Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky konaného dne 16. 3. 2022

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky konaného dne 16. 3. 2022

Zde je stručný výpis, úplný zápis je v příloze:

1. Záměr prodeje části p. č. 315/3 a části p. č. 536/8: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků nově vyznačených v GP, a to parcely č. 536/18 o výměře 120 m2 (ostatní plocha) a parcely č. 315/6 o výměře 83 m2 (travní porost) panu Františkovi Chladovi Služátky 36. Zastupitelstvo nově stanovuje cenu za prodej pozemků ve výši 60 Kč/ m2 .

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 596 a 577/4 v k. ú Služátky: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – služebnosti mezi obcí Služátky (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmoky, Teplická 874/8, zastoupená společností PEN – projekty energetiky s.r.o., se sídlem Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2835, 53002 Pardubice (budoucí oprávněná) za účelem zřízení věcného břemena – služebnosti na dotčené nemovitosti parcele č. 596 a 577/4 v k.ú Služátky. Jedná se o zřízení služebnosti k NN k parcele č. 582, Služátky, Josefodol v předloženém zně­ní.

3. Návrh smlouvy o dílo – projekt na obnovu obecního rybníku: Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o dílo s projektantem Martinem Dobešem na zpracování projektu na obnovu obecního rybníka za cenu 263 tis. Kč.

4. Nabídka na odkup rybníku pod obec ním úřadem: Zastupitelstvo schvaluje zájem o odkup pozemků (rybník pod obecním úřadem), včetně přilehlých pozemků do vlastnictví obce Služátky. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednáním s vlastníky těchto pozemků. Starosta bude ZO informovat o vývoji jednání, zejména o ceně a výměře zájmových pozemků pro nákup do vlastnictví obce Služátky.

5. Obecní vodovod – aktuální informace: Starosta informoval, že firma Chládek Tintěra již provedla opravy poškozené izolace na zastřešení vodojemu, včetně osazení dvou nových schodů, za cenu 159 tis. Kč. Správce vodovodu upozornil, že v jednom místě dochází k rosení. Starosta osloví firmu Chládek Tintěra s touto záležitostí v rámci případné reklamace.

6. Kanalizace – aktuální situace: Starosta informoval členy ZO, že jsme jednali s projektantkou a paní, která zajišťuje dotace na financování kanalizací v jiných obcích (projektovou manažerkou). Bylo konstatováno, že rozpočtované náklady jsou neúměrně vysoké pro splnění podmínek získání dotace, a proto je třeba případně upravit projekt i způsob realizace, např. v první fázi nerealizovat některé trasy vedení kanalizace. Zatím jsme neobdrželi konkrétní návrhy. Na příštím zasedání ZO budou podány další informace.

7. Rozpočtová opatření č. 13/2021, 1/2022 a 2/2022: Starosta informoval ZO, že dle svého oprávnění, které bylo schváleno usnesením ZO ze dne 18. 12. 2018 (zápis č. 2, bod. č. 2, usnesení v odst. 3) schválil rozpočtová opatření č. 13/2021 (drobné zvýšení výdajů na rozpočtované výdaje v rámci ukončení účetního období), č. 1/2022 (přijetí dotace na kůrovcové dřevo za rok 2020 v celkové výši 478268 Kč) a č. 2/2022 (nákup kontejnerů na posypový materiál – 20tis.Kč, doplatek traktůrku na zeleň – 17 tis. Kč, pojištění 14 tis. Kč, apod.).

8. Žádost o finanční příspěvek na nákup knih do výměnného fondu krajské knihovny: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku Krajské knihovně kraje Vysočina ve výši 1000,– Kč.

9. Žádost o finanční příspěvek na činnost Stanice Pavlov o.p.s.: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku záchranné Stanici Pavlov o.p.s. ve výši 2000,– Kč.

10. Žádost o změnu územního plánu – pozemek v Josefodole: Zastupitelstvo předběžně schvaluje žádost o změnu ÚP parcely č. 352/3 – orná půda na stavební pozemek. Komplexní návrh na zpracování změny ÚP obce Služátky bude předložen zastupitelstvu ke schválení v budoucnu, včetně všech evidovaných žádostí na změnu územního plánu obce Služátky.

11. Různé, diskuse: od 1. 1. 2022 došlo ke změně číselného označení účetních položek v rozpočtu; máme odznaky s obecním znakem obce Služátky; informační tabule v dolní části obce je dočasně rozbitá, pracuje se na opravě.

Vytvořeno dne: 23.03.2022

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2022