, že z důvodů kapacitních by nestihly termín realizace, takže jsme obdrželi nabídku firmy Elektroslužby s. r. o. Havlíčkův Brod. Starosta otevřel obálku a nechal kolovat nabídku firmy s. r. o. Elektroslužby, která nabídla zhotovení díla do 15. 8. 2014 za cenu 220.335 Kč (projektovaná cena byla cca 260 tis. Kč.). Rovněž reference této firmy s podobnými akcemi je dobrá, o čemž svědčí vyjádření starostů z okolních obcí, kterým tato firma již veřejné osvětlení budovala. Dále zastupitelstvo projednalo realizaci druhé trasy (u Kubešů), na kterou ještě sice nebylo ukončeno stavební řízení, nicméně je projektována a počítáme s její realizací v tomto roce. Místostarostka navrhuje pověřit starostu oslovením stejných firem, jako u první trasy (Citelium a. s. Havlíčkův Brod, Elektroslužby s. r. o. Havlíčkův Brod, Jiří Voda Věž, p. Beránek, Světlá n. S.) s termínem na zhotovení akce do 31. 10. 2014. Zastupitelstvo schvaluje: Firmu Elektroslužby s. r. o. Havlíčkův Brod jako dodavatele trasy veřejného osvětlení v Josefodole (od Kabrhelů k Fritschům) a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

2. Schválení závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2013, schválení účetní závěrky za rok 2013 Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2013 s zprávu o výsledku hospodaření za rok 2013 s výrokem auditorské zprávy – bez výhrad. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Služátky spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2013 (bez výhrad):

  • příjmy 2 525 581,99 Kč,
  • výdaje 1 408 666,79 Kč,
  • výsledek hospodaření +1 116 915,20 Kč.

3. Rozpočtové opatření č. 2 Místostarostka přednesla rozpočtové opatření č. 2, které se týká zvýšených příjmů – obdrželi jsme státní dotaci na volby ve výši 18200 Kč, výdaje činily 14230 Kč, nevyčerpanou dotaci ve výši 3970 budeme vracet zpět do státního rozpočtu. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – zvýšení příjmů a výdajů o vyčerpanou státní dotaci na volby (14230 Kč).

4. Odkoupení hráze rybníka. Starosta seznámil zastupitelstvo, že ZD Malčín projedná prodej hráze rybníka za námi navrhovanou cenu 60 tis. Kč. Zastupitelstvo schvaluje nákup hráze rybníka ve Služátkách od ZD |Malčín a potvrzuje nabídkovou cenu 60 tis. Kč.

5. Schválení změny územního plánu ve Služátkách. Starosta v návaznosti na naše dřívější jednání ohledně změny Územního plánu k záměru odstranění rodinného domu č.p. 7 Služátky a výstavbě nového rodinného domu – prokázání návaznosti bydlení na chod a zajištění veřejného vybavení obce – předložil zastupitelstvu ke schválení argumentaci schvalujícího orgánu, kterým je ORP Světlá nad Sázavou. 6. Žádost o vynětí z lesního pozemku. Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na ORP Světlá n. Sázavou o vynětí z lesního pozemků pro rozšíření místní komunikace (otočka na staré cestě) a prodloužení místní komunikace v Josefodole (dále od Kubešů) dle GP.
pro 6 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno

7. Příspěvek knihovně. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1000 Kč na knihovnu dle žádosti.

8. Obecní veselice. Zastupitelstvo schvaluje konání obecní veselice dne 29. 8. 2014.

9. Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva na volební období 2014–2018: Zastupitelstvo obce Služátky stanovilo, že pro volební období 2014–2018 se bude volit 7 členů zastupitelstva ob­ce.

10. Různé – informace:

  • na hasičárně se vyskytly drobné prasklinky – starosta se spojí s dodavatelem prací p. Dušátkem a uplatníme případnou reklamaci,
  • na obecním vodovodu jsme zaznamenali rozdíl při měření vody upravené na vodojemu a odebrané dle měření na vodoměrech odběratelů – starosta osloví odběratele, kde vedle nového měřeného vedení vedl původní rozvod (u p. Zeleného), zda nedochází k průniku pitné vody,
  • p. Pechová navrhuje dosadit dřevěné zakončení u schodiště –bude objednáno,
  • starosta informoval, že starosta obce Příseka má připravenou darovací smlouvou na p. č. 376/1 – lesní pozemek, který nebyl delimitován obci Služátky (viz usnesení ZO 28. 12. 2013) a dosud není převod realizován.

zapsala: Fritschová Ve Služátkách dne 29. 6. 2014

Vytvořeno dne: 03.07.2014

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2020