Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky 28. 12. 2017

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky 28. 12. 2017

Zde stručný výpis, celý text je v příloze.

Výpis ze zápisu č. 19 ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky ze dne 28. 12. 2017 ve Služátkách čp. 8

1. Schválení rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu na roky 2029 až 2021 Starosta přednesl návrh rozpočtu na r. 2018 a rozpočtového výhledu na roky 2019 až 2021. Současně starosta konstatoval, že tyto dokumenty byly zveřejněny od 11. 12. do 28. 12. 2017 na úřední desce OÚ i elektronické úřední desce: Návrh rozpočtu je mírně přebytkový.

  • rozpočtované příjmy celkem 2036,9 tis. Kč – z toho: daňové příjmy 1765 tis. Kč (např. DPH 800 tis. Kč, daně z příjmů fyzických a právnických osob 801 tis. Kč, daň z nemovitých věcí 80 tis. Kč, poplatek za likvidaci odpadu 71 tis. Kč, poplatek ze psů 2 tis. Kč), nedaňové 211 tis. Kč (např. pitná voda 76 tis. Kč, ostatní 135 tis. Kč), dotace na výkon st. správy 60,9 Kč,
  • rozpočtované výdaje celkem 2034,45 tis. Kč – (z toho např. činnost místní samosprávy 313,6 tis. Kč, výdaje na pitnou vodu 131 tis. Kč, místní komunikace – opravy, výkupy pozemků 440 tis. Kč, veřejného osvětlení 35 tis. Kč, sběr a svoz komunálního odpadu 180 tis. Kč, kulturní akce 68 tis. Kč, péče o veřejnou zeleň 105 tis. Kč, příprava inv. akce kanalizace a ČOV 350 tis. Kč a inv. akce příprava pozemků na stavební parcely 104 tis. Kč., příspěvek na dopr. obslužnost 20 tis.),
  • rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje přebytek ve výši 2,5 tis. Kč, dále budou k dispozici nevyčerpané prostředky z minulých let, které aktuelně činí 2.483 tis. Kč.

1)Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na r. 2018 – rozpočtované příjmy 2036,9 tis. Kč a výdaje 2034,425 tis. Kč- viz příloha. 2)Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2019 až 2021 -viz příloha. 3)Zastupitelstvo schvaluje oprávnění starosty činit rozpočtová opatření pro příjmy bez omezení a u výdajů až do výše 100 tis. Kč v jednotlivých položkách.

2. Rozpočtová opatření č. 9 a 10 Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 a č. 10

3. Péče o obecní zeleň v r. 2018. Zastupi­telstvo neschvaluje nákup obecního traktůrku na sekání a údržbu obecní zeleně. Při případném používání soukromého traktůrku by mohl být poskytnut příspěvek na jeho opotřebování.

4. Jmenování inventarizační komise. Zastupitelstvo schvaluje inventarizační: p. Rut Luboš – předseda p. Chlad František a p. Havel Miroslav – členové

5. Dopravní obslužnost. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s firmou Arrivou a. s. Chrudim, včetně příspěvku na kompenzaci prokazatelné ztráty, na dobu určitou do 31. 12. 2018. Zastupitelstvo souhlasí se zřízením autobusové zastávky ve středu obce pod kapličkou pro případ, že by v budoucnu byla zřízena linka ze Světlé n. S. do Služátek.

6. Změna nařízení vlády o odměňování členů ZO. Zastupitelstvo potvrzuje odměnu starosty v zákonem stanovené minimální výši a ruší poskytování příspěvku na mobilní telefon od 1. 1. 2018. Zastupitelstvo stanovuje od 1. 1. 2018 za výkon funkce místostarosty, předsedy výboru, člena výboru nebo člena ZO měsíční odměnu ve výši 1/4 částek stanovených v nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Zastupitelstvo nemění dosavadní způsob odměňování výkonu funkce člena výboru, který není zároveň členem ZO. Konkrétní výše měsíční odměny spojené s výkonem funkce je uvedeno v příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.

7. Vyhodnocení nákladů na netříděný komunální odpad v r. 2016. Místosta­rostka informovala, že náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu prováděnou firmou TBS Světlá n. S. vycházejí v přepočtu na osobu poplatníka (osoby s trvalým pobytem a vlastnici RD, ve kterých není hlášena k pobytu žádná FO) celkem příznivě. Poplatek od osoby poplatníka je dle OZV č. 1/2016 stanoven v celkové výši 450 Kč, Skutečné náklady za netříděný KO (popelnice) v r. 2017 byly 108 363,– Kč : počtem poplatníků (160 osob s pobytem + 16 vlastníků nemovitostí, ve kterých není hlášena k pobytu žádná FO) činily 615,50 Kč na osobu poplatníka. Celkové rozpočtované příjmy z poplatku za komunální odpad nedosahují ani poloviny celkových nákladů na veškeré nakládání s komunálním odpadem. I když obec na tuto službu doplácí, nenavrhuje se zvýšení poplatku.

8. Různé – diskuse: obecní vodovod: starosta informoval členy ZO o změně vyhlášky upravující smlouvy o dodávce pitné vody, místostarosta navrhla text nové smlouvy, která by byla uzavřena s vlastníky nemovitostí připojených na vodovod, starosta zjistí formulaci na údaje sloužící pro garantovanou maximální spotřeby vody dodavatelem (např. průtokem vodoměru, profilem potrubí….); rozbor vody – dle protokolu pitná voda je v odpovídající kvalitě, zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce se členy ZO: p. Havlem na správu obecního vodu; p. Mejstříkem na drobné řemeslné práce v obci.

Vyvěšeno dne: 02.01.2018

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2020